ĐIỆN PHÂN 400ML DUNG DỊCH CUSO4 0 5M

     

Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M (điện rất trơ), cho tới khi nghỉ ngơi catot chiếm được 3,2 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ngơi nghỉ anot là

A.

Bạn đang xem: điện phân 400ml dung dịch cuso4 0 5m

1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 0,56 lít

D. 4,48 lít


*

Chọn giải đáp C.

nCu nhận được = 3,2/64 = 0,05 2+ ban sơ = 0,4 × 0,5= 0,2

=> nO2 = 0,05/2 = 0,0258 => VO2 = 0,025 × 22,4 = 0,56 lítĐiện phân 2 lít dung dịch cất hỗn hợp có NaCl với CuSO4 cùng với điện cực trơ, bao gồm màng ngăn cho đến lúc H2O bước đầu điện phân ở 2 cực thì dừng lại. Ở catot nhận được 1,28 gam kim loại, đôi khi ở anot thu được 0,336 lít khí (đktc). Coi thể tích hỗn hợp không đổi, pH của dung dịch sau năng lượng điện phân có mức giá trị là A. 12. B. 2. C. 13. D. 1.

Điện phân 2 lít dung dịch đựng hỗn hợp gồm NaCl và CuSO4 với điện rất trơ, bao gồm màng ngăn đến khi H2O bước đầu điện phân ở 2 cực thì dừng lại. Ở catot chiếm được 1,28 gam kim loại, bên cạnh đó ở anot nhận được 0,336 lít khí (đktc). Coi thể tích hỗn hợp không đổi, pH của dung dịch sau điện phân có giá trị là

A. 12.

B. 2.

C. 13.

D. 1.


Điện phân 2 lít dung dịch đựng hỗn hợp gồm NaCl với CuSO4 cùng với điện cực trơ, bao gồm màng ngăn đến lúc H2O bắt đầu điện phân ở cả hai cực thì dừng lại. Ở catot chiếm được 1,28 gam kim loại, đôi khi ở anot nhận được 0,336 lít khí (đktc). Coi thể tích hỗn hợp không đổi, pH của dung dịch sau điện phân có mức giá trị là

A. 12

B. 2

C. 13

D. 1


Điện phân 400ml hỗn hợp CuSO4 0,5M (điện cực trơ) cho tới khi nghỉ ngơi catot chiếm được 6,4 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ngơi nghỉ anot là

A. 4,48 lít

B. 1,12 lít

C. 2,24 lít

D. 0,56 lít


Điện phân 2 lít dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và CuSO 4 cho đến khi H 2 O bị điện phân ở hai điện rất thì dừng lại, trên catot thu được 1,28 gam kim loại và tại anot thu 0,336 lít khí (đktc). Coi thể tích hỗn hợp không thay đổi thì pH của dung dịch thu được là : A. 3 B. 2 C. 12 D. 13.

Điện phân 2 lít hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaCl và CuSO 4 đến khi H 2 O bị điện phân ở nhị điện rất thì dừng lại, tại catot thu được 1,28 gam sắt kẽm kim loại và trên anot thu 0,336 lít khí (đktc). Coi thể tích hỗn hợp không đổi thì pH của hỗn hợp thu được là : 

A. 3

B. 2

C.

Xem thêm: Cách Nấu Súp Gà Ngô Nấm Thơm Ngon, Bổ Dưỡng, Cách Nấu Súp Gà Ngô Non Đơn Giản Cả Nhà Đều Mê

12

D. 13.


Điện phân một dung dịch muối MCln với điện cực trơ. Lúc ở catot thu được 16 gam sắt kẽm kim loại M thì ở anot nhận được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại M là

A. Mg.

B. Fe.

C. Cu.

D. Ca.


Điện phân một dung dịch muối MCln với điện cực trơ. Lúc ở catot thu được 16 gam sắt kẽm kim loại M thì sinh sống anot chiếm được 5,6 lít khí (đktc). Sắt kẽm kim loại M là

A. Mg

B. Fe

C. Cu

D. Ca


Điện phân hỗn hợp muối MCln cùng với điện rất trơ. Lúc ở catot nhận được 16 gam kim loại M thì làm việc anot nhận được 5,6 lít khí độc nhất vô nhị (đktc). Kim loại M là

A. Mg.

B. Fe

C. Cu.

D. Ca.


Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 bao gồm nồng độ a mol/lít (điện rất trơ) đến khi thu được 1,12 lít khí (đktc) sống anot thì dừng lại. Mang lại thanh fe dư vào dung dịch sau điện phân, dứt phản ứng thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,8 gam. Quý hiếm của a là A. 0,4. B. 0,2. C. 1,8. D. 1,6.

Điện phân 500 ml hỗn hợp CuSO4 tất cả nồng độ a mol/lít (điện rất trơ) đến lúc thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anot thì dừng lại. Mang đến thanh sắt dư vào hỗn hợp sau năng lượng điện phân, hoàn thành phản ứng thấy cân nặng thanh sắt tăng 0,8 gam. Giá trị của a là

A. 0,4.

B. 0,2.

C. 1,8.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Và Bài Tập Tính Diện Tích Hình Phẳng Có Đáp Án

D. 1,6.


Điện phân 500ml dung dịch hỗn hợp tất cả FeCl3 0,4M cùng CuCl2 0,5M với điện rất trơ. Khi ở anot thoát ra 8,96 lít khí (đktc) thì khối lượng kim các loại thu được làm việc catot là: A. 21,60 gam B. 18,60 gam C. 18,80 gam D. 27,84 gam

Điện phân 500ml dung dịch hỗn hợp bao gồm FeCl3 0,4M cùng CuCl2 0,5M cùng với điện cực trơ. Khi ở anot thoát ra 8,96 lít khí (đktc) thì cân nặng kim loại thu được ở catot là: