Đốt cháy hỗn hợp gồm 1 92 gam mg và 4 48 gam fe

     
*

Đốt cháy lếu láo hợp bao gồm l,92g Mg với 4,48g sắt với các thành phần hỗn hợp khí X tất cả O2và Cl2. Sau bội nghịch ứng chỉ thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit cùng muối clorua ( không thể khí dư). Hài hòa Y bằng 120ml hỗn hợp HCl 2M (vừa đủ) thu được dung dịch Z.. Mang đến AgNO3 (dư) vào Zthu được 56,69g kết tủa. Xác suất thể tích khí Cl2 trong hỗn hợp X là. A.51,72% B.76,70% C.53,85% D.56,36%

Đốt cháy lếu láo hợp tất cả l,92g Mg và 4,48g sắt với các thành phần hỗn hợp khí X gồm O2và Cl2. Sau bội phản ứng chỉ thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm những oxit và muối clorua ( không còn khí dư). Hòa tan Y bởi 120ml hỗn hợp HCl 2M (vừa đủ) thu được hỗn hợp Z.. Mang đến AgNO3 (dư) vào Zthu được 56,69g kết tủa. Phần trăm thể tích khí Cl2 trong tất cả hổn hợp X là.

Bạn đang xem: đốt cháy hỗn hợp gồm 1 92 gam mg và 4 48 gam fe

A.51,72%

B.76,70%

C.53,85%

D.56,36%


*

Đốt cháy láo hợp gồm 1,68g Mg cùng 2,16g Al với khí X gồm O2 và Cl2, sau bội phản ứng chỉ thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua. Tổ hợp Y bởi một số lượng vừa dùng 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Tính % thể tích khí Cl2 trong các thành phần hỗn hợp X...
*

(n_H^+ = n_HCl = 0,12.2 = 0,24(mol)\2H^+ + O^2- o H_2O\n_O(oxit) = dfrac12n_H^+ = 0,12(mol)\Rightarrow n_O_2 = dfracn_O(oxit)2 = 0,06(mol)\n_Mg = dfrac1,6824 = 0,07(mol) ; n_Al = dfrac2,1627 = 0,08(mol))

Bảo toàn electron :

(2n_Mg + 3n_Al = 4n_O_2 + 2n_Cl_2\Rightarrow n_Cl_2 = dfrac0,07.2 + 0,08.3-0,06.42 = 0,07(mol)\Rightarrow \%V_Cl_2 = dfrac0,070,07+0,06.100\% = 53,85\%)


Đốt cháy hỗn hợp có 1,92 gam Mg với 4,48 gam fe với tất cả hổn hợp khí X bao gồm clo và oxi, sau bội nghịch ứng chỉ thu được tất cả hổn hợp Y gồm những oxit với muối clorua (không còn khí dư). Phối hợp Y bởi một số lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. đến AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong các thành phần hỗn hợp X là: A. 51,72% B. 76,70% C. 53,85% D. 56,36%

Đốt cháy lếu láo hợp gồm 1,92 gam Mg với 4,48 gam sắt với tất cả hổn hợp khí X bao gồm clo cùng oxi, sau làm phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit cùng muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bởi một số lượng vừa dùng 120 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch Z. Mang lại AgNO3 dư vào dung dịch Z, chiếm được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong tất cả hổn hợp X là:

A. 51,72%

B. 76,70%

C. 53,85%

D. 56,36%


Chọn C

nMg = 0,08 mol ; nFe = 0,08 mol

Khi phản nghịch ứng cùng với X thì tất cả x mol Cl2 và y mol O2 phản bội ứng

Giả sử sinh sản a mol Fe2+ cùng (0,08 – a) mol Fe3+

Bảo toàn điện tích : 2.0,08 + 2a + 3(0,08 – a) = 2x + 4y

Hòa rã Y bởi HCl : 2Cl sửa chữa 1 O => nO = ½ nHCl = 0,12 mol = 2y

=> 0,4 – a = 2x + 4.0,06 (1)

,Sau kia : phản ứng cùng với AgNO3 chế tạo : (2x + 0,24) mol AgCl với a mol Ag

=> 56,69 = 143,5(2x + 0,24) + 108a (2)

Từ (1),(2) => x = 0,07 ; a = 0,02 mol

=> %VCl2(X) = 53,85%


Đốt cháy hỗn hợp tất cả 1,92 gam Mg với 4,48 gam fe với tất cả hổn hợp khí X gồm clo với oxi, sau phản nghịch ứng chỉ thu được tất cả hổn hợp Y gồm các oxit cùng muối clorua (không còn khí dư). Hòa hợp Y bởi một số lượng vừa dùng 120 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. Cho dung dịch Z công dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3, chiếm được 56,69gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong tất cả hổn hợp X gần với mức giá trị nào duy nhất sau đây? A. 56%. B. 54%. C. 52%. D. 76%.

