ĐIỀU CHẾ AXIT TỪ ANCOL

     

Trung trọng điểm gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin trình làng phần CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA H2S (HIDRO SUNFUA). Nhằm cung cấp cho các bạn có thêm tư liệu học tập tập. Chúc chúng ta học xuất sắc môn học này.

Bạn đang xem: điều chế axit từ ancol


IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

- cấu tạo phân tử C2H5-OH

*

* thừa nhận xét:Trong phân tửC2H5-OH có 1H liên kết với O sinh ra nhóm chức hidroxyl (-OH) cùng hình thành đặc điểm hóa học đặc thù của ancol:

- phản ứng cố H của group -OH

- bội phản ứng thay nhóm -OH

- phản ứng bóc tách nhóm -OH (tách H2O)

- phản ứng oxi hóa

1. Phản ứng gắng H của tập thể nhóm -OH

a. đặc thù chung của ancol

- Thí nghiệm: đến Na vào ống nghiệm chứa ancol etylic

- hiện tại tượng: Sủi bong bóng khí với khí đó gây nổ khi đưa tới gần ngọn đèn cồn.

- Phương trình hóa học:

2C2H5OH + 2Na→2C2H5ONa + H2

- Phương trình tổng quát:

R(OH)z+ zNa →R(ONa)z+ z/2H2

R(ONa)z: Natri ancolat rất dễ dàng bị thủy phân trong nước:

R(ONa)z+ zH2O →R(OH)z+ zNaOH

* giữ ý:

- Trong bội nghịch ứng của ancol cùng với Na:

mbình Natăng= mAncol- mH2= nAncol.(MR+ 16z).

mbình Ancoltăng= mNa- mH2= nAncol.22z.

- Nếu mang đến dung dịch ancol phản ứng với mãng cầu thì ngoại trừ phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O với Na.

- Số đội chức Ancol = 2.nH2/ nAncol.

b. Làm phản ứng cùng với Cu(OH)2

- Thí nghiệm: cho glixerol vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2

- hiện tượng: chế tạo ra thành dung dịch greed color lam.

- Phương trình hóa học:

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2→2Cu+ 2H2O

đồng (II) glixerat

* Điều kiện phản ứng:

- Ancol nhiều chức bao gồm 2 team -OH kế tiếp nhau.

2. Phản ứng nạm nhóm -OH

a. Phản nghịch ứng với axit vô cơ

Ví dụ: C2H5-OH + H-Br→ C2H5-Br + H2O


- Phương trình tổng quát:
CnH2n+2-2k-z(OH)z+ (z + k) HX →CnH2n + 2 - zXz + k+ zH2O

→số nguyên tử X bằng tổng số team OH với số link pi.

*

b. Phản bội ứng với axit cơ học (phản ứng este hóa)

Ví dụ: CH3COOH + C2H5-OH

*
CH3COOC2H5+ H2O

- Phương trình tổng quát:

ROH + R’COOH

*
R’COOR + H2O

yR(OH)x+ xR’(COOH)y

*
R’x(COO)xyRy+ xyH2O

* giữ ý:

- bội nghịch ứng được triển khai trong môi trường thiên nhiên axit và đun nóng.

- bội nghịch ứng bao gồm tính thuận nghịch nên chú ý đến di chuyển cân bằng.

c. Bội phản ứng cùng với ancol (điều khiếu nại phản ứng H2SO4 đậm đặc, 1400C)

Ví dụ: C2H5-OH + H-O-C2H5→C2H5-O-C2H5+ H2O

- Phương trình tổng quát:

R-OH + HO-R"→ R-O-R" + H2O

* giữ ý:

- trường đoản cú n ancol không giống nhau khi tách nước ta nhận được n.(n + 1)/2 ete trong những số đó có n ete đối xứng.

Xem thêm: Video Truyện Ma Oan Hồn Trinh Nữ Tập 2, Thương Thay Kiếp Con Ở

- Nếu tách nước thu được những ete tất cả số mol đều nhau thì những ancol gia nhập phản ứng cũng đều có số mol đều bằng nhau và nAncol= 2.nete= 2.nH2Ovà nAncol= mete+ mH2O+ mAncol dư.

3. Bội phản ứng tách nhóm -OH (phản ứng tách bóc H2O)(điều khiếu nại phản ứng H2SO4đậm đặc, 1700C)

Ví dụ: CH3-CH2-OH→ CH2=CH2 + H2O

CH3-CH2-CHOH-CH3→H2O +CH3-CH=CH-CH3(sản phẩm chính)

→H2O +CH3-CH2-CH=CH2(sản phẩm phụ)

* Quy tắc bóc Zaixep: Đối với ancol bất đối xứng, khi tách bóc H2O, nhóm -OH đang bị bóc cùng cùng với nguyên tử hydro trên nguyên tử cacbon ở kế cạnh bên có bậc cao hơn nữa (có ít H hơn).

* lưu ý:

- ví như ancol bị bóc tách nước tạo nên anken thì đó là ancol no, đối chọi chức.

CnH2n+1OH →CnH2n+ H2O

- trường hợp một ancol bóc tách nước tạo nên hỗn hợp nhiều anken thì chính là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) và mạch C ko đối xứng qua C link với OH.

- nhiều ancol tách bóc nước tạo thành một anken thì xảy ra các tài năng sau:

+ có ancol không bóc tách nước (số C≥2).

+ các ancol là đồng phân của nhau.

- thành phầm chính trong vượt trình tách nước của ancol theo đúng quy tắc bóc Zaixep.

- lúc giải bài xích tập có tương quan đến phản ứng tách nước đề nghị nhớ:

mAncol= manken+ mH2O+ mAncol dư

nancol bội phản ứng= nanken= nnước

4. Làm phản ứng oxi hóa

a. Bội nghịch ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

- Đối cùng với ancol no, solo chức mạch hở

CnH2n+2O + (3n/2)O2→nCO2+ (n + 1)H2O

- Đối với ancol no, đa chức mạch hở

CnH2n+2Ox + (3n+1-x)/2O2→nCO2+ (n + 1)H2O

* lưu lại ý:

- khi đốt cháy 1 hợp hóa học hữu cơ X thấy nH2O> nCO2→chất chính là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng bao gồm công thức CnH2n+2Ox).

nAncol= nH2O- nCO2.

a. Bội phản ứng thoái hóa không trọn vẹn (oxi hóa hữu hạn)

- Thí nghiệm: mang lại dây đồng đốt rét vào ống nghiệm chứa ancol etylic

- hiện nay tượng: Dây đồng màu đen chuyển thành màu sắc đỏ

- Phương trình hóa học:

C2H5OH + CuO→ CH3-CHO+ H2O + Cu

* thừa nhận xét:

- Ancol bậc I + CuO chế tạo ra anđehit:

RCH2OH + CuO→RCHO + Cu + H2O

- Ancol bậc II + CuO tạo ra xeton:

RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O

- Ancol bậc III rất cực nhọc bị oxi hóa bởi CuO (Nếu có xảy ra thì sẽ không áp theo quy luật pháp nào)

* giữ ý:

mchất rắngiảm= mCuOphản ứng- mCutạo thành= 16.nAncolđơn chức.

5. Bội phản ứng riêng của một số loại ancol

- Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2→CH3COOH + H2O (men giấm)

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(Al2O3, ZnO, 4500C)

- Ancol ko no gồm phản ứng như hidrocacbon tương xứng

Ví dụ: anlylic CH2= CH - CH2OH

CH2=CH-CH2OH + H2→CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

CH2=CH-CH2OH + Br2→CH2Br-CHBr-CH2OH

3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4+ 4H2O→3C3H5(OH)3+ 2KOH + 2MnO2

- một số trong những trường phù hợp ancol không bền:

+ Ancol có nhóm OH link với C nối đôi gửi vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OH→CH3CHO

CH2=COH-CH3→CH3-CO-CH3

+ Ancol tất cả 2 đội OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước tạo thành anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2→RCHO + H­2O

HO-CO-OH→H2O + CO2

RC(OH)2R’→RCOR’ + H2O

+ Ancol bao gồm 3 đội OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước chế tạo ra thành axit:

RC(OH)3→RCOOH + H2O

V. ĐIỀU CHẾ

1. Phương thức tổng hợp

a. Điều chế ancol tự dẫn xuất halogen

Ví dụ:C2H5Cl + NaOH→C2H5OH + NaCl

Phương trình tổng quát:

CnH2n+2-2k-xXx+ xMOH→CnH2n+2-2k-x(OH)x+ xMX

b. Điều chế ancol từ anken (điều kiện phản ứng H+)

Ví dụ:CH2=CH2+ H2O→ CH3-CH2OH

Phương trình tổng quát:

CnH2n+ H2O→CnH2n+1OH (H+)

Phản ứng tuân theo quy tắc cùng Maccopnhicop:

CH3-CH=CH2+H2O→CH3-CH2-CH2-OH

sản phẩm phụ

→CH3-CHOH-CH3

sản phẩm chính

c. Điều chế ancol từ andehit hoặc xeton(điều khiếu nại phản ứngNi, t0)

RCHO + H2→RCH2OH

RCOR’ + H2→RCHOHR’

d. Điều chế ancol đa chức tự anken

3CH2=CH­2+ 2KMnO4+ 4H2O→3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

e. Điều chế ancol metylic bằng phương pháp riêng

CH4+ H2O→CO + 3H2

co + 2H2→CH3OH (ZnO, CrO3, 4000C, 200atm)

2CH4+ O2→2 CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm)

2. Phương pháp sinh hóa điều chế ancol etylic

- Lên men tinh bột:

(C6H10O5)n→C6H12O6→ C2H5OH

*

Phương trình hóa học

(C6H10O5)n+ nH2O→ nC6H12O6

C6H12O6→ 2C2H5OH + 2CO2(men rượu)

VI. ỨNG DỤNG

- Metanolchủ yếu đuối được dùng để sản xuất Andehit Fomic nguyên liệu cho công nghiệp hóa học dẻo.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 1.88 Gam Chất Hữu Cơ A, Đốt Cháy Hoàn Toàn 1

*

- Etanoldùng nhằm điều chế một số hợp hóa học hữu cơ như axit axetic, dietyl ete, etyl axetat...Do có khả năng hòa tan tốt một số hợp chất hữu cơ nên Etanol được dùng làm pha vecni, dược phẩm, nước hoa... Vào đời sống từng ngày Etanol được dùng để làm pha chế những loại đồ uống với độ ancol không giống nhau.

Trung tâm luyện thi, cô giáo - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng

V. ĐIỀU CHẾ


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC