Dung Dịch X Chứa 0 01 Mol Clh3N-Ch2-Cooh

     

Câu hỏi :

Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH3NCH2COOH; 0,02 mol CH3CH(NH2)COOH với 0,05 mol HCOOC6H5. Mang lại dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau làm phản ứng trả toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


*