Cro3 có lưỡng tính không

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Các hợp chất của crom có tính lưỡng tính là

A. CrO và CrO3

B. CrO và Cr(OH)2

C. Cr2O3 và Cr(OH)3

D. CrO3 và K2Cr2O7


*

Cho các phát biểu sau:(a) Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.(b) Cr2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước.(c) H2CrO4 và H2Cr2O7 đều chỉ tồn tại trong dung dịch.(d) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hóa mạnh.Số phát biểu đúng là

A. 1.Bạn đang xem: Cro3 có lưỡng tính không

B. 2.

Bạn đang xem: Cro3 có lưỡng tính không

C. 4.

D. 3.

Cho các phát biểu sau:

(1). Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.

(2). Cr2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước.

(3). H2CrO4 và H2Cr2O7 đều chỉ tồn tại trong dung dịch.

(4). CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hóa mạnh.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Cho các chất sau: Al, Zn, Al(OH)3, Zn(OH)2, ZnO, CrO, Cr2O3, Cr(OH)3. Tổng số chất có tính lưỡng tính là?

A. 8

B.7

C.6

D. 5

Cho các chất sau: Al, Zn, Al(OH)3, Zn(OH)2, ZnO, CrO, Cr2O3, Cr(OH)2. Tổng số chất có tính lưỡng tính là?

A. 8.

B.7.

C. 6.

D.5.

Cho các phát biểu sau:

(1). Cr và C r O H 3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.

(3). H 2 C r O 4 và K 2 C r 2 O 7 đều chỉ tồn tại trong dung dịch.

Xem thêm: Giải Bài Toán Bằng Các Bài Toán Giải Bằng Cách Lập Phương Trình 9

(4). C r O 3 và K 2 C r 2 O 7 đều có tính oxi hóa mạnh.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Cr2O3, Zn(OH)2, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Các oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c)CrO3. Sắp xếp theo thứ tự oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính là

A. b, a, c.

B.c, b, a.

C.c, a, b.

D.a, b, c.

Các oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c)CrO3. Sắp xếp theo thứ tự oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính là

A. b, a, c.

B.c, b, a.

C.c, a, b.

D.

Xem thêm: Sự Sụp Đổ Của Siêu Nhân Mặt Nạ Den, Siêu Nhân Mặt Nạ Den

a, b, c.

Các oxit của crom: (a) C r 2 O 3 , (b) CrO, (c) C r O 3 . Sắp xếp theo thứ tự oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính là