ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN M GAM HỖN HỢP X

     

Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có hai este đồng phân phải dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 cùng 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X công dụng hết với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thì thu được 27,9 gam hóa học rắn khan, trong những số đó có a mol muối Y cùng b mol muối hạt Z (MY Z). Những thể tích khí đông đảo đo ở đk tiêu chuấn. Tỉ lệ thành phần a : b là
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x

- khẳng định dãy đồng đẳng của X

(n_CO_2 = n_H_2O) => este no đơn chức, mạch hở

- khẳng định CTPT của X

(n_X = dfrac12n_O,trong,, exteste) 

BTNT oxi: (n_O,trong,, exteste = 2n_CO_2 + n_H_2O - 2n_O_2)

(M_X = dfracm_Xn_X)=> CTPT của X

- Tính tỉ trọng a : b


$n_O_2 ext = ext 1,225; ext n_CO_2 ext = ext 1,05; ext n_H_2O = ext 1,05$

=> X no, đối chọi chức, mạch hở

- Bảo toàn O: nX = $n_H_2O+2.n_CO_2-2.n_O_2$ => nX = 0,35

Bảo toàn khối lượng: $m_X+m_O_2=m_CO_2+m_H_2O$ => mX = 25,9

=> MX = 74 => X bao gồm CTPT: C3H6O2

Vì X có 2 đồng phân => HCOOC2H5 (a mol) với CH3COOCH3 (b mol)

Ta có: nX = a + b = 0,35

X no, đối chọi chức, mạch hở => nNaOH phản nghịch ứng = nX = 0,35 mol

=> nNaOH dư = 0,4 – 0,35 = 0,05 mol

m rắn = mmuối + mNaOH dư = 68a + 82b + 0,05.40 = 27,9

=> a = 0,2 với b = 0,15

=> a : b = 4 : 3


Đáp án nên chọn là: b


...

Bài tập có liên quan


Bài tập đốt cháy este no Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy hoàn toàn một este cơ học X chiếm được 0,2 mol CO2 với 0,2 mol H2O. X ở trong loại:


Khi đốt cháy este no, 1-1 chức, mạch hở ta luôn luôn có:


Một este no, 1-1 chức, mạch hở lúc cháy đến 3,6 g H2O với V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este chiếm được 19,8g CO2 và 0,45 mol H­2O. Phương pháp phân tử este là


Khi đốt cháy trọn vẹn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra ngay số mol O2 vẫn phản ứng. Tên gọi của este là


Đốt cháy este no, solo chức, mạch hở A đề xuất dùng 0,35 mol O2. Sau phản bội ứng thu được 0,3 mol CO2. Bí quyết phân tử của A là


Đốt cháy trọn vẹn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Phương pháp phân tử của este là


Hỗn phù hợp X gồm những chất : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp X, nhận được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Cực hiếm của m là:


Đốt cháy trọn vẹn 4,4 gam hỗn hợp este gồm metyl propionat và etyl axetat bắt buộc V lít khí oxi (đktc). Giá trị của V là
Xem thêm: Tên Của 108 Vị Anh Hùng Lương Sơn Bạc Từ Đâu Ra? Danh Sách Thủ Lĩnh Lương Sơn Bạc

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam tất cả hổn hợp hai este đồng phân, nhận được 6,72 lít CO2 ( sinh sống đktc) cùng 5,4 gam H2O. CTPT của nhị este là


Hỗn phù hợp X bao gồm hai este no, 1-1 chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn một lượng X cần dùng hoàn toản 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X công dụng với hỗn hợp NaOH, chiếm được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Bí quyết phân tử của hai este vào X là


Hỗn hợp Z gồm nhị este X và Y tạo bởi cùng một ancol và nhị axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MXY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được đôi mươi gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là


Đốt cháy trọn vẹn a gam láo lếu hợp những este no, đối chọi chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng nước vôi trong, thấy trọng lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 cùng H2O hình thành lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam lếu hợp các este no, đối kháng chức, mạch hở. Thành phầm cháy được đưa vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thấy trọng lượng bình tăng 12,4 gam. Trọng lượng kết tủa tạo ra tương ứng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam láo lếu hợp những este no 1-1 chức mạch hở. Thành phầm thu được dẫn vào bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư thấy trọng lượng dung dịch bớt 3,8g. Trọng lượng kết tủa tạo ra là:


Đốt cháy trọn vẹn một lượng các thành phần hỗn hợp hai este no, đối kháng chức đề xuất 3,976 lit O2(đktc) chiếm được 6,38g CO2. đến lượng este này tác dụng vừa đầy đủ với KOH thu được hỗn hợp 2 ancol sau đó và 3,92g muối bột của một axit hữu cơ. CTCT 2 este kia là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X tất cả hai este đồng phân bắt buộc dùng 27,44 lít khí O2, nhận được 23,52 lít khí CO2 với 18,9 gam H2O. Nếu đến m gam X tác dụng hết cùng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thì chiếm được 27,9 gam chất rắn khan, trong những số đó có a mol muối hạt Y với b mol muối Z (MY Z). Các thể tích khí hồ hết đo ở đk tiêu chuấn. Tỉ lệ thành phần a : b là


Đốt cháy trọn vẹn 10,58 gam tất cả hổn hợp X chứa ba este đều solo chức, mạch hở bởi lượng oxi vừa đủ, nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Khía cạnh khác, hiđro hóa hoàn toàn 10,58 gam X nên dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to) thu được các thành phần hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng, nhận được một ancol Z duy nhất cùng m gam rắn khan. Cực hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat với 2 hidrocacbon mạch hở đề nghị vừa đầy đủ 1,27 mol O2 tạo ra 14,4g H2O. Nếu mang đến 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản nghịch ứng buổi tối đa là:


Đốt cháy hoàn toàn este no, đối kháng chức, mạch hở X thấy thể tích khí O2 đề nghị dùng gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo nên ra. Con số công thức cấu trúc của X là


Hỗn thích hợp E có 3 este X, Y, Z đầy đủ no, mạch cacbon hở và không phân nhánh (MX Y Z). Đốt cháy hoàn toàn 18,26 gam E bắt buộc 13,104 lít O2 (đktc), nhận được 8,82 gam H2O. Mặt khác, làm cho nóng 18,26 gam E với hỗn hợp NaOH (lấy dư 40% so với lượng bội nghịch ứng), cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thu được hóa học rắn T và các thành phần hỗn hợp hai ancol no (kế tiếp trong hàng đồng đẳng). Đốt cháy trọn vẹn T, thu được Na2CO3, CO2 cùng 1,08 gam H2O. Phân tử khối của Z là 


Hỗn hợp X chứa tía este phần lớn no, mạch hở với không chứa nhóm chức khác.Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X với lượng oxi vừa đủ, chiếm được 60,72 gam CO2 với 22,14 gam H2O. Khía cạnh khác, làm cho nóng 0,24 mol X với hỗn hợp KOH vừa đủ, thu được láo hợp có hai ancol đều đối chọi chức có tổng trọng lượng là 20,88 gam và hỗn hợp Z cất hai muối hạt của hai axit cacboxylic gồm mạch ko phân nhánh, trong số ấy có x gam muối bột X và y gam muối hạt Y (MX Y). Tỉ lệ thành phần gần nhất của x : y là


Hỗn đúng theo X có hai este no, mạch hở, nhì chức, đồng phân cấu trúc của nhau. Xà chống hoá hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH toàn diện thu được hỗn hợp hai muối cùng 19,0 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol. Cho toàn cục ancol nhận được qua bình đựng mãng cầu dư thấy thoát ra 6,72 lít khí. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối hạt thấy tạo ra thành Na2CO3; 13,2 gam CO2 cùng 1,8 gam nước. Số nguyên tử trong một phân tử este ban đầu là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Tôi Yêu Em Dù Em Chỉ Là - Lời Bài Hát Yêu Em Từ Bé

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.