FE2O3 + HNO3 ĐẶC NÓNG

     

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là phương trình bội phản ứng hóa thân sắt (III) oxit với axit nitric. Ở phương trình phản bội ứng này Fe2O3 công dụng với HNO3 loãng chỉ tạo nên muối sắt (III) và nước. Mời chúng ta tham khảo phương trình dưới đây:


2. Điều khiếu nại phản ứng Fe2O3 với dung dịch HNO3

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng Fe2O3 với dung dịch HNO3

Cho Fe2O3 tác dụng với axit nitric

Bạn đang xem: Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O


4. Hiện tượng nhận biết

Chất rắn màu black Sắt III Oxit (Fe2O3) chảy dần.

Bạn đang xem: Fe2o3 + hno3 đặc nóng

5. Thông tin về Fe2O3 

Tính chất vật lí

Là hóa học rắn, nâu đỏ, ko tan trong nước.

Tính chất hoá học

Tính oxit bazơ

Fe2O3 chức năng với hỗn hợp axit tạo ra dung dịch bazơ tạo ra dung dịch muối và nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Tính oxi hóa

Fe2O3 là hóa học oxi hóa khi chức năng với những chất khử mạnh khỏe ở ánh sáng cao như: H2, CO, Al → Fe:

Fe2O3 + 3H2

*
2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO

*
2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al

*
Al2O3 + 2Fe

Điều chế

Fe2O3 là thành phần chính của quặng hematit.

Nhiệt phân Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (t0)

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. hóa học nào dưới đây phản ứng với Fe chế tạo ra thành hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D

Phương trình hóa học xảy ra:

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O

C. Sắt + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Sắt + 2HCl → FeCl2 + H2


Câu 2. Dãy các phi kim nào tiếp sau đây khi lấy dư chức năng với sắt thì chỉ oxi hoá sắt thành sắt (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2


Đáp án C

Phương trình hóa học xảy ra:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

2Fe + 3l2 → 2Fel3


Câu 3. Khi pha chế FeCl2 bằng phương pháp cho sắt tác dụng với hỗn hợp axit HCl. Để bảo vệ dung dịch FeCl2 thu được không biến thành chuyển thành hợp chất sắt (III), tín đồ ta rất có thể cho cấp dưỡng dung dịch

A. Một lượng sắt dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.

D. Một lượng HNO3 dư.


Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ dẫn đến không khí oxi hóa thành muối Fe3+ . Để bảo vệ FeCl2 bạn ta thêm 1 lượng sắt vì:

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Không cần sử dụng HNO3 bởi HNO3 oxi hóa luôn luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Không sử dụng Zn sẽ khởi tạo ra một lạng muối Zn2+,

Không sử dụng HCl sẽ không ngăn cản quy trình tạo Fe3+.


Câu 4. mang lại 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, nhận được 3,04 gam tất cả hổn hợp X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X đề nghị thể tích dung dịch HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.


Đáp án B

Áp dụng bảo toàn thành phần ta có:

nH = 2nO = 2.(3,04 – 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích hỗn hợp HCl 1M là:

0,1/2 = 0,05 lít = 50 ml


Câu 5. Dãy những chất và dung dịch nào tiếp sau đây khi mang dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 6. dung dịch FeSO4 không làm mất màu hỗn hợp nào sau đây ?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D

A. Mất color thuốc tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất màu da cam

2K2CrO7 + 18FeSO4 + 14H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 9Fe2(SO4)3 + 14H2O

C. Mất red color nâu

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3


Câu 7. cách nào sau đây hoàn toàn có thể dùng nhằm điều chế FeO?

A. Cần sử dụng CO khử Fe2O3 sinh hoạt 500°C.

B. Nhiệt độ phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.


Đáp án A

Câu 8. kết hợp hết m gam Fe bởi 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch đựng 26,44 gam chất tan với khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24


Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xảy ra, cân nặng chất tan bớt đi, mà lại theo đề bài, cân nặng chất chảy là 26,44 gam > 25,2 gam nên xảy ra phản ứng hoà tan sắt dư

2Fe3+ + sắt → 3Fe2+ (2)

⇒ bội nghịch ứng (1) xẩy ra hoàn toàn,

nFe(1) = 1/4nHNO3 = 0,1 mol

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam


Câu 9.

Xem thêm: Top 22 Bài Nghị Luận Về Bệnh Vô Cảm Của Giới Trẻ Hiện Nay, Bệnh Vô Cảm Trong Giới Trẻ Ngày Nay

Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy bằng dd H2SO4 sệt nóng nhận được 2,24 lít SO2 (đktc). Phần dd đựng 120(g) một nhiều loại muối sắt duy nhất. Công thức oxit sắt và khối lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2(g).

B. FeO, m = 32(g).

C. FeO; m = 7,2(g).

D. Fe3O4; m = 46,4(g)


Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x+ = 0,6 mol

Bảo toàn e: <0,6.(3x – 2y)>/2 = 0,2 ⇒ x : y = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g


Câu 10. Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. Sắt kẽm kim loại Fe phản bội ứng với hỗn hợp HCl tạo ra muối fe (II).

B. Dung dịch FeCl3 bội phản ứng được với sắt kẽm kim loại Fe.

C. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ trình bày tính khử.

D. Kim loại Fe ko tan trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.


Đáp án C

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

B. 2FeCl3 + sắt → 3FeCl2

C. Không đúng Fe2+ biểu đạt cả tính lão hóa ví dụ:

2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe

D. Fe bị tiêu cực trong H2SO4 đặc nguội


Câu 11. Có 4 hỗn hợp muối riêng biệt; CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu như thêm dung dịch NaOH dư, rồi thêm tiếp hỗn hợp NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số hóa học kết tủa chiếm được là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


Đáp án A

CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3

*
Cu(OH)2, Fe(OH)3
*
Fe(OH)3

Do NaOH dư => kết tủa Zn(OH)2 , Al(OH)3 tan không còn (Vì Zn(OH)2, Al(OH)3 là những chất lưỡng tính rã trong NaOH)

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Cu(OH)2 sinh sản phức với dung dịch NH3 => hóa học rắn chỉ còn Fe(OH)3

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2


Câu 12. mang đến 6 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Fe, Cu tính năng vừa đủ với dung dịch HNO3 63%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 5,6 lít khí NO2 tốt nhất (đktc). Nồng độ % các chất có trong hỗn hợp A là :

A. 36,66% với 28,48%.

B. 27,19% với 21,12%.

C. 27,19% với 72,81%.

D. 78,88% với 21,12%.


Đáp án B

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn nguyên tố Nito

=> nHNO3 = nNO3 + nNO2

Do nNO3 = ne trao đổi = nNO2

=> nHNO3 = 0,5 mol

mHNO3 = 0,5.63 = 31,5 gam

=> mdd HNO3 = 31.5:C% = 31,5: 63 . 100 = 50 (gam)

Áp dụng định phương tiện bảo toàn khối lượng ta có:

m hỗn hợp muối = m hỗn hợp kim loại + m dd HNO3 – m NO2

= 6 + 50 – 0,25 .46 = 44,5 (gam)

Gọi số mol của Fe, Cu theo lần lượt là x, y mol

Ta bao gồm hệ phương trình như sau:

56x + 64y = 6

3x + 2y = 0,25

=> x = 0,05 ; y = 0,05

m Fe(NO3)3 = 0,05.(56 + 62.3) = 12,1 (gam)

mCu(NO3)2 = 0,05.(64 + 62.2) = 9,4 (gam)

% mFe(NO3)3 = 12,1 : 44,5. 100% = 27,19%

% mCu(NO3)2 = 9,4 : 44,5. 100% = 21,1%


Câu 13. Cho 16,8 gam bột fe vào 200 ml dung dịch tất cả AgNO3 2M cùng Cu(NO3)2 1M; khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 49,6


Đáp án D

nFe = 0,3 mol;

nAgNO3 = 0,4 mol;

nCu(NO3)2 = 0,2 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => không xảy ra phản ứng Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo ra muối Fe2+

ne fe cho buổi tối đa = 0,3.2 = 0,6 mol

ne Ag+ nhận tối đa = 0,4 mol

ne Cu2+ nhận về tối đa = 0,2.2 = 0,4 mol

Ta thấy : 0,4 Ag+ phản bội ứng hết, Cu2+ phản ứng 1 phần

=> ne Cu2+ nhận chế tạo ra Cu = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol => nCu = 0,1 mol

=> m = mAg + mCu = 0,4.108 + 0,1.64 = 24,8 gam


…………………….

Các bạn có thể tìm hiểu thêm một số tài liệu tại đây

THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Văn bản tài liệu giúp chúng ta biết giải pháp viết và thăng bằng phương trình phản bội ứng khi mang đến Fe2O3 tác dụng với HNO3, từ đó hoàn toàn có thể nhận biết hiện tượng lạ sau phản bội ứng.

Các chúng ta cũng có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài tập trang bị Lí 12 ,….

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Năm 2021, Dàn Ý Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Hay NhấtĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình bội nghịch ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger chia sẻ via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Hãy viết 4-5 câu về tranh (ảnh) cảnh thứ thiên nhiên


10 giờ trước
*

Viết 4-5 câu về câu hỏi làm giỏi của một tín đồ bạn


11 giờ trước
*

Viết 4-5 câu thuật lại việc làm bưu thiếp


12 tiếng trước
*

Viết 4-5 câu về một người lao đụng ở ngôi trường em


12 giờ trước
*

Cảm dìm về tình bạn bè thiêng liêng trong những người lính cách mạng trong bài xích thơ Đồng Chí


13 giờ trước
*

Viết 4 – 5 câu ra mắt đồ vật được thiết kế từ tre hoặc gỗ


13 giờ trước
*

Phân tích khổ 3 4 bài xích thơ về Tiểu nhóm xe không kính


14 giờ đồng hồ trước
*

Phân tích lời thoại của Vũ Nương vào Chuyện cô gái Nam Xương


15 giờ trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chú tâm này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.203)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tra cứu kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!