De Thi Tiếng Anh Lớp 3 Kì 1

     
Tổng hòa hợp 2 cỗ đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 3 2021 - Phần 1 gồm đáp án và trả lời giải chi tiết từ team ngũ chuyên gia giàu tay nghề biên biên soạn và phân chia sẻ. Cung ứng các em ôn luyện giải phản ảnh hiệu quả.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 3 kì 1


Nội dung bài bác viết

Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 3 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề khám nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 năm 2021 - Đề số 2

Kì thi học kì 1 sắp tới, chúng tôi xin ra mắt đến những em 2 bộ đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 - Phần 1 năm 2021 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát đít theo lịch trình học trong nhà trường. Giúp chúng ta học sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với rất nhiều dạng đề, mặt khác cũng sẵn sàng tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời chúng ta tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2021 - Đề số 1

I. Khoanh tròn từ khác loại

1. One Book Eraser Map

2. Circle Star Waste basket Diamond

3. Yellow Purple Ruler Orange

4. Desk Chair Globe Red

5. Crayon Board Fine Poster

6. Fine Green Great Ok

II. Gạch ốp chân các chỗ sai rồi sửa lại

1. How is you? I’m fine

=>__________________________

2. What is you name?

=> _____________________

3. It is an pencil

=> _______________________

4. How are your?

=>________________________

5. What are this?

=> ________________________

III. Viết câu bởi tiếng anh

1. Bạn thương hiệu là gì?:

2. Tôi thương hiệu là Nam:

3. Bạn gồm khỏe không?:

4. Đây liệu có phải là cục tẩy không?:

5. Nó là cái cây viết chì:

IV. Ngừng đoạn đối thoại sau

A: Hello, Hanh. (1) ………………are you?

B: (2) .…………, Huong.

I’m (3).…………, thanks.

B: How about (4) ………………?

A: I’m fine, (5) ………………

V. Trả lời câu hỏi sau nhờ vào từ nhắc nhở trong ngoặc

1. What’s your name? (Long)

………………………………………………………………

2. What’s this? (a bag)

………………………………………………………………

3. Is this a book? (yes)

……………………………………………………………..

4. Is this a pencil? (No)

…………………………………………………………….

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 (Đề số 1)

I. Khoanh tròn từ không giống loại

1. One

2. Waste basket

3. Ruler

4. Red

5. Fine

6. Green

II. Gạch ốp chân gần như chỗ không đúng rồi sửa lại

1. is -> are

2. you -> your

3. an -> a

4. your -> you

5. are -> is

III. Viết câu bằng tiếng anh

1. What is/ What’s your name?

2. My name is Nam

3. How are you?

4. Is this an eraser?

5. It’s a pencil

IV. Xong đoạn đối thoại sau

1. How

2. Hi

3. Fine

4. You

5. Thanks

V. Trả lời thắc mắc sau phụ thuộc từ nhắc nhở trong ngoặc

1. My name is Long

2. It’s a bag

3. Yes, it is

4. No, it isn’t

Đề kiểm soát Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2021 - Đề số 2

I. Find the odd one out.

1. A. How B. What C. Peter

2. A. My B. Name C. Your

3. A. Linda B. Meet C. Tony

4. A. Am B. Is C. Spell

5. A. How B. Hello C. Hi

II. Reorder the words lớn make correct sentences.

1. my/ is/ name/ Nam./

____________________________________________

2. your/ what/ name/ is/ ?/

____________________________________________

3. later/ you/ Bye./ see/.

____________________________________________

4. you/ are/ how/ ?/

____________________________________________

5. am/ I / fine/ you/ thank/,/./

____________________________________________

6. do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

____________________________________________

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

____________________________________________

8. am/ I / in/ 3D/ class/./

____________________________________________

III. Match the sentence in column A with the correct response in column B.


A

B

1. What’s your name?

A. Bye. See you later.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Tức Nước Vỡ Bờ Ngắn Gọn, Soạn Bài Tức Nước Vỡ Bờ Của Ngô Tất Tố

2. How are you?

B. My name is Nga.

3. Goodbye.

C. I’m fine, thank you.

4. Hello, I am Linda.

D. Nice to meet you, too.

5. Nice to lớn meet you.

E. Hi. I’m Quan.

6. How bởi vì you spell Tony?

F. T-O-N-Y


Your answer:

1. _________ 2. _________ 3. _________

4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp án đề thi giờ Anh lớp 3 học kỳ một năm 2021 (Đề số 2)

I. Find the odd one out.

1. Peter

2. Name

3. Meet

4. Spell

5. How

II. Reorder the words lớn make correct sentences.

1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How vày you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3D.

Xem thêm: Confident Đi Với Giới Từ Nào, Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củaconfident

III. Match the sentence in column A with the correct response in column B.

1. B

2. C

3. A

4. E

5. D

6. F

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để mua về 2 cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 cuối học kì 1 - Phần một năm 2021 có lời giải chi tiết, đây đủ tuyệt nhất file thiết lập PDF trọn vẹn miễn phí!