Con Lắc Đơn Vướng Đinh

     

Một nhỏ lắc đơn đang xê dịch điều hòa với chiều nhiều năm ℓ thì bé lắc vướng đinh tạo cho nó xê dịch với ℓ’ bắt buộc chu kì, tần số góc, biên độ góc,… cũng biến đổi theo. Đây là dạng tương đối hay, bọn họ cùng nhau khảo sát điều tra dạng này với mong muốn học sinh rất có thể hiểu rõ bản chất của nó hơn.

Bạn đang xem: Con lắc đơn vướng đinh

*
con nhấp lên xuống vướng đinh

Chu kì T của CLVĐ : $T = frac12(T_1 + T_2) o T = fracpi sqrt g (sqrt ell _1 + sqrt ell _2 )$Độ cao CLVĐ đối với VTCB : bởi vì $ mW_A = mW_B Rightarrow h_A = h_B$Tỉ số biên độ dao động phía 2 bên VTCB– Góc mập ($alpha _0 > 10^0$): vày $h_A = h_B o ell _1(1 – cosalpha _1) = ell _2(1 – cosalpha _2) o fracell _1ell _2 = frac1 – cos alpha _21 – cos alpha _1$– Góc nhỏ tuổi ($alpha _0 le 10^0 o c mosalpha approx 1 – fracalpha ^22$): $fracell _1ell _2 = left( fracalpha _2alpha _1 ight)^2$

Câu 1: Một nhỏ ℓắc đối kháng có chiều dài ℓ = 1m dao động điều hòa với chu kỳ luân hồi T tại chỗ có gia tốc trọng ngôi trường ℓà g = π$^2$ = 10m/s$^2$. Mà lại khi xê dịch khi đi qua vị trí thăng bằng dây treo bị vướng đinh tại địa điểm 0,5ℓ và con ℓắc thường xuyên dao động. Xác định chu kỳ của con ℓắc solo khi này?A. 2 s.B. $sqrt 2 $ s.C. $2 + sqrt 2 $ s.D. $frac2 + sqrt 2 2$ s.Giải$T = frac12(T_1 + T_2) o T = fracpi sqrt g (sqrt ell _1 + sqrt ell _2 ) = fracpi sqrt pi ^2 (sqrt 1 + sqrt 0,5 ) = frac2 + sqrt 2 2left( s ight)$Chọn D.

Câu 2: Kéo nhỏ lắc solo có chiều lâu năm ℓ= 1m ra khỏi vị trí cân bằng một góc bé dại so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ mang đến dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào một chiếc đinh đóng góp dưới điểm treo bé lắc một quãng 36cm. Mang g = π$^2$ m/s$^2$. Chu kì xê dịch của nhỏ lắc trước khi bị vướng đinh làA. 3,6s.B. 2,2s.C. 1,99s.D. 1,8s.Giải$T = frac12(T_1 + T_2) o T = fracpi sqrt g (sqrt ell _1 + sqrt ell _2 ) = fracpi sqrt 10 left( sqrt 1 + sqrt 1 – 0,36 ight) = 1,8left( s ight)$Chọn D.

Xem thêm: Bò Nhúng Dấm 555 Hàng Chuối Hay Nhất 2022, Bò Ngon 555

Câu 3: Một con lắc solo có chiều lâu năm ℓ. Kéo bé lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc α$_0$ = 30$^0$ rồi thả nhẹ cho dao động. Khi trải qua vị trí thăng bằng dây treo bị vướng vào trong 1 chiếc đinh nằm trên đường thẳng đứng phương pháp điểm treo nhỏ lắc một đoạn 0,5ℓ. Tính biên độ góc β0 mà nhỏ lắc đạt được sau khoản thời gian vướng đinh?A. 34$^0$.B. 30$^0$.C. 45$^0$.D. 43$^0$.Giải$fracell _1ell _2 = left( fracalpha _2alpha _1 ight)^2 leftrightarrow fracell 0,5ell = left( fracalpha _230^0 ight)^2 leftrightarrow alpha _2 = 42,43^0$Chọn D.

Câu 4<TG>: Chiều dài con lắc đơn 1 m. Bên dưới điểm treo O trên phương thẳng đứng bao gồm một cái đinh đóng góp vào điểm O′ giải pháp O một khoảng OO′ = 50 cm. Kéo nhỏ lắc lệch ngoài phương trực tiếp đứng một góc α = 3$^0$ rồi thả nhẹ. Bỏ lỡ ma sát. Biên độ cong trước và sau khoản thời gian vướng đinh làA. 5,2 mm cùng 3,7 mm.B. 3,0 centimet và 2,1 cm.C. 5,2 centimet và 3,7 cm.D. 5,27 centimet và 3,76 cmGiải$eginarraylS_1 = alpha _1.ell _1 = left( 3.fracpi 180 ight).1 = 0,052left( m ight) = 5,2left( cm ight)\fracell _1ell _2 = left( fracalpha _2alpha _1 ight)^2 leftrightarrow frac10,5 = left( fracalpha _23^0 ight)^2 leftrightarrow alpha _2 = 4,2426^0 = 0,074left( rad ight)\ o S_2 = alpha _2.ell _2 = 0,074.0,5 = 0,037left( m ight) = 3,7left( cm ight)endarray$Chọn C.

Xem thêm: Bài Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Bác Hồ Chí Minh, Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Hồ Chí Minh

Câu 5<TG>: Cho bé ℓắc đối kháng có chiều nhiều năm dây ℓà ℓ$_1$ xấp xỉ điều hòa với biên độ góc α. Khi qua vị trí cân bằng dây treo bị mắc đinh tại địa chỉ ℓ$_2$ và xấp xỉ với biên độ góc α. Mối quan hệ giữa α với β.A. $eta = alpha sqrt fracell g $B. $eta = alpha sqrt frac2ell _2ell _1 $C. $eta = alpha sqrt ell _1^2 + ell _2^2 $D. $eta = alpha sqrt fracell _1ell _2 $Chọn D.