Danh sách của mỗi phòng thi gồm có các trường

     

Câu 2: list của từng phòng thi tất cả có những trường : STT, họ tên học tập sinh, Số báo danh, phòng thi. Ta chọn khoá bao gồm là:

A. STT

B. Số báo danh

C. Chống thi

D. Chúng ta tên học tập sinh

Câu 3: Khi mong muốn sửa đổi kiến thiết báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:

*

Câu 4: vào bảng sau đây, mỗi học viên chỉ tất cả mộ mã số (Mahs)

*

Khoá thiết yếu của bảng là:

A. Khoá bao gồm = HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi

B. Khoá bao gồm = HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan

C. Khoá thiết yếu = HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li

D. Khoá bao gồm = Mahs

Câu 5: Để chế tạo biểu mẫu, trước đó bắt buộc có tài liệu nguồn là từ:

A. Mẫu mã hỏi hoặc báo cáo

B. Chủng loại hỏi hoặc biểu mẫu

C. Bảng hoặc báo cáo

D. Bảng hoặc chủng loại hỏi

Câu 6: Các chiến thuật cho việc bảo mật CSDL bao gồm có:

A. Phân quyền truy hỏi cập, thừa nhận dạng fan dùng, mã hoá tin tức và nén dữ liệu, lưu lại biên bản.

Bạn đang xem: Danh sách của mỗi phòng thi gồm có các trường

B. Phân quyền tróc nã cập, thừa nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu giữ biên bản, thiết lập mật khẩu

C. Dìm dạng bạn dùng, mã hoá tin tức và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu lại biên bản.

D. Phân quyền truy vấn cập, dấn dạng người dùng; mã hoá thông tin và nén dữ liệu; cơ chế và ý thức; lưu giữ biên bản.

Câu 7: Để nâng cao hiệu quả của việc bảo mật, ta yêu cầu phải:

A. Hay xuyên thay đổi các tham số của khối hệ thống bảo vệ

B. Thường xuyên xuyên xào luộc dữ liệu

C. Hay xuyên nâng cấp phần cứng, phần mềm

D. Dấn dạng người tiêu dùng bằng mã hoá

Câu 8: Bảng đã có hiển thị ở cơ chế trang dữ liệu, với một trường đang chọn, muốn thu xếp các bản ghi theo đồ vật tự tăng, thao tác thực hiện lệnh như thế nào sau đây là đúng?

A. Record/Sort/Sort Descending

B. Record/Sort/Sort Ascending

C. Edit/ Sort Ascending

D. Insert/New Record

Câu 9: Giả sử một bảng gồm 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) cùng HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn trường SOBH làm khoá chủ yếu hơn vị :

A. Ngôi trường SOBH là duy nhất, trong lúc đó trường HOTEN không phải là duy nhất

B. Trường SOBH là trường ngắn hơn

C. Ngôi trường SOBH là giao diện số, trong khi đó trường HOTEN chưa phải là loại số

D. Ngôi trường SOBH đứng trước trường HOTEN

Câu 10: Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta không thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Nháy đúp con chuột lên thương hiệu biểu mẫu

B. Chọn biểu mẫu mã rồi nháy nút 

*

C. Nháy nút

*
, nếu đang ở chế độ thiết kế

D. Nháy nút 

*
, nếu đang ở cơ chế thiết kế

Câu 11: Bảng phân quyền mang đến phép :

A. Phân những quyền truy nã cập so với người dùng

B. Giúp người dùng xem được thông tin CSDL.

C. Giúp fan quản lí xem được các đối tượng người tiêu dùng truy cập hệ thống.

D. Đếm được số lượng người truy cập hệ thống.

Câu 12: Trình tự thao tác làm việc để chế tác mẫu hỏi bằng cách tự thiết kế, biết:

(1) chọn bảng hoặc mẫu hỏi không giống làm dữ liệu nguồn

(2) Nháy nút 

*

(3) Nháy lưu ban vào Create query in thiết kế view

(4) Chọn các trường cần thiết trong tài liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi

(5) mô tả đk mẫu hỏi làm việc lưới QBE

A. (1) -> (3) -> (4) -> (5) ->(2)

B. (3) -> (1) -> (4) -> (5) ->(2)

C. (3) -> (1) -> (5) -> (4) ->(2)

D. (3) -> (4) -> (5) -> (1) ->(2)

Câu 13: Để thao tác làm việc trong cơ chế thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:

A. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút 

*

B. Chọn biểu mẫu mã rồi nháy nút  hoặc nháy nút 

*
nếu vẫn ở chế độ biểu mẫu

C. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút  và nháy nút 

*
nếu đang ở chế độ thiết kế 

D. Lựa chọn biểu chủng loại rồi nháy nút 

*
hoặc nháy nút 
*
nếu đã ở cơ chế thiết kế

Câu 14: vào lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở cơ chế thiết kế) thì mặt hàng Criteria có ý nghĩa sâu sắc gì?

A. Xác minh các trường xuất hiện trong chủng loại hỏi

B. Khai báo tên những trường được chọn

C. Mô tả đk để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi

D. Xác minh các trường cần sắp xếp

Câu 15: Trong Access, ta hoàn toàn có thể sử dụng biểu mẫu để :

A. Xem, nhập với sửa dữ liệu

B. Sửa cấu tạo bảng

C. Lập báo cáo

D. đo lường và tính toán cho các trường tính toán

Câu 16: Cho các thao tác sau :

B1: sinh sản bảng B2: Đặt tên cùng lưu kết cấu B3: lựa chọn khóa thiết yếu cho bảng B4: tạo liên kết

Khi sinh sản lập csdl quan hệ ta triển khai lần lượt các bước sau:

A. B1-B2-B3-B4

B. B1-B3-B4-B2

C. B2-B1-B2-B4

D. B1-B3-B2-B4

Câu 17: Trong một trường thpt có phát hành một CSDL thống trị điểm học tập Sinh. Người Quản trị CSDL có phân quyền truy vấn cho các đối tượng người sử dụng truy cập vào CSDL. Theo em cách phân quyền nào sau đây hợp lý:

A. HS: Xem, Xoá; GVBM: Xem, xẻ sung, sửa, xoá; BGH: Xem, vấp ngã sung, sửa, xoá.

Xem thêm: Vai Trò Của Thương Mại Đối Với Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam

B. HS: Xem; GVBM: Xem, bửa sung, sửa, xóa; BGH: Xem, bửa sung.

C. HS: Xem; GVBM: Xem, xẻ sung, sửa, xoá; BGH: Xem.

D. HS: Xem; GVBM: Xem, bổ sung; BGH: Xem, sửa, xoá.

Câu 18: đến các thao tác sau:

(1) Nháy nút 

*

(2) Nháy nút 

*

(3) chọn ô có dữ liệu cần lọc

Trình từ các thao tác để triển khai được việc lọc theo ô tài liệu đang lựa chọn là:

A. (3) → (2) → (1)

B. (3) → (2)

C. (3) → (1)

D. (3) → (1) → (2)

Câu 19: nhị bảng trong một database quan hệ liên kết với nhau thông qua :

A. Thuộc tính khóa

B. Địa chỉ của các bảng

C. Thương hiệu trường

D. Thuộc tính của những trường được chọn (không độc nhất thiết buộc phải là khóa)

Câu 20: Khi buộc phải in dữ liệu theo một mẫu đến trước, cần sử dụng đối tượng:

A. Báo cáo

B. Bảng

C. Chủng loại hỏi

D. Biểu mẫu

Câu 21: đưa sử bảng HOCSINH bao gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Mong muốn hiển thị tin tức điểm tối đa của từng lớp để sử dụng lâu dài, vào Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng người dùng sau?

A. Reports

B. Queries

C. Forms

D. Tables

Câu 22: Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn lựa cách nào trong những cách bên dưới đây:

A. Sử dụng thuật sĩ tạo report và tiếp nối sửa thay đổi thiết kế report được tạo ra ở bước trên

B. Tất cả các trên rất nhiều sai

C. Người dùng tự thiết kế

D. Cần sử dụng thuật sĩ sinh sản báo cáo

Câu 23: vào Access, mong tạo biểu mẫu theo phong cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

A. Create khung for using Wizard

B. Create form in using Wizard

C. Create khung by using Wizard

D. Create size with using Wizard

Câu 24: trong khi tạo cấu tạo bảng, muốn biến hóa kích thước của trường, ta xác định giá trị mới tại dòng:

A. Field Size

B. Description

C. Field Name

D. Data Type

Câu 25: Khi lựa chọn kiểu tài liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), cần chọn nhiều loại nào?

A. Text

B. Number

C. Date/time

D. Currency

Câu 26: vào Access, khi nhập tài liệu cho bảng, quý hiếm của field GIOI_TINH là True. Lúc ấy field GIOI_TINH được khẳng định kiểu dữ liệu gì ?

A. Boolean

B. True/False

C. Yes/No 

D. Date/Time

Câu 27: truy vấn vấn cơ sở tài liệu là gì?

