Dung Dịch Y Chứa Ca2+ 0 1 Mol

     

Dung dịch Y cất Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn dung dịch ta nhận được m gam muối bột khan. Quý giá của m là:


Bước 1: Tìm y: Áp dụng ĐLBTĐT => y 

Bước 2: Tính số mol của CO32−

Khi cô cạn : 2HCO3− → CO32− + H2O + CO2

$n_CO_3^2 - = frac12 ext n_HCO_3^ - $

Bước 3: Tính khối lượng muối

$ m_muối = m_Ca^2 + + ext m_Mg^2 + ext + ext m_Cl^ - ext + ext m_CO_3^2 - $


Bước 1: Áp dụng ĐLBT điện tích:

$n_Ca^2 + + n_Mg^2 + = n_Cl^ - + n_HCO_3^ - $

$=>n_HCO_3^ - = (0,1.2 + 0,3.2) - 0,4 = 0,4(mol)$

Bước 2: khi cô cạn hỗn hợp $HCO_3^ - $ gửi thành $CO_3^2 - $theo phương trình:

$=>n_CO_3^2 - = frac12.n_HCO_3^ - = 0,2(mol)$

Bước 3: khối lượng của muối

m = mkim nhiều loại + mgốc axit

$m = m_Ca^2 + + m_Mg^2 + + m_Cl^ - + m_CO_3^2 - $

$m = 40.0,1 + 24.0,3 + 35,5.0,4 + 60.0,2 = 37,4(g)$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các phản ứng hoá học tập sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các bội phản ứng đều sở hữu cùng phương trình ion rút gọn là


Một dung dịch chứa 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- và y molPO43−. Tổng khối lượng các muối bột tan có trong hỗn hợp là 2,59 gam. Quý hiếm của x với y theo lần lượt là:


Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn dung dịch ta thu được m gam muối khan. Cực hiếm của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa to nhất. Cực hiếm của V là:


Hoà tan trọn vẹn 16 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg với Fe bởi dung dịch HCl 3M. Xong xuôi thí nghiệm thu được hỗn hợp Y và 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa bội nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp Y đề xuất vừa đủ 300 ml NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Dung dịch y chứa ca2+ 0 1 mol

Phần 1: Hòa tan trọn vẹn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn dung dịch cất Ba2+ ; OH− 0,06 mol và Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol và Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau thời điểm trộn là:


Dung dịch X đựng 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl−. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào và đun dịu (giả sử H2O bay hơi không đáng kể).Tổng khối lượng dung dịch X cùng dung dịch Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng sụt giảm là:


Dung dịch X chứa các ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho công dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH , đun nóng thu được 0,672 lít khí sinh hoạt đktc và 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: chức năng với lượng dư dung dịch BaCl2 chiếm được 4,66 gam kết tủa.

Tổng trọng lượng các muối hạt khan thu được lúc cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ tất cả nước bay hơi)


Cho 22,4 gam tất cả hổn hợp Na2CO3, K2CO3 chức năng vừa đủ với hỗn hợp BaCl2. Sau làm phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách bóc kết tủa, cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối bột clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Mọt liện hệ giữa x cùng y là:


Dung dịch B chứa ba ion K+; Na+; PO43-. 1 lít dung dịch B công dụng với CaCl2 dư nhận được 31 gam kết tủa. Còn mặt khác nếu cô cạn 1 lít dung dịch B thu được 37,6 gam hóa học rắn khan. độ đậm đặc của 3 ion K+; Na+; PO43- lần lượt là:


Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, có bao nhiêu chất tính năng được với dung dịch Ba(HCO3)2?


Trộn các cặp dung dịch các chất sau cùng với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số làm phản ứng xẩy ra là


Cho dãy các chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trong dãy sản xuất thành kết tủa lúc phản ứng với hỗn hợp BaCl2 là


Phương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 khớp ứng với phương trình ion thu gọn gàng nào sau đây?


Một dung dịch đựng x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức tình dục giữa x, y , z, t được xác minh là:


Cho làm phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản bội ứng hóa học nào tiếp sau đây có thuộc phương trình ion thu gọn gàng với bội phản ứng trên?


Cần thêm ít nhất bao nhiêu lít NH3 (đktc) vào 250 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,2M để triển khai kết tủa trọn vẹn ion nhôm bên dưới dạng Al(OH)3.

