Có 3 Chất Lỏng Benzen Anilin Stiren

     

Câu hỏi :

Có 3 hóa học lỏng benzen, anilin, stiren, đựng hiếm hoi trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc test để khác nhau 3 hóa học lỏng bên trên là


*