Đốt cháy lếu hợp bao gồm 1,92 gam Mg với 4,48 gam fe với tất cả hổn hợp khí X bao gồm clo cùng oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Tổ hợp Y bởi một lượng vùa dùng 120 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. Mang lại dung dịch Z công dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3, thu được 56,69gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong hỗn hợp X gần với giá trị nào tuyệt nhất sau đây?

A. 56%.

B. 54%.

C. 52%.

D.

Xem thêm: Cho Một Vật Có Khối Lượng 2Kg Đc Thả Rơi Tự Do Đc Độ Cao 25M So Vs Mặt Đất

76%.


Đốt cháy lếu láo hợp bao gồm 1,68 gam Mg với 2,16 gam Al với khí X tất cả O2 cùng Cl2 sauphản ứng chỉ thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit với muối clorua. Phối hợp Y bởi một số lượng vừa đủ 120 mldung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. Tính % thể tích khí Cl2 trong hỗn hợp X 


Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,68 gam Mg và 2,16 gam Al với khí X gồm O2 với Cl2 sauphản ứng chỉ thu được tất cả hổn hợp Y gồm những oxit cùng muối clorua. Hòa tan Y bởi một số lượng vừa dùng 120 mldung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Tính % thể tích khí Cl2 trong các thành phần hỗn hợp X?


(n_HCl=0,12.2=0,24left(mol ight))

=> (n_H_2O=0,12left(mol ight))

=> (n_Oleft(oxit ight)=0,12left(mol ight))

=> (n_O_2=0,06left(mol ight))

(n_Mg=dfrac1,6824=0,07left(mol ight)); (n_Al=dfrac2,1627=0,08left(mol ight))

Gọi số mol Cl2 là x (mol)

Mg0 - 2e --> Mg+2

0,07->0,14

Al0 - 3e --> Al+3 

0,08->0,24

O20 + 4e --> 2O-2

0,06->0,24

Cl20 + 2e --> 2Cl-

x--->2x

Bảo toàn e: 2x + 0,24 = 0,24 + 0,14

=> x = 0,07 (mol)

=> (\%V_Cl_2=dfrac0,070,06+0,07.100\%=53,846\%)


Đốt cháy láo hợp có 0,08 mol Mg với 0,08 mol sắt trong tất cả hổn hợp khí X tất cả Cl2 cùng O2, sau khi hoàn thành phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan tổng thể Y buộc phải vừa đầy đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Xác suất thể tích của O2 trong X có mức giá trị gần nhất với mức giá trị nào sau đây? A. 46 B.76. C.53. D.56. 

Đốt cháy lếu hợp tất cả 0,08 mol Mg cùng 0,08 mol fe trong các thành phần hỗn hợp khí X gồm Cl2 cùng O2, sau khi ngừng phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm những oxit với muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan toàn bộ Y nên vừa đầy đủ 120 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. đến dung dịch AgNO3 dư vào Z, chiếm được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của O2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 46

B.76. 

C.53. 

D.56. 


Đáp án A

Mol Mg = mol fe = 0,08 cùng mol HCl = 0,24

Mg - 2e ---> Mg2+

0,08--0,16

Fe - 3e ---> Fe3+

0,08--0,24

Cl2 + 2e ---> 2 Cl-

a-----2a---------2a

O2 + 4e ---> 2 O2-

b-------4b--------2b

Ag+ + e ---> Ag

x--------x---------x

2 H+ + O2- --> H2O

0,24----0,12

Kết tủa tất cả : AgCl (2a + 0,24) mol và Ag x mol


Đúng 0

bình luận (0)
Đốt cháy láo hợp tất cả 0,08 mol Mg và 0,08 mol sắt trong hỗn hợp khí X có Cl2 với O2, sau khi xong xuôi phản ứng thu được tất cả hổn hợp Y gồm những oxit với muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan toàn thể Y cần vừa đầy đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. đến dung dịch AgNO3 dư vào Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Xác suất thể tích của O2 vào X có mức giá trị gần nhất với giá trị làm sao sau đây? A. 46. B.76. C.53. D.56.
Đọc tiếp

Đốt cháy láo hợp bao gồm 0,08 mol Mg cùng 0,08 mol sắt trong các thành phần hỗn hợp khí X tất cả Cl2 cùng O2, sau khi hoàn thành phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm những oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan tổng thể Y cần vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. đến dung dịch AgNO3 dư vào Z, chiếm được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của O2 trong X có giá trị gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 46.

