Cho Mạch Điện Xoay Chiều Gồm Cuộn Dây Mắc Nối Tiếp Với Tụ Điện

     
*

Cho đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều có cuộn dây mắc thông suốt với tụ điện. Độ lệch sóng của điện áp thân hai đầu cuộn dây so với cường độ mẫu điện vào mạch là π 3 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng 3  lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp thân hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là

A.

Bạn đang xem: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện

2 π 3

B. 0

C.  π 2

D.  - π 3


*

*


Cho mạch điện xoay chiều có một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ mẫu điện trong mạch là π/4. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện gấp lần năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch sóng giữa điện áp trên nhì đầu cuộn dây so với điện áp trên hai đầu mạch điện là A. π/32 B. π/2 C. 2π/3 D. π/6

Cho mạch năng lượng điện xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối liền với một tụ điện. Độ lệch sóng của năng lượng điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ loại điện vào mạch là π/4. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ năng lượng điện gấp  lần năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha giữa năng lượng điện áp trên nhì đầu cuộn dây so với điện áp trên hai đầu mạch năng lượng điện là

A. π/32

B. π/2 

C. 2π/3

D. π/6


Cho mạch điện xoay chiều bao gồm một cuộn dây mắc thông suốt với một tụ điện. Độ lệch sóng của năng lượng điện áp giữa hai đầu cuộn dây đối với cường độ dòng điện vào mạch là π/4. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện gấp √2 lần năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp trên nhị đầu cuộn dây so với năng lượng điện áp trên nhì đầu mạch năng lượng điện là A. π/6 B. π/2 C. π/32 D. 2π/3

Cho mạch điện xoay chiều tất cả một cuộn dây mắc tiếp nối với một tụ điện. Độ lệch sóng của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ mẫu điện vào mạch là π/4. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện gấp √2 lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây. Độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp trên hai đầu cuộn dây so với điện áp trên nhì đầu mạch năng lượng điện là

A. π/6

B. π/2

C. π/32

D. 2π/3


Cho mạch điện xoay chiều có một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Độ lệch pha của năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn dây đối với cường độ dòng điện vào mạch là π/4. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện gấp 2 lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha giữa điện áp trên nhì đầu cuộn dây so với điện áp trên hai đầu mạch năng lượng điện là A. π/6 B. π/2 C. π/32 D. 2π/3

Cho mạch năng lượng điện xoay chiều có một cuộn dây mắc thông suốt với một tụ điện. Độ lệch sóng của điện áp giữa hai đầu cuộn dây đối với cường độ mẫu điện vào mạch là π/4. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện gấp gấp đôi điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây. Độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp trên hai đầu cuộn dây so với năng lượng điện áp trên nhì đầu mạch năng lượng điện là

A. π/6

B. π/2

C.

Xem thêm: 36 Hno3 + 10 Al ↠ 10 Al(No3)3 + 3 N2 + 18 H2O, How To Balance Al + Hno3 = Al(No3)3 + H2

π/32

D. 2π/3


Đặt vào nhì đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc tiếp nối với tụ năng lượng điện một năng lượng điện áp xoay chiều tất cả điện áp hiệu dụng ko đổi. Độ lệch sóng của hiệu điện vậy giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ cái điện vào mạch là π/3 rad. Hiệu điện cầm hiệu dụng thân hai đầu tụ điện bằng lần hiệu điện gắng hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch sóng của hiệu điện gắng giữa nhị đầu cuộn dây đối với hiệu điện nạm giữa nhì đầu đoạn mạch trên là A. π 6 ...