A. Là 1 trong dạng cỗ lọc;có kỹ năng thu thập thông tin từ khá nhiều bảng trong một csdl quan hệ

B. Là yêu cầu máy thực hiện lệnh gì đó

C. Là 1 dạng bộ lọc

D. Là một đối tượng có chức năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một database quan hệ

Câu 28: vào khi làm việc với kết cấu bảng, muốn khẳng định khóa chính, ta thực hiện:

........... → Primary Key

A. File

B. Edit

C. Tools 

D. Insert

Câu 29: cho những bảng sau:

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá bán của một cuốn sách thì cần những bảng như thế nào ?

A. HoaDon

B. DanhMucSach, HoaDon

C. DanhMucSach, LoaiSach

D. HoaDon, LoaiSach

Câu 30: Trong quá trình tạo cấu tạo của một bảng, khi chế tạo một trường, vấn đề nào sau đây không tốt nhất thiết đề nghị thực hiện?

A. Đặt tên, các tên của những trường đề xuất phân biệt

B. Lựa chọn kiểu dữ liệu

C. Đặt kích thước

D. Biểu thị nội dung

Câu 31: mang lại các thao tác làm việc sau:

1. Xuất hiện sổ CSDL, chọn đối tượng Table vào bảng chọn đối tượng

2. Trong hành lang cửa số Table: gõ thương hiệu trường, chọn kiểu dữ liệu, mô tả, định đặc thù trường

3. Tạo cấu tạo theo chế độ thiết kế

4. Đặt tên với lưu cấu tạo bảng

5. Hướng dẫn và chỉ định khóa chính

Để tạo kết cấu một bảng trong CSDL, ta tiến hành lần lượt các thao tác:

A. 2, 3, 1, 5, 4

B. 3, 4, 2, 1, 5

C. 1, 3, 2, 5, 4

D. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 32: Tìm phương pháp sai. Thao tác làm việc sắp xếp bản ghi:

A. Chỉ thực hiện sắp xếp trên một trường

B. Hoàn toàn có thể thực hiện thu xếp trên một vài trường với mức ưu tiên không giống nhau

C. Ko làm chuyển đổi vị trí lưu giữ các phiên bản ghi bên trên đĩa

D. Để tổ chức lưu trữ dữ liệu hợp lý và phải chăng hơn

Câu 33: Để tra cứu kiếm và sửa chữa thay thế dữ liệu vào bảng ta chọn biểu tượng nào sau đây?

*

Câu 34: chức năng chính của biểu mẫu (Form) là:

A. Tạo báo cáo thống kê số liệu

B. Hiển thị và update dữ liệu

C. Thực hiện các thao tác làm việc thông qua những nút lệnh

D. Chế tạo ra truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 35: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong mẫu mã hỏi, biểu thức số học tập để tạo ra trường new TRUNG_BINH, lệnh nào sau đây là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

B. TRUNG_BINH:(2* + 3*)/5

C. TRUNG_BINH=(2* + 3*)/5

D. TRUNG_BINH:(2* + 3*):5

Câu 36: trong khi nhập dữ liệu cho bảng, mong muốn chèn thêm một phiên bản ghi mới, ta thực hiện :

A. New Record

B. Rows

C. Record

D. New Rows

Câu 37: trong những phát biểu sau, phát biểu nào không hẳn là công dụng của biên phiên bản hệ thống?

A. Cất giữ số lần truy vấn vào hệ thống.

B. Lưu giữ lại thông tin của visitor vào hệ thống.

C. Lưu lại lại các yêu mong tra cứu vớt hệ thống.

Xem thêm: Thời Gian Lực Đàn Hồi Ngược Chiều Lực Kéo Về (Đh, Bài Toán Lực Đàn Hồi Ngược Chiều Lực Kéo Về (Đh

D. Dìm diện người tiêu dùng để hỗ trợ dữ liệu mà người ta được phân quyền truy vấn cập.

Câu 38: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tra cứu những học sinh có điểm một huyết trên 7 và điểm thi học tập kỳ bên trên 5 , trong cái Criteria của trường HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đó là đúng:

A. MOT_TIET > 7 and HOC_KY >5

B. > 7 OR >5

C. > "7" và >"5"

D. > 7 & >5

Câu 39: vào Access, mong mỏi xem lại trang dữ liệu trước khi in, ta tiến hành :

A. Tools – Print Preview

B. Windows – Print Preview

C. View – Print Preview

D. Tệp tin – Print Preview

Câu 40: trước lúc tạo mẫu mã hỏi để xử lý các bài xích toán tương quan tới các bảng, thì ta yêu cầu thực hiện thao tác nào?