DE CƯƠNG ON TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 HK2

     
... C that 20 - vị you have any … ? - No, I don’t A parrots B parrot C mèo 21 - What toys you lượt thích ? - I like … A cát B goldfish C truck 22 - What … you like? - I lượt thích rabbit A pets B.toys 23 - … ... Reading A What B When C Where 24 - What is she doing? - She is … A cook B cooking C cooks 25 - What … you doing? - … am cleaning the floor A am - you B is - she C.are - I 26 - What are they doing? ... - It’s in …… Viet nam giới A North B South C Central 12 - Is Ha Noi …… Hue? - No, it isn’t It’s … from Hue A near – far B far – near C near – near 13 Is nhị Duong near Ha Noi? A Yes, it is B No, it...

Bạn đang xem: De cương on tập tiếng anh lớp 3 hk2


*

... III Read the following passage và decide which option A, B, C, D best fits each space Everyone ... C in D at 15 She isn"t VietNamese ., she speaks Vietnamese perfectly A So B However C and D or III Give the correct size of the verbs in brackets khổng lồ complete the following sentences 1.I (know) ... _ When does the festival end up? _ III Read the passage and fill in each gap with a suitable word from the box With top Bought Friends...
*

... Rain TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 25 The bag looks heavy I ……………you with it a help b will help c am helping d am going to lớn help 26 I play ... For mailing 20 The Prime Minister has three bodyguards ………… him TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ a lớn protect b protected c protect 20 12 d protects ... India now because we have killed too many for them khổng lồ TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 survive However, it isn’t enough simply to lớn talk about...
*

... Rain TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 25 The bag looks heavy I ……………you with it a help b will help c am helping d am going to help 26 I play ... For mailing 20 The Prime Minister has three bodyguards ………… him TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ a to lớn protect b protected c protect 20 12 d protects ... Silent b laugh b film c August c thriller TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN d taught d situation Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 a cup b continent c competition d center a...
*

... More 26 Which is the………………… apartment? A best B better 27 Her date of birth is ………………….November 4th A at B on C in D of 28 ………………………of people like playing sports A Many B A lot C Lot D Much 29 Hoa ... Sound B noise 20 The nurse .her temperature in the room now A take B takes C took D taking 21 My mother…………………… me a new shirt last Sunday A give B gives C gave D will give 22 We saw many ... (be)………………… addictive, so players must ( be )……………… careful 21 She prefers (socialize)………………… with her frriends 22 She prefers (read)………………………… 23 I‟d lượt thích (see)……………………………cowboy movies VIII Rewite...
*

... More 26 Which is the………………… apartment? A best B better 27 Her date of birth is ………………….November 4th A at B on C in D of 28 ………………………of people lượt thích playing sports A Many B A lot C Lot D Much 29 Hoa ... Sound B noise 20 The nurse .her temperature in the room now A take B takes C took D taking 21 My mother…………………… me a new shirt last Sunday A give B gives C gave D will give 22 We saw many ... (be)………………… addictive, so players must ( be )……………… careful 21 She prefers (socialize)………………… with her frriends 22 She prefers (read)………………………… 23 I‟d like (see)……………………………cowboy movies VIII Rewite...
... 18 This is my _ His name is Binh 19 Its name is Sao Mai _school 20. Up, please ĐỀ THI IOE LỚP VÒNG đôi mươi (CẤP HUYỆN) NĂM HỌC 2011-2012 1/Defeat the goalkeeper(thủ môn bắt bóng),khoanh ... A Sit down ,please b Stand down, please 10 a Nice khổng lồ met you, Thanh b Nice lớn see you, Thanh bài 11 Điền từ bỏ thi u vào nơi trống This is my _ library I am thank you Good morning, _ ... _ _ 30 / _ _ 31 / _ _ 3/ LEAVE ME OUT(LOẠI CHỮ CÁI THỪA) 1.n e a v e r: _ 2.b u i l i d i n g; 3. s e...

