ĐỂ KHỬ HOÀN TOÀN 3 04

     

 Để khử trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 0,05 mol H2. Còn mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 quánh nóng thì chiếm được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:


Cách 1: Quy đổi tất cả hổn hợp X về các thành phần hỗn hợp hai hóa học FeO cùng Fe2O3 cùng với số mol là x, y

Bảo toàn e: 2.nSO2 = nFeO 

Cách 2: áp dụng công thức giải nhanh.

Bạn đang xem: để khử hoàn toàn 3 04

+) (n_O = n_H2 = 0,05,mol)

+) mFe = moxit – mO = 2,24 gam

+) (n_e = frac10.22,4 - 7.3,0456.2 = 0,01mol,,)


Cách 1: Quy đổi hỗn hợp X về tất cả hổn hợp hai hóa học FeO và Fe2O3 với số mol là x, y

Ta có: $FeO+H_2,xrightarrowt^0Fe+H_2O$ (1)

x x x

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O (2)

y 3y 2y

từ bỏ (1) cùng (2) ta có: (left{ eginarraylx + 3y = 0,05\72x + 160y = 3,04endarray ight.,, Rightarrow ,left{ eginarraylx = 0,02mol\y = 0,01molendarray ight.)

Bảo toàn e: 2.nSO2 = nFeO => nSO2 = 0,01 mol

=> $V_SO_2=$0,01 . 22,4 = 0,224 lít

Cách 2: áp dụng công thức giải nhanh.

$n_O=n_H2=0,05,mol,m_O=0,05.16=0,8gam$ mFe = moxit – mO = 2,24 gam$n_e=frac10.22,4-7.3,0456.2=0,01mol,,=>Vso_2=0,01.22,4=0,224,,L=224,,ml$


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bài tập tất cả liên quan


Bài tập quy đổi sắt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nung m gam bột fe trong oxi nhận được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tung hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Quý hiếm m là:


Vào cầm cố kỷ XVII các nhà công nghệ đã lấy được một mẩu fe nguyên hóa học từ những mảnh vỡ của thiên thạch. Sau khi đem đến phòng xem sét do bảo quản không giỏi nên nó bị oxi trở thành m gam chất rắn X có Fe và những oxit của nó. Để xác định khối lượng của mẩu sắt thì các nhà công nghệ đã mang đến m gam chất rắn X bên trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư chiếm được khí NO duy nhất cùng dung dịch muối hạt Y. Cô cạn dung dịch muối Y cân nặng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng sắt nguyên hóa học đó có trọng lượng là:


Cho 11,36 gam hỗn hợp có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bội nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau làm phản ứng được m gam muối khan. Giá trị m là:


Nung 8,4 gam sắt trong ko khí, sau phản ứng chiếm được m gam X có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hoà tung m gam các thành phần hỗn hợp X bởi HNO3 dư, nhận được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:


Nung m gam sắt trong ko khí, sau một thời gian ta chiếm được 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan không còn 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư nhận được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Cực hiếm m là:


Hoà tan không còn m gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 đặc nóng nhận được 4,48 lít khí màu nâu tốt nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được 145,2 gam muối khan, quý giá m là:


Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam hh X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch Y cùng 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần tỷ lệ về trọng lượng của oxi trong các thành phần hỗn hợp X và trọng lượng muối trong dung dịch Y lần lượt là:


Để khử hoàn toàn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề xuất 0,05 mol H2. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 quánh nóng thì thu được thể tích V ml SO2 (đktc). Cực hiếm V(ml) là:


Hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 với số mol mỗi hóa học là 0,1 mol hoà tan không còn vào dung dịch Y tất cả (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được hỗn hợp Z. Bé dại từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi chấm dứt thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 yêu cầu dùng cùng thể tích khí bay ra ở đktc là:


Nung x mol Fe và 0,15 mol Cu trong bầu không khí một thời gian thu được 63,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn. Hoà tan trọn vẹn hỗn hợp hóa học rắn trên bằng H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y cùng 6,72 lít khí SO2 (đktc). Cực hiếm của x mol là


Cho 8,16 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 làm phản ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,344 lít NO (đktc) với dung dịch Z. Hỗn hợp Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe hiện ra khí NO. Biết trong những phản ứng, NO là thành phầm khử tuyệt nhất của N+5. Số mol HNO3 đang phản ứng là


Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam bột X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng, dư. Sau phản ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với dung dịch chứa 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Phần trăm cân nặng của Cu vào X là


Cho 52 gam tất cả hổn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam hỗn hợp H2SO4 98% (to), phản bội ứng trọn vẹn thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất), hỗn hợp M cất 108 gam 2 muối hạt sunfat và 1,6 gam hóa học rắn không tan chỉ bao gồm một kim loại. Cực hiếm của m là


Hoà tan hết m gam hỗn hợp X tất cả Fe, FeS, FeS2 với S bằng HNO3 nóng dư chiếm được 9,072 lít khí màu nâu nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch Y. Phân chia dung dịch Y thành 2 phần bởi nhau.

Xem thêm: Chủ Đề Tình Yêu Trong Truyền Thuyết Mỵ Châu Trọng Thủy, Truyền Thuyết Mỵ Châu

Phần 1 cho tính năng với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 tan trong dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa Z, nung Z trong không gian đến trọng lượng không thay đổi được a gam chất rắn.

Xem thêm: Sctv7 - The Sexual World Of Lamas (Vietnamese Edition)

Giá trị của m với a theo thứ tự là:


Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam các thành phần hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì cần 2,52 lít oxi với thấy bay ra 1,568 lít (đktc) SO2. Khía cạnh khác mang lại 6,48 gam X chức năng dung dịch HNO3 rét dư nhận được V lít khí color nâu nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch Y. Cho dung dịch Y tính năng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Quý giá của V cùng m thứu tự là:


Hỗn hợp X tất cả Fe3O4, CuO, Al, trong những số đó oxi chiếm phần 25% khối lượng. đến 1,344 lít khí co (đktc) trải qua m gam X (to), sau một thời hạn thu được hóa học rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch cất 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của m gần nhất với giá trị nào tiếp sau đây ?


Hòa tan hết a mol FeCO3 vào dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lượng cần dùng) thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X nhận được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO duy nhất, những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Biểu thức về quan hệ giữa a cùng b là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.