Dùng hạt alpha bắn phá hạt nhân nitơ

     
*

Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitơ vẫn đứng lặng thì nhận được một phân tử prôtôn và hạt nhân ôxi theo phản ứng: He 2 4 + N 7 14 → O 8 17 + p. 1 1 . Biết cân nặng các phân tử trong phản ứng bên trên là: m α  = 4,0015 u; mN = 13,9992 u; mO = 16,9947 u; mp = 1,0073 u. Nếu bỏ qua mất động năng của các hạt ra đời thì rượu cồn năng buổi tối thiểu của hạt α  là

A.

Bạn đang xem: Dùng hạt alpha bắn phá hạt nhân nitơ

1,503 MeV.

B. 29,069 MeV.

C. 1,211 MeV.

D. 3,007 MeV.


*

*

Đáp án C


Dùng phân tử a phun phá phân tử nhân nitơ đã đứng yên ổn thì chiếm được một hạt proton với hạt nhân ôxi theo phản bội ứng: 2 4 α + 7 14 N → 8 17 O + 1 1 p. . Biết trọng lượng các hạt trong phản nghịch ứng bên trên là m α 4 , 0015...

Dùng phân tử a phun phá hạt nhân nitơ đang đứng yên thì nhận được một hạt proton với hạt nhân ôxi theo phản ứng: 2 4 α + 7 14 N → 8 17 O + 1 1 p . Biết khối lượng các phân tử trong phản bội ứng trên là m α = 4 , 0015 u ; m N = 13 , 9992 u ; m O = 16 , 9947 u ; m p. = 1 , 0073 u . Nếu bỏ lỡ động năng của các hạt xuất hiện thì hễ năng buổi tối thiểu của phân tử α là

A. 1,503 MeV

B. 29,069 MeV

C. 1,211 MeV

D. 3,007 MeV


Khi bắn hạt α gồm động năng K vào phân tử nhân N 7 14 đứng yên ổn thì tạo ra phản ứng H 2 4 e + N 7 14 → O 6 17 + X . Cho khối lượng các hạt nhân trong phản ứng theo lần lượt là mHe 4,0015 u, mN 13,9992 u, mO 16,9947 u và mX 1,0073 u. Mang 1u 931,5 MeV/c2. Nếu như hạt nhân X ra đời đứn...

Khi phun hạt α bao gồm động năng K vào phân tử nhân N 7 14  đứng im thì gây ra phản ứng  H 2 4 e + N 7 14 → O 6 17 + X . Cho khối lượng các phân tử nhân trong bội phản ứng theo lần lượt là mHe = 4,0015 u, mN = 13,9992 u, mO = 16,9947 u và mX = 1,0073 u. Mang 1u = 931,5 MeV/c2. Nếu hạt nhân X ra đời đứng lặng thì giá trị của K bằng

A. 1,21 MeV.

B. 1,58 MeV.

C. 1,96 MeV.

D. 0,37 MeV.


Dùng hạt α phun phá phân tử nhân nitơ đã đứng im thì nhận được một hạt proton với hạt nhân ôxi theo bội phản ứng: α 4 2 + N 7 14 → O 8 17 + p 1 1 . Biết cân nặng các hạt trong phản bội ứng bên trên là: ma 4,0015u; mN 13,9992u; mO 16,9947u; mp 1,0073u. Nếu bỏ qua động năng của các...

Xem thêm: Tìm Hai Số Biết Tổng Và Hiệu Của Chúng Lần Lượt Là 42506 Và 18472Ghi Đầy Đủ Ra


Dùng phân tử α phun phá hạt nhân nitơ đang đứng im thì thu được một hạt proton với hạt nhân ôxi theo phản ứng: α 4 2 + N 7 14 → O 8 17 + p. 1 1 . Biết khối lượng các hạt trong bội nghịch ứng bên trên là: ma = 4,0015u; mN = 13,9992u; mO = 16,9947u; mp= 1,0073u. Nếu làm lơ động năng của các hạt sinh ra thì hễ năng về tối thiểu của hạt α là

A. 1,503 MeV.

B. 29,069 MeV.

C. 1,211 MeV.

D. 3,007 MeV.


Dùng phân tử α để phun phá phân tử nhân nhôm, ta được hạt nhân phôtpho theo làm phản ứng :Cho m A l 26,974 u ; m p. 29,970 u ; m H e 4,0015 u ; 1 u 931 MeV/ c 2 Tính...

Dùng hạt α để phun phá hạt nhân nhôm, ta được hạt nhân phôtpho theo phản bội ứng :

*

Cho m A l = 26,974 u ; m p = 29,970 u ; m H e = 4,0015 u ; 1 u = 931 MeV/ c 2

Tính cồn năng tối thiểu của hạt α (theo đơn vị MeV) nhằm phản ứng này hoàn toàn có thể xảy ra. Làm lơ động năng của những hạt có mặt sau phản ứng.


Bắn phân tử α bao gồm động năng 4 MeV vào hạt nhân N 7 14 đứng lặng thì chiếm được một prôton cùng hạt nhân X. Trả sử hai hạt sinh ra gồm cùng tốc độ, tính rượu cồn năng và vận tốc của prôton. Cho: mα 4,0015 u; mX 16,9947 u; mn 13,9992 u; mp 1,0073 u; 1u 931,5 MeV/c2. A. 5,6.105 m/s B. 30,85.105 m/s C. 30,85.106 m/s D. 5,6.106 m/s

Bắn phân tử α tất cả động năng 4 MeV vào hạt nhân N 7 14  đứng im thì nhận được một prôton với hạt nhân X. Giả sử nhì hạt sinh ra bao gồm cùng tốc độ, tính cồn năng và tốc độ của prôton. Cho: mα = 4,0015 u; mX = 16,9947 u; mn = 13,9992 u; mp = 1,0073 u; 1u = 931,5 MeV/c2.

 

A. 5,6.105 m/s

B. 30,85.105 m/s

C. 30,85.106 m/s

D. 5,6.106 m/s


Bắn phân tử α gồm động năng 4 MeV vào hạt nhân 7 14 N đứng yên ổn thì nhận được một prôton với hạt nhân X. Mang sử nhị hạt sinh ra gồm cùng tốc độ, tính hễ năng và vận tốc của prôton. Cho: m α 4 , 0015 u ; m X 16 , 9947 u ; ...

Bắn phân tử α tất cả động năng 4 MeV vào phân tử nhân 7 14 N đứng lặng thì nhận được một prôton và hạt nhân X. đưa sử nhì hạt sinh ra bao gồm cùng tốc độ, tính hễ năng và vận tốc của prôton. Cho: m α = 4 , 0015 u ; m X = 16 , 9947 u ; m n = 13 , 9992 u ; m p = 1 , 0073 u ; 1 u = 931 , 5 M e V / c 2 .

A. 5 , 6 . 10 6 m / s

B. 30 , 85 . 10 5 m / s

C. 5 , 6 . 10 5 m / s

D. 30 , 85 . 10 6 m / s


Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào phân tử nhân 7 14 N đứng yên thì chiếm được một prôton với hạt nhân X. Giả sử nhì hạt sinh ra bao gồm cùng tốc độ, tính hễ năng và tốc độ của prôton. Cho: m α 4 , 0015 u ; m X 16 , 9947 u ; ...

Bắn phân tử α bao gồm động năng 4 MeV vào phân tử nhân 7 14 N đứng yên ổn thì chiếm được một prôton cùng hạt nhân X. Trả sử nhì hạt sinh ra tất cả cùng tốc độ, tính cồn năng và vận tốc của prôton. Cho: m α = 4 , 0015 u ; m X = 16 , 9947 u ; m n = 13 , 9992 u ; m p = 1 , 0073 u ; 1 u = 931 , 5 M e V / c 2 .

A. 5 , 6 . 10 6 m / s

B. 30 , 85 . 10 5 m / s

C. 5 , 6 . 10 5 m / s

D. 30 , 85 . 10 6 m / s


Bắn phân tử α bao gồm động năng 4 MeV vào hạt nhân 7 14 N đứng yên ổn thì nhận được một prôton và hạt nhân X. Mang sử nhì hạt sinh ra tất cả cùng tốc độ, tính động năng và tốc độ của prôton. Cho: m α 4 , 0015 u ; m X 16 , 9...

Xem thêm: Hãy Cho Biết Có Tất Cả Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Nhỏ Hơn 56? ? Từ Số 35 Đến 68 Có Tất Cả Bao Nhiêu Số Tự Nhiên


Bắn hạt α bao gồm động năng 4 MeV vào hạt nhân 7 14 N đứng im thì chiếm được một prôton cùng hạt nhân X. đưa sử nhì hạt sinh ra gồm cùng tốc độ, tính rượu cồn năng và tốc độ của prôton. Cho: m α = 4 , 0015 u ; m X = 16 , 9947 u ; m N = 13 , 9992 u ; m N = 1 , 0073 u ; 1 u = 931 , 5 M e V / c 2 .

A. 5 , 6 . 10 5 m / s

B. 5 , 6 . 10 5 m / s

C. 30 , 85 . 10 5 m / s

D. 5 , 6 . 10 5 m / s


Dùng một proton có động năng 5,58 (MeV) phun phá hạt nhân 11Na23 đứng yên xuất hiện hạt α cùng hạt nhân X với không kèm theo sự phản xạ γ. Biết tích điện toả ra trong phản ứng chuyển hết thành đụng năng của những hạt sản xuất thành, rượu cồn năng của hạt α là 6,6 (MeV) và rượu cồn năng phân tử X là 2,648 (MeV). Cho cân nặng các hạt tính theo u bằng số khối. Góc tạo bởi hướng chuyển động của hạt α cùng hướng chuyển động hạt proton là A. 1470. B. 1480. C. 1500. D. 1200

Dùng một proton bao gồm động năng 5,58 (MeV) phun phá phân tử nhân 11Na23 đứng yên sinh ra hạt α với hạt nhân X và không kèm theo bức xạ γ. Biết tích điện toả ra trong làm phản ứng đưa hết thành động năng của các hạt tạo nên thành, rượu cồn năng của hạt α là 6,6 (MeV) và cồn năng hạt X là 2,648 (MeV). Cho trọng lượng các phân tử tính theo u bằng số khối. Góc tạo bởi vì hướng vận động của phân tử α với hướng chuyển động hạt proton là