Xem thêm: Top 22 Bài Nghị Luận Về Bệnh Vô Cảm Của Giới Trẻ Hiện Nay, Bệnh Vô Cảm Trong Giới Trẻ Ngày Nay


Dung dịch X được tạo thành từ 2 muối chứa đồng thời các ion: Al3+, Fe2+, Cl-, SO42-. đến dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch đựng 200 ml dung dịch X thu được 13,98 gam kết tủa. Mặt khác, mang đến dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào 200 ml dung dịch X nhận được 21,18 gam kết tủa. độ đậm đặc mol/l của Cl- là?


Nhỏ thong thả 0,125 lít hỗn hợp Ba(OH)2 1M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 với 0,04 mol H2SO4 chiếm được m gam kết tủa. Tính cực hiếm m?


Cho 7,65 gam các thành phần hỗn hợp Al với Mg tan trọn vẹn trong 500 ml hỗn hợp HCl 1,04M với H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Mang đến 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác mang lại từ trường đoản cú dung dịch các thành phần hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X cho đến khi thu được lượng kết tủa to nhất, thanh lọc kết tủa lấy nung đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Quý giá của m gần tốt nhất với giá trị nào sau đây?


Dung dịch X gồm 0,25 mol Ba2+; 1,3 mol Na+; a mol OH- với b mol Cl-. Mang lại 400 ml hỗn hợp Y có H2SO4 0,25M; HCl 0,25M và ZnSO4 1M vào hỗn hợp X. Sau thời điểm các phản nghịch ứng kết thúc, chiếm được kết tủa G. Nung cục bộ G đến khối lượng không đổi thu được 69,59 gam hóa học rắn H. Quý giá của b là:


Dung dịch X có NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,05M. Hỗn hợp Y có Al2(SO4)3 0,4M với H2SO4 xM. Trộn 0,1 lít hỗn hợp Y với một lít hỗn hợp X chiếm được 16,33 gam kết tủa. Cực hiếm của x là:


Dung dịch X chứa các cation tất cả Mg2+, Ba2+, Ca2+ và những anion gồm Cl- cùng NO3-. Thêm đàng hoàng 250 ml dung dịch Na2CO3 1M vào hỗn hợp X thì chiếm được lượng kết tủa béo nhất. Tổng cộng mol các anion bao gồm trong dung dịch X là:


Trộn lẫn láo lếu hợp những ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-

(II) Na+, Ba2+, OH- cùng với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- cùng với Na+, Ba2+, OH-

(IV) H+, Fe2+, SO42- cùng với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- cùng với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

Trường hợp rất có thể xảy ra 3 phản ứng là :


Có 2 dung dịch đựng 2 cation cùng 2 anion ko trùng nhau trong các ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). 1 trong 2 hỗn hợp trên chứa những ion nào dưới đây?


Cho dãy những ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42- (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH- (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO42-, Na+, OH- (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Ag+, NH4+, SO42-, I- (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số hàng gồm các ion cùng tồn tại trong 1 dung dịch là:


Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M cùng với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì mật độ ion Cl- vào dung dịch new là


Cho các ion sau : K+( 0,15 mol) ; Fe2+(0,1 mol) ; NH4+(0,2mol) ; H+(0,2 mol) ; Cl-(0,1 mol); SO42-(0,15 mol) ; NO3-(0,05 mol) ; CO32-(0,15 mol). Có 2 hỗn hợp mỗi dung dịch đựng 2 cation với 2 anion trong các ion trên ko trùng nhau. 2 dung dịch chính là :


Hỗn phù hợp X gồm Na và ba có tỉ trọng mol 1 : 1. Tổ hợp một lượng X vào nước được 3,36 lít H2 (đktc) với dung dịch Y. đến 4,48 lít CO2 hấp thụ hết vào hỗn hợp Y thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp X bao gồm 0,12 mol FeS2 cùng a mol Cu2S vào dung dịch HNO3 quánh (đủ) sau phản ứng thu được dung dịch A chỉ cất muối sunfat cùng khí NO2. Quý giá của a là:


Cho dung dịch KOH 1 M tới dư vào dung dịch X sau phản ứng thu được kết tủa. Dung dịch X có thể chứa đồng thời các chất


Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được tiến công số thốt nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một vài thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

*

Các hỗn hợp (1), (3), (5) theo thứ tự là


thực hiện các xem sét sau:

(a) mang đến dung dịch Ba(HCO3)2 vào hỗn hợp NaHSO4.

(b) mang lại Na vào dung dịch FeCl2 dư.

(c) mang đến dung dịch (NH4)2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

(d) Sục khí CO2 dư vào dung dịch hỗn hợp NaOH với Ba(OH)2.

(e) mang đến dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp Fe(NO3)2.

Xem thêm: Phân Tích 16 Câu Đầu Đoạn Trích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ

Sau khi những phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu sát hoạch được cả kết tủa cùng khí là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.