Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

     

Cho nhì điểm cố định (F_1,,,F_2) cùng với (F_1F_2 = 2cleft( c > 0 ight)) và hằng số (a > c).Bạn sẽ xem: Hình chữ nhật các đại lý của elip

Elip $(E)$ là tập hợp những điểm $M$ thỏa mãn nhu cầu (MF_1 + MF_2 = 2a).

Các điểm (F_1,,,F_2) là tiêu điểm của $(E).$

Khoảng biện pháp (F_1F_2 = 2c) là tiêu cự của $(E).$

(MF_1,,,MF_2) được gọi là nửa đường kính qua tiêu.

2. Phương trình chính tắc của elip

Với (F_1left( - c;0 ight),,,F_2left( c;0 ight)):

$Mleft( x;y ight) in left( E ight) Leftrightarrow dfracx^2a^2 + dfracy^2b^2 = 1,,,left( 1 ight)$ trong đó (b^2 = a^2 - c^2)

(1) được gọi là phương trình chủ yếu tắc của $(E)$


*

3. Dạng hình và tính chất của elip

+ Tiêu điểm: Tiêu điểm trái (F_1left( - c;0 ight)), tiêu điểm phải (F_2left( c;0 ight))

+ những đỉnh: (A_1left( - a;0 ight),,,A_2left( a;0 ight),) (B_1left( 0; - b ight),,,B_2left( 0;b ight))

+ Trục lớn: (A_1A_2 = 2a), vị trí trục $Ox;$ trục nhỏ :(B_1B_2 = 2b), nằm trong trục $Oy$

+ Hình chữ nhật chế tác bởi những đường thẳng (x = pm a,,y = pm b) gọi là hình chữ nhật cơ sở.

+ trọng điểm sai: (e = dfracca Mục lục - Toán 10 CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP bài 1: Mệnh đề bài 2: Mệnh đề chứa phát triển thành và áp dụng vào tư duy toán học bài 3: Tập phù hợp bài bác 4: những phép toán trên tập hòa hợp bài bác 5: các tập hòa hợp số bài xích 6: Ôn tập chương I CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC hai bài 1: Đại cương cứng về hàm số bài bác 2: Hàm số hàng đầu bài bác 3: Hàm số bậc nhị bài xích 4: một số bài toán về đồ thị hàm số số 1 bài xích 5: phương pháp giải những bài toán về hàm số bậc nhị bài 6: Ôn tập chương 2 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH bài xích 1: Đại cưng cửng về phương trình bài 2: Phương trình số 1 và bậc nhị một ẩn bài bác 3: phương thức giải phương trình bậc ba, bậc bốn đặc trưng bài 4: Phương trình đựng dấu giá chỉ trị hoàn hảo bài 5: Phương trình chứa căn bài 6: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn bài bác 7: Hệ phương trình có cấu tạo đặc biệt CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH bài bác 1: Bất đẳng thức bài 2: Đại cương cứng về bất phương trình bài bác 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn bài xích 4: dấu của nhị thức bậc nhất bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn bài bác 6: vết của tam thức bậc nhị bài xích 7: Bất phương trình bậc nhì CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ bài xích 1: Phương sai và độ lệch chuẩn chỉnh CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC bài xích 1: Đơn vị đo góc với cung tròn, độ dài cung tròn bài xích 2: Góc lượng giác và cung lượng giác bài 3: giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác bài xích 4: quý hiếm lượng giác của các góc gồm liên quan quan trọng bài 5: một số công thức biến đổi lượng giác CHƯƠNG 7: VÉC TƠ bài xích 1: các định nghĩa về véc tơ bài 2: Tổng của nhì véc tơ bài xích 3: Hiệu của nhì véc tơ bài bác 4: Tích của một véc tơ với một số bài xích 5: Hệ trục tọa độ trong khía cạnh phẳng bài bác 6: Biểu thức tọa độ của những phép toán véc tơ bài 7: Ôn tập chương Véc tơ CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA hai VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG bài 1: giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 mang lại 180 độ bài bác 2: Tích vô vị trí hướng của hai véc tơ bài 3: Biểu thức tọa độ của tích vô phía bài bác 4: Hệ thức lượng vào tam giác CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào MẶT PHẲNG bài 1: một trong những khái niệm phương trình mặt đường thẳng bài xích 2: một số bài toán viết phương trình đường thẳng bài bác 3: khoảng cách và góc bài bác 4: Phương trình mặt đường tròn bài bác 5: Vị trí tương đối của mặt đường thẳng với đường tròn bài 6: Elip bài 7: Hypebol