FRUCTOZO CÓ PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG KHÔNG

     

Khái niệm phản nghịch ứng tráng gương là gì

Phản ứng tráng gương là một phản bội ứng hóa học đặc trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… cùng với hợp hóa học của sắt kẽm kim loại bạc (Ag). Hợp hóa học của sắt kẽm kim loại bạc là AgNO3 với Ag2O trong môi trường xung quanh NH3 viết gọn là AgNO3/NH3. Bội phản ứng tạo nên thành sắt kẽm kim loại bạc. Bởi vì thế, phản bội ứng này có tên gọi không giống là phản ứng tráng bạc.Bạn vẫn xem: Fructozơ tất cả phản ứng tráng bạc bẽo không

Đặc điểm của làm phản ứng tráng gương

– bội nghịch ứng tráng gương là phản nghịch ứng của những chất hữu cơ với hợp hóa học vô cơ. Đặc điểm cơ bản của các chất gia nhập phản ứng tráng gương các chất đựng gốc -CHO

Các hóa học hữu cơ thường gặp gỡ là anđehit, glucozơ, este, axit fomic…Hỗn thích hợp của sắt kẽm kim loại Ag là AgNO3 và Ag2O trong môi trường NH3 . Các thành phần hỗn hợp AgNO3/NH3 là thuốc test Tollens.

Bạn đang xem: Fructozo có phản ứng tráng gương không

– Đây là một phản ứng lão hóa khử. Thành phầm của phản ứng tráng gương là Ag kim loại.

Phản ứng tráng gương của các hợp chất

 Phản ứng tráng gương của anđehit

– lúc dẫn khí Amoniac (NH3) qua hỗn hợp AgNO3) tạo với phức chất tan bạc bẽo amoniac. Anđehit khử được ion Ag+ trong phức bạc amoniac (OH) tạo thành thành Ag kim loại. Đây là một trong phản ứng thoái hóa khử. Với bội phản ứng này, anđehit nhập vai trò là chất tất cả tính khử. Phản bội ứng tráng bạc là phản nghịch ứng quánh trưng dùng làm nhận biết những anđehit.

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

– Phương trình tổng thể cho anđehit:

R–(CH=O)n + 2nOH (t°) → R–(COONH4)n + 2nAg ↓ + 3nNH3 + nH2O

– khi n=1 thì ta tất cả anđehit đối chọi chức, nên có phương trình đơn giản và dễ dàng như sau:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Ví dụ: CH3CHO + 2OH (t°) → CH3COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– Đối cùng với anđehit fomic: Đây là trường hợp đặc biệt quan trọng của anđehit vị nó tất cả 2 team –CH=O nên phản ứng tráng gương của anđehit fomic sẽ xẩy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Sau đó HCOONH4 tiếp tục phản ứng cùng với AgNO3/NH3 giống như este:

HCOONH4 + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Tổng hợp 2 giai đoạn ta sẽ sở hữu được phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3 + 4Ag ↓ + 6NH3 + 2H2O

– Đặc điểm bội nghịch ứng tráng gương của anđehit:

– nếu như nAg = 2nAnđehit → Anđehit là đối chọi chức, chưa phải HCHO.

– ví như nAg > 2nhỗn hòa hợp Anđehit solo chức → các thành phần hỗn hợp anđehit 1-1 chức này còn có HCHO.

Xem thêm: Spa Hoa Bằng Lăng Spa - Spa Hoa Bằng Lăng Võ Văn Tần

– Số team –CH=O = nAg/2nAnđehit (nếu láo hợp không tồn tại HCHO).

Phản ứng tráng gương của Axit fomic với este

– Este bao gồm dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR hoàn toàn có thể phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3. đun nóng, hình thành kết tủa Ag kim loại. Một số hợp chất este đến phản ứng tráng gương như este của axit fomic (HCOOR và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một vài hợp chất ít chạm mặt như RCOOCH=CHR’, với R’ là nơi bắt đầu hidrocacbon. Một số trong những phương trình hóa học điển hình phản ứng tráng gương của este:

– cùng với R là nơi bắt đầu hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

– muối của (NH4)2CO3 là muối của axit yếu, yêu cầu không bền dễ dàng phân diệt thành NH3 theo phương trình: HCOOH + 2OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

– Phức tệ bạc amoniac lão hóa glucozơ tạo thành amoni gluconat tan vào dung dịch cùng giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓

+ 3NH3 + H2O


*

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không có nhóm –CH=O buộc phải không xảy ra phản ứng tráng gương ngơi nghỉ điềuu kiện ánh nắng mặt trời phòng. Nhưng khi đun cho nóng trong môi trường thiên nhiên kiềm, fructozơ gửi thành glucozơ theo cân nặng bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Cho nên vì thế có bội nghịch ứng tráng gương của fructozơ.

Xem thêm: Các Công Thức Tính Lim Cơ Bản, ✅ Công Thức Tính Lim ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

– Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Tuy nhiên, khi đun nóng trong môi trường xung quanh axit, nó bị thủy phân tạo thành thành dung dịch gồm tính khử tất cả glucozơ cùng fructozơ. Sau đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương. Phương trình phân bỏ như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Chú ý: đều phản ứng tác dụng với ddAgNO3/NH3 nhưng mà không điện thoại tư vấn là bội nghịch ứng tráng gương

Phản ứng của Ank-1-in

– Nguyên tử H trong ankin–1–in này chứa link ba ( ≡ ) linh động. Chính vì như thế Ankin–1–in cũng có thể tham gia bội phản ứng tráng gương. Đây là bội phản ứng nắm nguyên tử H bởi ion kim loại Ag+ tạo ra kết tủa màu đá quý nhạt, sau đưa sang color xám. Đây cũng là phản ứng để nhận ra các ankin có links ba sống đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu tiến thưởng nhạt) + 2NH3 + H2O

– Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản nghịch ứng với hỗn hợp AgNO3 trong môi trường xung quanh NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu tiến thưởng nhạt) + 4NH3 + 2H2O

– những chất thường gặp gỡ là: C2H2: etin (hay còn gọi là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)