Đặt vào nhì đầu đoạn mạch có cuộn dây mắc thông liền với tụ năng lượng điện một năng lượng điện áp xoay chiều tất cả điện áp hiệu dụng ko đổi. Độ lệch sóng của hiệu điện gắng giữa hai đầu cuộn dây đối với cường độ loại điện vào mạch là π/3 rad. Hiệu điện chũm hiệu dụng thân hai đầu tụ điện bằng  lần hiệu điện cố kỉnh hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch sóng của hiệu điện nắm giữa nhì đầu cuộn dây so với hiệu điện gắng giữa nhị đầu đoạn mạch trên là

A. π 6 r a d

B. π 2 r a d

C. π 3 r a d

D. 2 π 3 r a d


Cho đoạn mạch điện xoay chiều tất cả cuộn dây mắc tiếp nối với tụ điện. Độ lệch sóng của điện áp thân hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện vào mạch là π 3 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng 3 lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp thân hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là A. 2 π...

Cho đoạn mạch điện xoay chiều tất cả cuộn dây mắc tiếp liền với tụ điện. Độ lệch pha của năng lượng điện áp giữa hai đầu cuộn dây đối với cường độ dòng điện vào mạch là π 3 . Điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện bằng 3  lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp thân hai đầu cuộn dây so với năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch bên trên là

A. 2 π 3

B. 0

C. π 2

D. - π 3


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm cuộn dây mắc thông suốt với tụ điện. Độ lệch pha của điện áp thân hai đầu cuộn dây đối với cường độ dòng điện vào mạch là π 3 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng 3 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch sóng của năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn dây so với năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch: A. 0 B. π 2 C....

Cho mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm cuộn dây mắc tiếp nối với tụ điện. Độ lệch sóng của năng lượng điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ mẫu điện vào mạch là π 3 . Điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ năng lượng điện bằng  3  lần năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch sóng của điện áp thân hai đầu cuộn dây so với năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch:

A. 0

B.  π 2

C. - π 3

D.  2 π 3


Một đoạn mạch chuyển phiên chiều tất cả cuộn dây mắc thông liền với tụ điện. Độ lệch sóng giữa cường độ mẫu điện vào mạch cùng điện áp hai đầu mạch là π 3 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ bằng 3 lần điện áp nhì đầu cuộn dây. Độ lệch sóng của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ chiếc điện vào mạch là A. π 3 B. π 2...

Một đoạn mạch chuyển phiên chiều có cuộn dây mắc tiếp liền với tụ điện. Độ lệch sóng giữa cường độ mẫu điện trong mạch và điện áp nhì đầu mạch là π 3 . Điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ bởi 3 lần năng lượng điện áp hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây đối với cường độ cái điện vào mạch là

A. π 3

B. π 2

C. π 4

D. π 6


Một đoạn mạch luân phiên chiều tất cả cuộn dây mắc thông liền với tụ điện. Độ lệch pha giữa cường độ cái điện vào mạch cùng điện áp nhì đầu mạch là π 3 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ bằng 3 lần năng lượng điện áp nhì đầu cuộn dây. Độ lệch sóng của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ cái điện vào mạch là A. π 3 B. π 2 C. ...

Xem thêm: Tổng Hợp 5 Các Món Làm Từ Bánh Gạo, 8 Cách Làm Tokbokki Ngon Chuẩn Vị Hàn Quốc


Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc thông suốt với tụ điện. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện trong mạch cùng điện áp nhị đầu mạch là π 3 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ bằng 3 lần năng lượng điện áp nhì đầu cuộn dây. Độ lệch sóng của năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn dây đối với cường độ mẫu điện trong mạch là

A.  π 3

B.  π 2

C.  π 4

D.  π 6


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả một cuộn dây mắc tiếp liền với một tụ điện. Độ lệch sóng của điện áp thân hai đầu cuộn dây so với cường độ loại điện vào mạch là π 4 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện gấp 2 lần điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha giữa điện áp trên nhì đầu cuộn dây so với điện áp trên nhì đầu mạch điện là A. π 6 B. π...

Cho mạch điện xoay chiều bao gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Độ lệch sóng của năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn dây so với cường độ cái điện vào mạch là π 4 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ năng lượng điện gấp 2 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha giữa năng lượng điện áp trên hai đầu cuộn dây so với năng lượng điện áp trên hai đầu mạch điện là