Xem thêm: Một Thời Ta Đuổi Bóng - : Phim Truyền Hình Việt Nam Năm 2011


... When C if D unless 26 Bill Gates, …… is the president of Microsoft Company, is a billionaire A who B whom C that D whose Đề cương ôn tập tiếng Anh 11 học Hs: Lê Quý ôn 27 One …… of public ... Đề cương cứng ôn tập giờ Anh 11 học tập Hs: Lê Quý ôn Sample exercises I Choose a word in each line that has different bức xúc ... Highly C largely D greatly 22 "Is Duong the best student in your group?" - "Yes Why don"t you talk khổng lồ him? He …… able to help you." A must be B may be (maybe)C is D would be 23 "Do you think there...
... _ Lớp: Số phách: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: tiếng Anh Năm học: 2 010 – 2 011 Thời gian: 45 phút (Không kể thời hạn giao đề) Số phách: (Đề kiểm tra có 02 trang, học tập sinh làm trực tiếp vào đề) ... …………… 10 …………… The end ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 Câu I: (10 ´ 0,25 = 2.5 pts) 1- A 2-C 3-D 4-B 5-D 6 A 7-B 8-D 9-D Câu II: ... Home farmer driver classes 10 have III VERB size 11 aren’t 12 are playing 13 has 14 is reading 15 are going 16 is looking 17 is cooking / cooks 18 is learning / am reading 19 is / is sitting / is...
... Câu) - That: cầm cho danh tự ngời/ thiết bị (không cần sử dụng mệnh đề ko xác định_có vết phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... Tired Relative clauses: (Mệnh đề quan lại hệ) - Who: gắng cho danh từ bỏ ngời (subject_làm công ty ngữ câu) - Whom: vắt cho danh từ ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: cố kỉnh cho danh từ trang bị (S/O_ chủ ngữ ... Theo sau S2 (to)be thờng chia WERE cùng với tất công ty ngữ (xem công thức) + S1 S2 giống không (tuỳ theo nghĩa câu) Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ kết quả) so /therefore : thế/ / Ex: tía stayed...
... Câu) - That: thay cho danh từ bỏ ngời/ đồ dùng (không cần sử dụng mệnh đề không xác định_có vệt phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... If he had an alarm clock II bài xích tập: - Ôn lại trường đoản cú vựng từ Unit mang đến Unit 10 - bài tập phần: Language focus từ bỏ Unit mang lại Unit 10 - những loại tập trắc nghiệm: Khoanh trũn phng ỏn ỳng nht a, b, c hoc ... Tired Relative clauses: (Mệnh đề quan hệ) - Who: cầm cố cho danh từ bỏ ngời (subject_làm chủ ngữ câu) - Whom: cố gắng cho danh tự ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: thế cho danh từ thiết bị (S/O_ chủ ngữ...
... Câu) - That: nỗ lực cho danh từ ngời/ thiết bị (không cần sử dụng mệnh đề không xác định_có vệt phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... Tired Relative clauses: (Mệnh đề quan liêu hệ) - Who: nuốm cho danh trường đoản cú ngời (subject_làm công ty ngữ câu) - Whom: cụ cho danh từ bỏ ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: cố gắng cho danh từ thiết bị (S/O_ nhà ngữ ... S2 (to)be thờng chia WERE cùng với tất một số loại chủ ngữ (xem công thức) + S1 S2 tương tự không (tuỳ theo nghĩa câu) Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ kết quả) so /therefore : thế/ / Ex: tía stayed...
... Minh Tổ ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu lưu hành nội Cách đánh dấu trọng âm: a trường đoản cú cĩ âm tiết: Trọng âm cĩ thể rơi vào âm máu đầu âm tiết thứ hai - Danh tự tính từ: - ... Enjoys 10 You must return this book lớn the library with in five days  This book TRƯỜNG trung học cơ sở TỊNH PHONG 10 GV: Dương quang quẻ Minh Tổ nước ngoài Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014 ... Your) thay đổi ta dựa vào túc từ đứng sau động từ giới thiệu (said/ told) S + say to lớn + O “ you _ you _ your” TRƯỜNG thcs TỊNH PHONG 17 GV: Dương quang quẻ Minh Tổ ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014...
... 2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN HƯNG ĐẠO True: - They did not study They failed the exam Tình gồm thật: -Họ không học chúng ta thi rớt Conditional: ... Lamp post _ xe taxi was damaged, but driver of taxi was not hurt 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG thpt TRẦN HƯNG ĐẠO VIII Will & be going to: be going to: diễn ... Meeting was interesting I went to lớn it yesterday -… 10 I met Mary She asked me to give you this XI COMPARATIVE 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN HƯNG ĐẠO Equality(So sánh...

Xem thêm: Trò Chơi Tèo Đi Thi 3 - Ba Thằng Tèo Đi Trước Một Thằng Tèo


... DE CƯƠNG LỚP : III/ hoàn chỉnh câu sau, cần sử dụng Too/ so, either/ neither Hoa ate bread and eggs for breakfast, ... (have) dinner at home, but they (have) dinner in a small restaurant yesterday evening - - DE CƯƠNG LỚP : The chidren (be) here ten minutes ago/ but at the moment they (play) in the yard My father ... Where She weighed 50 kilos  What 10 Lien /s mother wrote a sick chú ý for her - - DE CƯƠNG LỚP :  Who IX/ Điền vào chổ trống với cồn từ khiếm khuyết: Can, must, should, ought...
trường đoản cú khóa: đề cưng cửng ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 1đề cương ôn tập giờ anh lớp 11 học kỳ 2đề cương ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 11 học tập kỳ ide cuong on tap tieng anh lop 8 hoc ki 2đề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 10 học kì 2đề cương ôn tập giờ anh lớp 8 học tập kì 2đề cương ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 9 học kì 2đề cương ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 11 học kì 2đề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 7 học kì 2ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 3 học tập kỳ 2de cuong on thi tieng anh lop 8 hoc ky 2đề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 3đề cương cứng ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 3 hk 2 giáo trình family và friendsđề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 9 học kì iđề cưng cửng ôn tập giờ anh lớp 6 học kì 1chuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, tiến công giá unique thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định theo thời hạn trên đường tàu việt namBiện pháp quản lý hoạt hễ dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục với carôtenôitPhát triển du lịch bền bỉ trên cơ sở bảo vệ môi trường thoải mái và tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện nay xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và áp dụng trong bảo vệ mạng laptop chuyên dùngThiết kế và sản xuất mô hình trở thành tần (inverter) mang lại máy ổn định không khíSở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhấn dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nntt tại bank Nông nghiệp và phát triển nông thôn nước ta chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 15: hấp thụ ở rượu cồn vậtNguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự so với người dưới 18 tuổi lỗi lầm trong lao lý hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược sale tại bank Agribank chi nhánh sài gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bản trong lòng mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập thứ lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8