Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi

     

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch bao gồm biến trở R mắc thông liền với tụ điện. Dung kháng của tụ năng lượng điện là (100Omega ). Khi kiểm soát và điều chỉnh R thì trên hai quý giá (R_1) với (R_2) hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ năng lượng điện khi (R = R_1) bằng hai lần năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ năng lượng điện khi (R = R_2). Các giá trị (R_1) cùng (R_2) là:


+ R vươn lên là thiên bao gồm hai cực hiếm của R gồm cùng công suất: (left{ eginarraylR_1R_2 = left( Z_L - Z_C ight)^2\R_1 + R_2 = dfracU^2Pendarray ight.)

+ vận dụng biếu thức tính năng suất tiêu thụ bên trên toàn mạch: (P = I^2R)


(Z_C = 100Omega )

Khi kiểm soát và điều chỉnh R bao gồm 2 giá trị (R_1,R_2) mạch gồm cùng năng suất tiêu thụ, ta được:

(R_1R_2 = Z_C^2) (1)

Mặt khác, theo đầu bài, ta có:

(eginarraylU_C_1 = 2U_C_2\ leftrightarrow I_1Z_C = 2I_2Z_C\ o I_1 = 2I_2\ leftrightarrow dfracUsqrt R_1^2 + Z_C^2 = 2dfracUsqrt R_2^2 + Z_C^2 endarray)

( o R_2^2 + Z_C^2 = 4left( R_1^2 + Z_C^2 ight)) (2)

Từ (1) với (2) ta suy ra:

(R_2^2 - 4R_1^2 = 3Z_C^2 = 3R_1R_2)

Với (R_1 e 0), phân tách cả hai vế mang lại (R_1^2), ta được:

(eginarrayldfracR_2^2R_1^2 - 3dfracR_2R_1 - 4 = 0\ o left< eginarraylR_2 = 4R_1\R_2 = - R_1(loai)endarray ight.endarray)

Với (R_2 = 4R_1) cụ vào (1) ta suy ra: (left{ eginarraylR_1 = 50Omega \R_2 = 200Omega endarray ight.)


Đáp án đề nghị chọn là: c


...

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi


Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập mạch chuyển phiên chiều RLC - bao gồm R chuyển đổi Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đoạn mạch RLC gồm R biến hóa được mắc vào mạng điện xoay chiều gồm hiệu điện thế không đổi. Xác định R nhằm hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm đạt rất đại?


Đoạn mạch RLC gồm R thay đổi được mắc vào mạng điện xoay chiều gồm hiệu điện rứa không đổi. Xác định R để hiệu điện vậy hai đầu điện trở đạt quý giá cực đại?


Mạch RLC bao gồm R thay đổi được được mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều bao gồm tần số không vậy đổi, R bởi bao nhiêu thì mạch đạt năng suất cực đại? (Không có hiện tượng lạ cộng hưởng trọn xảy ra).


Đặt vào nhị đầu một điện trở thuần một hiệu điện vậy xoay chiều có giá trị cực đại U0 hiệu suất tiêu thụ trên R là phường Khi để vào nhị đầu năng lượng điện trở kia một hiệu điện nắm không đổi có giá trị U0 thì công suất tiêu thụ trên R là:


Cho đoạn mạch luân phiên chiều như hình vẽ:


*

Biết (L =dfrac1pi H) ;(C = dfrac10^ - 34pi F). Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện cụ : (U_AB = 75sqrt 2 cos (100pi t)(V)). Năng suất trên toàn mạch là (P=45(W)). Tính giá trị R?


Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là thay đổi trở. Điều chỉnh R = R0 thì năng suất trên mạch đạt quý hiếm cực đại. Tăng R thêm (10Omega ) thì công suất tiêu thụ trên mạch là P0, bớt R sút (5Omega ) thì hiệu suất tiêu thụ trên mạch cũng là P0. Quý giá của R0 là:


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có biến trở R mắc thông suốt với tụ điện tất cả điện dung C. điện thoại tư vấn điện áp hiệu dụng thân hai đầu tu điện, thân hai đầu thay đổi trở với hệ số công suất của đoạn mạch khi trở nên trở có giá trị R1 lần lượt là (U_C1, m U_R1) cùng (cosvarphi _1) ; khi đổi mới trở có mức giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là (U_C2, m U_R2) với (cosvarphi _2). Biết (U_C1 = m 2U_C2, m U_R2 = m 2U_R1.) giá trị của (cosvarphi _1) cùng (cosvarphi _2) là:


Cho doạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng gồm độ tự cảm (L = frac1pi (H)) , tụ điện tất cả điện dung (C = frac10^ - 42pi (F)), R là một trong những điện trở thuần biến đổi được. Đặt một hiệu điện ráng xoay chiều bất biến ở nhì đầu đoạn mạch AB tất cả biểu thức: (u_AB = 200cos100pi t m left( V ight)). Xác định R để mạch tiêu thụ công suất 80W.


Cho đoạn mạch luân chuyển chiều $R, C$ mắc nối tiếp. R là 1 trong biến trở , tụ điện gồm điện dung $C = dfrac10^ - 4pi (F)$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều ổn định $U$, tần số $f=50Hz$. đổi khác $R$ ta thấy cùng với hai cực hiếm của R là: $R=R_1$và $R=R_2$thì công suất của mạch điện bởi nhau. Tính tích $R_1.R_2$?


Cho đoạn mạch $RLC$ mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ bỏ cảm $L$, tụ điện có điện dung C, R đổi khác được. Đặt một điện áp luân chuyển chiều định hình ở nhì đầu đoạn mạch có $U=100V$, $f=50Hz$. Điều chỉnh $R$ thì thấy có hai giá trị $30Ω$ và $20Ω$ mạch tiêu thụ cùng một công suất $P$. Xác định $P$ lúc này?


Một mạch điện xoay chiều gồm các linh phụ kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp. Tần số góc riêng rẽ của mạch là w0, điện trở R rất có thể thay đổi. Hỏi rất cần phải đặt vào mạch một năng lượng điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tất cả tần số góc w bằng bao nhiêu nhằm điện áp hiệu dụng URL không phụ thuộc vào R?


Cho đoạn mạch RLC mắc tiếp nối , cuộn dây cảm thuần, điện trở R biến hóa được. Đặt hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp luân chuyển chiều bao gồm điện áp hiệu dụng là 200V. Lúc R = R1 với R = R2 thì mạch có cùng công suất. Biết (R_1 + m R_2 = m 100Omega .) khi R = R1 hiệu suất của mạch là:


Đặt điện áp (u m = Usqrt 2 cos omega t) vào nhị đầu đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AN cùng NB mắc nối tiếp. Đoạn AN có biến trở R mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm L, đoạn NB chỉ bao gồm tụ điện với điện dung C.Đặt (omega _1 = frac12sqrt LC ). Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không nhờ vào R thì tần số góc ω bằng


Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng bao gồm độ trường đoản cú cảm L, tụ điện tất cả điện dung C, R biến đổi được. Đặt một điện áp luân chuyển chiều bất biến ở nhì đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có nhì giá trị (60Omega ) và (30Omega ) mạch tiêu thụ cùng một công suất P=40W. Xác định U lúc này?


Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng gồm độ từ bỏ cảm L, tụ điện gồm điện dung C, R chuyển đổi được. Đặt một điện áp luân phiên chiều bất biến ở nhì đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có nhị giá trị (40Omega ) và (90Omega ) mạch tiêu thụ cùng một công suất. Xác định R0 để mạch tiêu thụ công suất cực đại?


Cho đoạn mạch RLC nối tiếp,R biến đổi được, hiệu điện nắm hai đầu đoạn mạch

(u = 60sqrt 2 cos100pi tleft( V ight)) . Lúc (R_1 = 9Omega ) hoặc (R_2 = 16Omega ) thì công suất trong mạch như nhau. Hỏi với giá trị nào của R thì năng suất mạch cực đại, giá trị cực đại đó?


Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm điện trở thuần (R) và cuộn dây thuần cảm kháng có hệ số tự cảm (L). Khi (R=R_0) mạch có công suất trong mạch đạt giá trị cực lớn (P_max). Nếu như chỉ tăng giá trị năng lượng điện trở lên (R’=2R_0) thì công suất của mạch là: các đại lượng không giống (U, f, L) ko đổi


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong các số ấy R đổi khác được. Cho (L = frac1pi H;C = frac2.10^ - 4pi F), năng lượng điện áp hai đầu mạch giữ lại không đổi có biểu thức (u = 100sqrt 2 mathop m s olimits min100pi t)(V). Cực hiếm của R cùng công suất cực đại của mạch lần lượt là:


Cho mạch năng lượng điện như hình. Điện áp

(u_AB = 80cos 100pi t)(V), (r m = m 15Omega ,) (L = frac15pi H).

Xem thêm: Top 30 Món Ngon Đà Lạt, Đặc Sản Đà Lạt Ngon Đáng Thưởng Thức Nhất

Điều chỉnh biến chuyển trở R cho hiệu suất tiêu thụ bên trên mạch cực đại. Tính Pmax.


*

Cho mạch điện như hình. Điện áp (u_AB = 80cos 100pi t(V)), (r = 15Ω), (L = dfrac15pi H)

*

Điều chỉnh thay đổi trở R để công suất tiêu thụ trên R cực đại. Tính R với PRmax.

Xem thêm: Cho Ví Dụ Về Mức Phản Ứng Ở Cây Trồng ? Bài 2 Trang 73 Sgk Sinh Học 9


Mạch RLC mắc tiếp liền theo sản phẩm tự tất cả C, biến đổi trở R cùng cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện cố gắng (u_AB = U_0 mcosleft( 100pi t - fracpi 3 ight)(V)). đổi khác R ta thấy lúc (R = 200Omega ) thì cường độ loại điện nhanh pha hơn hiệu điện cố hai đầu mạch. (P = P_ mmax = 100 mW) cùng (U_MB = 200V) (M là điểm nằm giữa tụ điện với điện trở). Hệ thức đúng là:


Cho đoạn mạch (AB) như hình (H_1) với (L) là cuộn cảm thuần, (R) là phát triển thành trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp luân phiên chiều tất cả biểu thức (u =) (Usqrt 2 cos2pi ft)(V), (U) không đổi nhưng lại (f) bao gồm thể biến đổi được. Hình (H_2) là vật thị màn biểu diễn sự nhờ vào của năng suất tiêu thụ năng lượng điện của mạch theo (R) là đường ((1)) khi (f = f_1) cùng là đường ((2)) lúc (f = f_2). Làm lơ điện trở của dây nối. Quý hiếm của (P_max)gần nhất với giá trị nào sau đây ?


*

Đặt điện áp chuyển phiên chiều u = U0cos(ωt) vào nhị đầu đoạn mạch gồm điện trở R rất có thể thay đổi, cuộn dây thuần cảm với tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Gọi φ là độ lệch sóng giữa điện áp nhị đầu đoạn mạch và cường độ chiếc điện trong mạch. Khi thay đổi R, đồ vật thị của hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch nhờ vào vào φ như hình vẽ. Cực hiếm của φ1 bằng

*


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.