Cho Mạch Điện Xoay Chiều Rlc Mắc Nối Tiếp

     

Cho mạch điện bao gồm $R, L, C$ mắc nối tiếp. Mang đến (R = 60Omega , ext C = 125(mu F)), $L$ biến hóa được. Đặt vào nhị đầu mạch năng lượng điện một điện áp xoay chiều (u = 120cos(100t + dfracpi 2)V). Lúc $L=L_0$ thì điện áp hiệu dụng thân hai đầu năng lượng điện trở đạt quý hiếm cực đại. Lúc đó, biểu thức năng lượng điện áp giữa hai bản tụ là:
Bạn đang xem: Cho mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp

L biến đổi để URmax, khi đó: (I_ m0 = dfracU_0R = dfrac12060 = 2(A))

u và i thời gian đó cùng pha:

=> Biểu thức cường độ mẫu điện: (i = 2c mos(100t + dfracpi 2)(A))

Dung kháng: (Z_C = dfrac1omega C = dfrac1100.125.10^ - 6 = 80Omega )

( o U_0C = I_0Z_C = 2.80 = 160(V))

Ta có: uC trễ pha rộng i một góc (dfracpi 2)

( o u_C = 160c mos(100t + dfracpi 2 - dfracpi 2) = 160c mos100t(V))


*
*
*
*
*
*
*
*

Mạch điện nối liền gồm $R$, cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm $L$ đổi khác và tụ năng lượng điện $C$. Điện áp hai đầu bất biến là $U$, tần số $f$. Khi $U_L$cực đại, cảm chống $Z_L$có quý hiếm là:


Mạch điện thông liền gồm R, cuộn dây thuần cảm tất cả độ trường đoản cú cảm L đổi khác được và tụ điện có điện dung C. Điện áp hai đầu là U ổn định, tần số f. đổi khác L nhằm UL cực đại, giá bán trị cực lớn của UL là:


Mạch điện thông liền gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L biến hóa được và tụ điện có điện dung C. Điện áp nhì đầu là U ổn định định, tần số f. Biến hóa L nhằm ULmax. Chọn hệ thức đúng?


Cho mạch năng lượng điện RLC nối tiếp. Trong số ấy (R = 100sqrt 3 Omega ) , (C = dfrac10^ - 4pi F) với cuộn dây thuần cảm có độ trường đoản cú cảm L chuyển đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là (u = 200cos(100pi t) m V.) Độ từ cảm của cuộn dây để điện áp hiệu dụng bên trên cuộn cảm L cực lớn là:


Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc thông suốt có điện áp nhị đầu đoạn mạch là (u = 120sqrt 2 mcos(100pi t) m V). Biết (R = 20sqrt 3 Omega ) , (Z_C = 60Omega ) và độ tự cảm L chuyển đổi (cuộn dây thuần cảm). Xác minh L để UL cực to và giá bán trị cực đại của UL bằng bao nhiêu?


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp luân chuyển chiều thân hai đầu đoạn mạch có dạng (u = 160sqrt 2 mcos(100pi t) m V). Điều chỉnh L cho đến lúc điện áp UAM đạt cực to thì UMB=120 V. Điện áp hiệu dụng bên trên cuộn cảm cực to có quý giá bằng:


*

Trong mạch năng lượng điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Mang đến (C, m R,omega ) không đổi. Thay đổi L đến lúc L=L0 thì năng lượng điện áp UCmax. Khi đó:


Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho (C, m R,omega ) ko đổi. đổi khác L cho đến khi L=L0 thì công suất Pmax. Lúc đó, Pmax đó được xác minh bởi biểu thức:


Trong mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. đến (C, m R,omega )không đổi. Biến hóa L cho đến khi L=L0 thì điện áp URmax. Lúc đó, URmax đó được xác minh bởi biểu thức:


Trong mạch năng lượng điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. đến (C, m R,omega ) không đổi. Chuyển đổi L cho đến khi L=L0 thì điện áp UCmax. Lúc đó, UCmax đó được khẳng định bởi biểu thức:


Trong mạch điện xoay chiều bao gồm R, L, C mắc nối tiếp. đến (C, m R,omega ) không đổi. đổi khác L cho đến lúc L=L0 thì vào mạch xảy ra cộng hưởng. Phát biểu như thế nào sau đó là sai?


Đoạn mạch xoay chiều RLC. Cuộn thuần cảm có độ trường đoản cú cảm đổi khác được, năng lượng điện trở thuần (R m = 100Omega ).Hiệu điện thế hai đầu mạch (u = 200cos(100pi t)V). Khi đổi khác độ tự cảm của cuộn dây thì độ mạnh hiệu dung có giá trị cực to là:
Xem thêm: Lửa Hận Tình Thù Tập 80 Đề Kiểm Tra Cấu Trúc Chuẩn, Lửa Hận Tình Thù Tập 80

Cho mạch điện tất cả $R, L, C$ mắc nối tiếp. Cho (R = 60Omega , ext C = 125(mu F)), $L$ đổi khác được. Đặt vào nhị đầu mạch điện một năng lượng điện áp luân chuyển chiều (u = 120cos(100t + dfracpi 2)V). Lúc $L=L_0$thì điện áp hiệu dụng thân hai đầu điện trở đạt quý hiếm cực đại. Lúc đó, biểu thức năng lượng điện áp giữa hai phiên bản tụ là:


Đặt năng lượng điện áp (u = Usqrt 2 mcos(omega mt)V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm (R = 100Omega ), tụ điện C với cuộn cảm tất cả độ từ bỏ cảm L đổi khác được. Khi (L = L_1 = dfrac1pi H) thì cường độ loại điện qua mạch cực đại. Khi (L = 2L_1)thì điện áp làm việc đầu cuộn cảm thuần đạt cực đại. Tần số góc (omega ) bằng?


Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm tất cả độ từ bỏ cảm L biến đổi và tụ năng lượng điện C. Điện áp nhì đầu ổn định là U, tần số f. Lúc UL cực đại, cảm phòng ZL có giá trị là:


Mạch điện tiếp liền gồm R, cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Điện áp nhị đầu là U ổn định định, tần số f. Biến đổi L để URL cực đại, giá bán trị cực lớn của URLmax là:


Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC gồm L chuyển đổi được. Lúc L=L1 và L=L2 thì điện áp nhị đầu cuộn cảm không thế đổi. Lúc L=L0 thì UL đạt cực đại. Hệ thức nào dưới đây thể hiện quan hệ giữa L1 , L2 với L0?


Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC tất cả L thay đổi được. Khi L=L1 với L=L2 thì công suất tỏa nhiệt độ trong mạch không gắng đổi. Kiếm tìm hệ thức đúng trong những hệ thức sau?


Cho mạch điện tất cả R, L, C mắc nối tiếp. Mang đến (R = 20Omega , m C = 125 m (mu F)), L biến hóa được. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều (u = 40cos(100t + pi /2) m V). Tăng L nhằm cảm chống tăng từ bỏ (20Omega )đến (60Omega ), thì năng suất tiêu thụ bên trên mạch:


Đặt năng lượng điện áp (u = 180sqrt 2 mcosomega mt (V)) (với ω không đổi) vào nhì đầu đoạn mạch AB tất cả đoạn mạch AM thông liền đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM bao gồm điện trở thuần R, đoạn mạch MB gồm cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm L chuyển đổi được cùng tụ điện tất cả điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở nhị đầu đoạn mạch AM với độ bự góc lệch pha của cường độ mẫu điện so với điện áp u khi L = L1 là U cùng φ1, còn khi L = L2 thì tương xứng là (sqrt 8 U) với φ2. Biết (varphi _1 + varphi _2 = 90^0). Hệ số công suất của mạch lúc L = L1 là


Cho đoạn mạch AB tất cả điện trở thuần R, cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm L với tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp; trong đó R cùng C không đổi, còn L biến hóa được. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp luân chuyển chiều (u = Usqrt 2 mcos(omega mt + varphi _u)) (với (U,omega ) ko đổi). Điều chỉnh L tới quý giá L1 thì hiệu điện nuốm hiệu dụng nhì đầu cuộn cảm đạt giá bán trị cực to và bằng ULmax. Gọi UCmax là cực hiếm hiệu điện cầm cố hiệu dụng cực đại ở nhì đầu tụ điện. Cho thấy thêm (U_Lmax = sqrt 5 U_Rm max) . Hệ thức làm sao sau đó là đúng?


Một mạch điện có điện trở thuần $R$, tụ năng lượng điện $C$ cùng cuộn cảm thuần $L$ mắc nối tiếp, trong các số ấy độ từ cảm $L$ gồm thể chuyển đổi được. Đặt vào mạch năng lượng điện một năng lượng điện áp luân chuyển chiều thì năng lượng điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là $U_R= 40V$, $U_C= 60V$, $U_L=90V$. Giữ nguyên điện áp, thay đổi độ trường đoản cú cảm $L$ để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là $60V$ thì điện áp hiệu dụng thân hai đầu năng lượng điện trở gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Đặt điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không thay đổi vào nhị đầu đoạn mạch mắc thông suốt gồm thay đổi trở R, tụ điện bao gồm điện dung C và cuộn cảm thuần có độ từ bỏ cảm L biến đổi được. Ứng với mỗi quý giá của R, lúc L = L1 thì trong đoạn mạch tất cả cộng hưởng, khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là thứ thị màn trình diễn sự dựa vào của ∆L = L2 – L1 theo R. Quý giá của C là


*

Cho đoạn mạch RLC bao gồm L đổi khác được. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện nỗ lực xoay chiều tất cả tần số f. Khi (L = L_1 = dfrac2pi ,,H) hoặc (L = L_2 = dfrac3pi ,,H) thì hiệu điện nắm trên cuộn dây thuần cảm này là như nhau. Mong mỏi (U_Lmax ) thì L phải bởi bao nhiêu?


Cho đoạn mạch ko phân nhánh RLC bao gồm (R = 30sqrt 3 ,,Omega ;C = dfrac5.10^ - 43pi ,,F), cuộn dây thuần cảm bao gồm độ tự cảm L đổi khác được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là (u = 100sqrt 6 cos left( 100pi t + dfracpi 3 ight),,left( V ight)). Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RL rất đại, giá trị đó bằng
Xem thêm: Top 20 Bài Văn Tự Sự Viết Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 8 Hay Nhất

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều (u = 60sqrt 2 cos 100pi t,,left( V ight)) (t tính bằng s) vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm năng lượng điện trở 30 Ω, tụ điện có điện dung (dfrac10^ - 34pi ,,F) với cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm L chuyển đổi được. Điều chỉnh L để độ mạnh hiệu dụng của loại điện trong khúc mạch đạt cực đại. Lúc đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là


Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều tất cả tần số góc là (omega = 200rad/s) vào nhì đầu đoạn mạch chứa R, L nối tiếp, trong số đó L chuyển đổi được. Lúc (L = L_1 = dfrac14H) với (L = L_2 = 1H) thì độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp tức thời nhị đầu đoạn mạch và dòng điện vào mạch là (varphi _1) cùng (varphi _2). Biết (varphi _1 + varphi _2 = dfracpi 2). Quý giá của R là