Đặt điện áp u=u0coswt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần r cuộn cảm thuần có độ tự cảm l

     
*

Đặt năng lượng điện áp u = U0cos(ωt + π/2) vào nhị đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần R mắc thông liền với cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L, cường độ cái điện trong mạch là i = I0sin(ωt + 2π/3). Biết U0, I0 cùng w ko đổi. Hệ thức đúng là

A.

Bạn đang xem: đặt điện áp u=u0coswt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần r cuộn cảm thuần có độ tự cảm l

R = 3ωL.

B. ωL = 3R. 

C. 3 ωL

D. ω L = 3 R


*

*


Đặt năng lượng điện áp u U 0 cos ( ωt + π / 2 ) vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở thuần R mắc thông liền với cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L, cường độ cái điện trong mạch là i I 0 sin ( ωt + 2...

Đặt điện áp u = U 0 cos ( ωt + π / 2 ) vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là i = I 0 sin ( ωt + 2 π / 3 ) . Biết U 0 , I 0 và ω ko đổi. Hệ thức đúng là

A. R = 3 ωL .

B. ωL = 3 R .

C. R = 3 ωL

D. ωL = 3 R .


Đặt năng lượng điện áp u U0cos(ωt + π/6) (V) vào nhị đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R cùng cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cường độ loại điện qua đoạn mạch là i I0sin(ωt + 5π/12) (A). Tỉ số năng lượng điện trở thuần R với cảm phòng của cuộn cảm là A. 0,5. B. 1. C. 3 2 D. 3

Đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/6) (V) vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R với cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm L mắc tiếp nối thì cường độ loại điện qua đoạn mạch là i = I0sin(ωt + 5π/12) (A). Tỉ số năng lượng điện trở thuần R cùng cảm phòng của cuộn cảm là

A. 0,5.

B. 1.

C. 3 2

D. 3


Điện áp để u U 0 cos ( ω t + π 4 ) ( V ) vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuẩn R với cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm L mắc tiếp liền thì cường độ mẫu điện qua đoạn mạch là i I 0 sin ( ω t + 5 π...

Xem thêm: Vẽ Biểu Đồ Đường Biểu Hiện Tổng Nợ Nước Ngoài Của Nhóm Nước Đang Phát Triển Qua Các Năm


Điện áp để u = U 0 cos ( ω t + π 4 ) ( V )  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuẩn R và cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm L mắc nối liền thì cường độ cái điện qua đoạn mạch là i = I 0 sin ( ω t + 5 π 12 ) ( A ) . Tỉ số điện trở thuần R với cảm kháng của cuộn cảm là 

A. 1 3

B. 1

C.  0 , 5 3

D. 3


(megabook năm 2018) Đặt năng lượng điện áp vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần R mắc thông liền với cuộn cảm thuần có độ từ cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là . Biết U0, I0 với ω ko đổi. Hệ thức đúng là A. B. C. D. 

(megabook năm 2018) Đặt năng lượng điện áp

*
vào nhì đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm L, cường độ chiếc điện trong mạch là
*
. Biết U0, I0 với ω ko đổi. Hệ thức đúng là

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*


Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng ko đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ chiếc điện trong mạch i I0sin(ωt + 2 π 3 ). Biết U0, I0, ω không đổi. Hệ thức đúng là A. R 3ωL B. ωL 3R C. R R 3 D. ωL R 3

Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng ko đổi, tần số chuyển đổi được vào nhị đầu mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm L, cường độ chiếc điện trong mạch i = I0sin(ωt +  2 π 3 ). Biết U0, I0, ω không đổi. Hệ thức đúng là

A. R = 3ωL

B. ωL = 3R

C. R = R 3

D. ωL = R 3


Đặt năng lượng điện áp u U 0 cos ( ω t + 2 π 3 ) (V) vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở thuần R cùng cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm L mắc tiếp liền thì cường độ mẫu điện qua mạch là i I 0 cos ( ω t + 5 π 12 )...

Đặt năng lượng điện áp u = U 0 cos ( ω t + 2 π 3 )  (V) vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối liền thì cường độ chiếc điện qua mạch là  i = I 0 cos ( ω t + 5 π 12 )  (A). Tỉ số của điện trở thuần R cùng cảm kháng Z L  của cuộn cảm thuần là.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 3 2


Đặt điện áp chuyển phiên chiều u U 0 cos(ωt + π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần R mắc nối liền với tụ điện tất cả điện dung C thì cường độ loại điện vào mạch là i I 0 cos(ωt + π/3) (A). Chọn hệ thức đúng A. ω R C 3 B. 3 ω...

Xem thêm: Chất Nào Làm Mềm Nước Cứng Tạm Thời Là, Phương Pháp Làm Mềm Nước Cứng Tạm Thời


Đặt điện áp chuyển phiên chiều u = U 0 cos(ωt + π/6) (V) vào nhì đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện tất cả điện dung C thì cường độ chiếc điện vào mạch là i = I 0 cos(ωt + π/3) (A). Chọn hệ thức đúng 

A. ω R C = 3

B. 3 ω R C = 3

C. R = 3 ω C

D. 3 R = 3 ω C


Đặt năng lượng điện áp vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R mắc thông suốt với cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm L, cường độ dòng điện vào mạch là . Biết U0, I0 cùng ω là đa số hằng số dương. Hệ thức và đúng là A. B. C. D. 

Đặt điện áp

*
 vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần R mắc thông liền với cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L, cường độ loại điện trong mạch là
*

 

. Biết U0, I0 cùng ω  là các hằng số dương. Hệ thức đúng là

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*


Đặt điện áp u U 0 cos ω t + π 2 vào hai đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R mắc thông suốt với cuộn cảm thuân gồm độ trường đoản cú cảm L, cường độ mẫu điện trong mạch là i...

Đặt điện áp u = U 0 cos ω t + π 2 vào nhị đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần R mắc thông suốt với cuộn cảm thuân gồm độ từ bỏ cảm L, cường độ mẫu điện vào mạch là i = I 0 sin ω t + 2 π 3 Biết U 0 , I 0 cùng ꞷ ko đổi. Hệ thức đúng là