B.76.

C.53.

D.56.


Xem chi tiết
Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

Mol Mg = mol fe = 0,08 cùng mol HCl = 0,24

Mg - 2e ---> Mg2+

0,08--0,16

Fe - 3e ---> Fe3+

0,08--0,24

Cl2 + 2e ---> 2 Cl-

a-----2a---------2a

O2 + 4e ---> 2 O2-

b-------4b--------2b

Ag+ + e ---> Ag

x--------x---------x

2 H+ + O2- --> H2O

0,24----0,12

Kết tủa tất cả : AgCl (2a + 0,24) mol và Ag x mol


Đúng 0

bình luận (0)
pĐốt cháy láo hợp bao gồm 1,92 gam Mg với 4,48 gam fe với hỗn hợ khí X gồm clo với oxi, sau phản bội ứng chỉ thu được tất cả hổn hợp Y gồm các oxit với muối clorua (không còn khí dư). Kết hợp Y bằng một lượng vùa dùng 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. Cho AgNO3 dư vào hỗn hợp Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong các thành phần hỗn hợp X là A. 51,72% B. 53,85% C. 56,36% D. 76,70%
Đọc tiếp

pĐốt cháy láo hợp bao gồm 1,92 gam Mg cùng 4,48 gam fe với hỗn hợ khí X tất cả clo và oxi, sau bội phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm những oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa hợp Y bằng một số lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. đến AgNO3 dư vào dung dịch Z, nhận được 56,69 gam kết tủa. Tỷ lệ thể tích của clo trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 51,72%

B. 53,85%

C. 56,36%

D. 76,70%


Xem chi tiết
Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án : B

nMg = 0,08 mol ; nFe = 0,08 mol

Khi phản ứng với X thì gồm x mol Cl2 cùng y mol O2 bội phản ứng

Giả sử tạo thành a mol Fe2+ cùng (0,08 – a) mol Fe3+

Bảo toàn điện tích :

2.0,08 + 2a + 3(0,08 – a) = 2x + 4y

Hòa chảy Y bởi HCl : 2Cl thay thế sửa chữa 1 O

=> nO = 1 2 nHCl = 0,12 mol = 2y

=> 0,4 – a = 2x + 4.0,06 (1)

Sau đó phản ứng cùng với AgNO3 sản xuất :

(2x + 0,24) mol AgCl với a mol Ag

=> 56,69 = 143,5(2x + 0,24) + 108a (2)

Từ (1),(2) => x = 0,07 ; a = 0,02 mol

=> % V C l 2 X = 53,85%


Đúng 0

phản hồi (0)
Đốt cháy lếu hợp gồm 0,02 mol Mg và 0,03 mol sắt với hỗn hợp khí X tất cả clo với oxi, sau bội nghịch ứng chỉ nhận được 4,77 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Tổ hợp hết Y bởi 150 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được hỗn hợp Z. Mang lại dung dịch AgNO3 loãng dư vào hỗn hợp Z chiếm được 13,995 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của oxi trong các thành phần hỗn hợp X là A. 37,89 % B. 33,33% C. 38,79 % D. 44,44 %
Đọc tiếp

Đốt cháy láo lếu hợp gồm 0,02 mol Mg và 0,03 mol fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được 4,77 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm những oxit và muối clorua (không còn khí dư). Phối hợp hết Y bởi 150 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được hỗn hợp Z. Mang lại dung dịch AgNO3 loãng dư vào hỗn hợp Z nhận được 13,995 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của oxi trong hỗn hợp X là

A. 37,89 %

B. 33,33%

C.

Xem thêm: Ở Một Loài Thực Vật Gen A Quy Định Thân Cao Trội Hoàn Toàn So Với Gen A Quy Định Thân Thấp

38,79 %

D. 44,44 %


Xem cụ thể
Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án : B

Bảo toàn khối lượng

⇒ m C l 2 + m O 2 = 2 , 61

Cl2 : x mol ; O2 : y mol ; Ag:z mol ; AgCl : (2x + 0,03)

ta có 71x + 32y = 2,61

(2x + 0,03).143,5 + 108z =13,995

2x+ 4y + z= 0,02.2 + 0,03.3

=>x = 0,03 ; y = 0,015 ; z = 0,01

=>%VO2 = 0,015.100/(0,015 + 0,03) = 33,33%


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nangngucnoisoi.vn