Cho Một Luồng Khí Co Đi Qua Ống Sứ Đựng M Gam Fe2O3

     

Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời hạn thu được 10,44 gam chất rắn X có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Tổ hợp hết X trong hỗn hợp HNO3 đặc, rét thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Quý hiếm của m là
Bạn đang xem: Cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3

nNO2 = 0,195 mol

Xét cục bộ quá trình chỉ gồm CO mang lại e (tạo CO2) với HNO3 nhận e (tạo NO2)

Bảo toàn e: 2.nCO = nNO2 => nCO = 0,0975 mol

=> nCO2= nCO = 0,0975 mol

Bảo toàn khối lượng: mCO + mFe2O3 = mCO2 + mhh oxit

=> mFe2O3 = 0,0975.44 + 10,44 – 0,0975.28 = 12 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí teo (dư) đi qua 9,1 gam láo hợp bao gồm CuO cùng Al2O3nung nóng cho đến khi phản ứng trả toàn, chiếm được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong láo hợp thuở đầu là


Dẫn rảnh rỗi V lít khí co (ở đktc) đi sang 1 ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3(ở ánh nắng mặt trời cao). Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được khí X. Dẫn cục bộ khí X sinh sống trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì tạo ra thành 4 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam tất cả hổn hợp A gồm CuO, Al2O3và FexOynung nóng. Sau thời điểm phản ứng xong, chiếm được 1,44 gam H2O với a gam hóa học rắn. Giá trị của a là


Cho khí teo qua ống cất 15,2 gam láo lếu hợp bao gồm CuO với FeO nung nóng. Sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí B cùng 13,6 gam hóa học rắn C. Mang lại B tính năng với dung dịch Ca(OH)2dư thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) có CO và H2phản ứng với 1 lượng dư hỗn hợp rắn bao gồm CuO với Fe3O4nung nóng. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn phù hợp rắn bớt 0,32 gam. Quý hiếm của V là


Khử hoàn toàn 58 gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần vừa đủ 22,4 lít (đktc) tất cả hổn hợp CO và H2. Khối lượng sắt hình thành là


Hoà tan trọn vẹn 20 gam một oxit sắt kẽm kim loại bằng dung dịch H2SO4loãng chiếm được 50 gam muối. Khử trọn vẹn lượng oxit đó thành kim loại ở nhiệt độ cao buộc phải V lít khí teo (đktc). Giá trị của V là


Chia 47,2 gam hỗn hợp có CuO, Fe2O3và Fe3O4thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 khử trọn vẹn bằng co dư ở nhiệt độ cao chiếm được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 cho chức năng vừa đủ với hỗn hợp H2SO4loãng, thu được m gam muối. Quý hiếm của m là


Khử 3,48 gam một oxit của sắt kẽm kim loại M yêu cầu dùng 1,344 lít H2 (đktc). Cục bộ lượng kim loại M sinh ra cho tính năng với hỗn hợp HCl dư thu được 1,008 lít H2(đktc). Phương pháp oxit là
Xem thêm: Cách Muối Củ Kiệu Chua Ngọt Không Cần Dùng Phèn Chua, 3 Cách Làm Dưa Củ Kiệu Ngon Đậm Đà Và Cực Hấp Dẫn

Cho 4,48 lít khí teo (ở đktc) từ bỏ từ trải qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí nhận được sau làm phản ứng gồm tỉ khối so với hiđro bởi 20. Bí quyết của oxit fe và tỷ lệ thể tích của khí CO2trong các thành phần hỗn hợp khí sau bội nghịch ứng là


Hỗn hòa hợp A gồm CuO cùng MO theo xác suất mol tương ứng là 1 trong những : 2 (M là kim loại hóa trị ko đổi). Cho 1 luồng H2dư trải qua 3,025 gam Anung rét thu được hỗn hợp chất rắn B. Để hoà tan không còn B nên 40 ml dung dịch HNO32,5M và thu được V lít khí NO tốt nhất (đktc). Hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Kim loại M và quý giá của V là


Cho 31,9 gam các thành phần hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tính năng hết với co dư, nấu nóng thu được 28,7 gam các thành phần hỗn hợp X. Mang đến X tính năng với dung dịch HCl dư chiếm được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là:


Khử hoàn toàn 32,2 gam hỗn hợp tất cả CuO, Fe2O3và ZnO bằng CO ở ánh sáng cao chiếm được 25 gam tất cả hổn hợp X bao gồm 3 kim loại. Mang đến X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3thì nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với dung dịch cất m gam muối. Quý hiếm của m là


Khử trọn vẹn 69,6 gam tất cả hổn hợp A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4và CuOở ánh sáng cao thành kim loại cần 24,64 lít khí teo (đktc) cùng thu được x gam hóa học rắn. Cũng mang lại 69,6 gam A tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được hỗn hợp B cất y gam muối. Mang đến B tác dụng với hỗn hợp NaOH dư thấy tạo nên thành z gam kết tủa. Cực hiếm của x, y, z thứu tự là


Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời hạn thu được 10,44 gam hóa học rắn X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hòa hợp hết X trong dung dịch HNO3 đặc, rét thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc). Quý hiếm của m là


Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X bao gồm CO với CO2 (có tỉ khối so với H2 bằng 15,6) qua ống đựng các thành phần hỗn hợp chất rắn bao gồm CuO, Fe2O3 nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y (có tỉ khối so với H2 bằng 18). Khối lượng chất rắn còn lại sau phản nghịch ứng đã giảm xuống so với ban sơ là


Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol tất cả hổn hợp A tất cả Fe2O3 và FeO nung rét sau một thời gian thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 17,73 gam kết tủa. Mang đến B công dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Cho khí teo qua các thành phần hỗn hợp T gồm Fe và Fe2O3 nung lạnh thu được các thành phần hỗn hợp khí B và tất cả hổn hợp chất rắn D. đến B qua dung dịch Ca(OH)2 dư nhận được 6 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hòa tan hỗn hợp D bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) cùng 24 gam muối. Xác suất số mol của fe trong tất cả hổn hợp T là


Đun 0,04 mol láo lếu hợp tất cả hơi nước và khí CO2 qua cacbon nung đỏ, thu được 0,07 mol các thành phần hỗn hợp Y có CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng đôi mươi gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là
Xem thêm: Cây Huyết Dụ Chữa Rong Kinh, 10 Công Dụng Chữa Bệnh Của Cây Huyết Dụ

Hỗn phù hợp X có Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m g hỗn hợp X nung nóng. Sau khi chấm dứt thí nghiệm thu sát hoạch được 64 g chất rắn A và 11,2 lít khí B (đktc) tất cả tỉ khối so với hiđro là 20,4. Cực hiếm của m là


Cho H2 dư qua m gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X bao gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, phản nghịch ứng ngừng thấy cân nặng chất rắn bớt 0,48 gam. Ví như hòa tan trọn vẹn m gam X vào V(ml) hỗn hợp HNO3 0,5M hoàn toản thì thu được buổi tối đa 1,344 lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của V là