CHO M GAM HỖN HỢP X GỒM CU VÀ FE3O4

     

Cho m gam hỗn hợp Cu, Fe3O4 vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 1M cùng H2SO4 2M thu được dung dịch Y và thấy 1,12 lít khí NO (đktc). Thêm hỗn hợp HCl dư vào hỗn hợp Y lại thấy bay ra 0,336 lít khí NO (đktc), NO là thành phầm khử nhất của NO3-. Quý hiếm của m là:


- Qui tất cả hổn hợp về dạng: KL, O

=> công thức giải nhanh:

ne = ne KL = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3 + 2nO

nH+ = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4NO3 + 2nO


Ta có: nNO3 = nNaNO3 = 0,2 mol ; nSO4 = nH2SO4 = 0,4 mol

Thêm HCl vào Y vẫn sinh sản NO chứng minh Y không hề H+, còn NO3- cùng Fe2+

=> nH+ = 2nH2SO4 = 0,4.2 = 4nNO + 2nO => nO = 0,3 mol

Bảo toàn yếu tắc Oxi => nFe3O4 = 0,075 mol

nNO tổng = 0,065 mol NO3 => sau khi chấm dứt tất cả quá trình thì NO3- vẫn dư

Bảo toàn e: 2nCu + nFe3O4 = 3nNO tổng

=> nCu = 0,06 mol

Vậy m = mCu + mFe2O3 = 0,06.64 + 0,075.232 = 21,24g


*
*
*
*
*
*
*
*

Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại M (biết M chỉ có một hóa trị duy nhất) vào dung dịch axit HNO3dư, thu được dung dịch A. Chia A thành 2 phần bởi nhau.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm cu và fe3o4

- Phần 1: cho công dụng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B đến trọng lượng không đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: cô cạn ngơi nghỉ điều kiện phù hợp thu được 25,6 gam một muối hạt X duy nhất. Muối hạt X gồm công thức phân tử là


Nung tất cả hổn hợp rắn A bao gồm a mol Mg với 0,25 mol Cu(NO3)2,sau một thời gian thu được hóa học rắn B và 10,08 lít khí hỗn hợp D có NO2và O2. Hòa tan hoàn tòa B vào dung dịch chứa 1,3 mol HCl (vừa đủ), thu được dung dịch X chỉ cất m gam hỗn hợp muối clorua cùng 1,12 lít hỗn hợp khí Y bao gồm N2và H2có tỉ khối đối với hidro là 11,4. Biết các thể tích mọi ở đktc. Quý hiếm của m gần nhất với :


Lấy 240 ml dung dịch bao gồm NaOH 1,6M với KOH 1M công dụng hết với hỗn hợp H3PO4thu được dung dich X. Phân chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cô cạn chiếm được 20,544 gam tất cả hổn hợp muối khan.

- Phần 2: Cho công dụng với dung dịch CaCl2(dư) thu được m gam kết tủa.

Xem thêm: Số Vân Sáng Cùng Màu Với Vân Trung Tâm, Số Vân Sáng Trùng Màu Vân Trung Tâm:

Giá trị của m là


Hòa tan trọn vẹn 3,6 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO30,8M, phản ứng ngừng thu được 448 ml một khí X (ở dktc) và dung dịch Y có cân nặng lớn hơn trọng lượng dung dịch HNO3ban đầu là 3,04 gam. Để bội nghịch ứng hết với những chất vào Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2M. Cực hiếm của V là


Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3và H2SO4, đun nhẹ các thành phần hỗn hợp phản ứng, thuở đầu tạo ra sản phẩm khử là khí NO, tiếp nối thấy bay ra khí ko màu X. Sau khi các làm phản ứng kết thúc thấy còn lại 4,08 gam hóa học rắn ko tan. Biết rằng tổng thể tích của hai khí NO cùng X là 1,792 lít (đktc) và tổng trọng lượng là 1,84 gam. Cô cạn cẩn trọng dung dịch sau bội phản ứng chiếm được m gam chất muối khan. Quý hiếm nào dưới đây gần cùng với m nhất?


Hòa tan trọn vẹn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO360% thu được hỗn hợp X. Mang đến X công dụng hoàn toàn cùng với 105ml dung dịch KOH 1M, tiếp nối lọc vứt kết tủa thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến cân nặng không đổi, thu được 8,78 gam hóa học rắn. Nồng độ tỷ lệ của Cu(NO3)2trong X là:


Từ 5,299 kg quặng photphorit chứa 78% Ca3(PO4)2còn lại là tạp chất trơ bạn ta thực hiện điều chế axit photphoric với công suất cả quá trình là 75%. Rước 0,5% axit thu được hòa tan vào nước rồi trộn cùng với 100 ml dung dịch NaOH xM thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X chiếm được 17,2 gam chất rắn. Giá trị gần đúng của x là


Nhiệt phân hoàn toàn 20,2 gam lếu láo hợp bao gồm Cu(NO3)2và Fe(NO3)2thu được các thành phần hỗn hợp khí X. Dẫn từ bỏ từ các thành phần hỗn hợp khí X vào nước (không gồm không khí), sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 2 lít dung dịch Y cùng còn 0,448 lít khí (đktc) thoát ra. PH của dung dịch Y là


Cho m gam P2O5vào dung dịch cất 0,1 mol NaOH cùng 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 13,9 gam hỗn hợp chất rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho x mol N2và 12 mol H2vào bình kín. Tại thời điểm cân đối thấy gồm 6 mol NH3tạo thành.Tính năng suất của bội nghịch ứng tổng hòa hợp NH3trên.Biết hiệu suất chung của phản bội ứng là 75%. Search x?


Hòa rã hết hỗn hợp X bao gồm Al, Mg cùng Al(NO3)3 trong dung dịch đựng NaHSO4 cùng 0,06 mol NaNO3. Sau bội phản ứng thu được hỗn hợp Y chỉ chứa 115,28 gam các muối trung hòa - nhân chính và V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí T có H2 cùng N2O (tỉ lệ mol 1:1). Y công dụng tối đa với 36,8 gam NaOH trong dung dịch với thu được 13,92 gam kết tủa. Quý giá của V là


Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp Cu với Fe cùng với tỉ lệ trọng lượng tương ứng là 7 : 3 với một lượng hỗn hợp HNO3. Sau khi xong phản ứng chiếm được 0,75m gam hóa học rắn, hỗn hợp X với 5,6 lít (đktc) lếu láo hợp sản phẩm khử có NO với NO2. Biết lưọng HNO3 sẽ phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là


Lấy m gam các thành phần hỗn hợp rắn gồm Mg, Zn, FeCO3, FeS2(trong đó nguyên tố oxi chỉ chiếm 16,71% khối lượng hỗn hợp) nung vào bình cất 0,16 mol O2, sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu được các thành phần hỗn hợp rắn X không cất nguyên tố lưu hoàng và các thành phần hỗn hợp khí Y (có tỉ khối đối với H2là 27). Mang lại X vào dung dịch chứa 0,72 mol HCl và 0,03 mol NaNO3, sau làm phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch thu được chỉ cất muối clorua cùng 1,12 lít (đktc) hỗn hợp hai khí thoát ra có trọng lượng là 0,66 gam (trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí). Quý giá của m gần nhất với giá trị nào bên dưới đây?


Hòa tan hoàn toàn 16,4g hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe3O4 , Cu (trong kia FeO chiếm phần 1/3 tổng thể mol hỗn hợp X) trong dung dịch NaNO3 cùng HCl, thu được hỗn hợp Y chỉ chứa những muối clorua với 0,896 lit NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5, dktc). Còn mặt khác hòa tan hoàn toàn 16,4g tất cả hổn hợp X trên trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối bao gồm tổng khối lượng là 29,6g. Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thì thu được dung dịch T. Cho dung dịch AgNO3 cho tới dư vào hỗn hợp T thu được m gam kết tủa . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với :


Cho m1 gam tất cả hổn hợp X đựng Al, Fe(NO3)2 và 0,1 mol Fe3O4 tan hết trong dung dịch cất 1,025 mol H2SO4. Sau bội phản ứng nhận được 5,04 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm hai khí trong những số ấy có một khí hóa nâu không tính không khí với dung dịch Z chỉ chứa những muối trung hòa có trọng lượng là 132,5 gam. Biết tỉ khối của Y đối với H2 là 31/3. Mang lại một số lượng vừa đủ BaCl2 vào Z sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra xong xuôi cho tiếp AgNO3 dư vào thì nhận được m2 gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cực hiếm của tổng m1 + m2 là


Hòa tan trọn vẹn 192,07 gam hỗn hợp NaHSO4 cùng Fe(NO3)3 vào nước được dung dịch X. Mang lại m gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm Mg, Al, MgO với Al2O3( trong các số đó oxi chỉ chiếm 30% về khối lượng) tan không còn vào X. Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chỉ đựng muối th-nc và 2,016 lít tất cả hổn hợp khí T gồm tổng cân nặng 1,84 gam bao gồm 5 khí đktc, trong số đó H2,N2O, NO2 lần lượt tất cả số mol là 0,04; 0,01; 0,01. Mang lại BaCl2 dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Cực hiếm của m gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Hòa tan hết một hỗn hợp Q chứa 0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO vào trong 1 dung dịch láo hợp bao gồm HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y trong số ấy chỉ đựng muối Fe3+ cùng muối Cu2+và khí NO (là thành phầm khử duy nhất). Tổng trọng lượng muối trong hỗn hợp Y là


Hòa chảy 11,6 gam tất cả hổn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau thời điểm kim nhiều loại tan không còn thu được hỗn hợp X với V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí B (gồm hai hóa học khí bao gồm tỉ lệ số mol 3:2). Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào hỗn hợp X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc rước Y rồi nung trong không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 16,0 gam hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z thu được hóa học rắn T. Nung T đến cân nặng không thay đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)2 vào X là


Hỗn vừa lòng X tất cả Mg, Al, MgO, Al2O3. Kết hợp m gam tất cả hổn hợp X bằng dung dịch HCl hoàn toản thì chiếm được dung dịch chứa m + 70,295 gam muối. Cho 2m gam X chức năng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 26,656 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Nếu đến 3m gam X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 11,424 lít các thành phần hỗn hợp khí NO với N2O (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 318/17 với dung dịch Y đựng 486,45 gam muối. Quý giá m gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) cùng dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ cất 62,605 gam muối th-nc (không gồm ion Fe3+) cùng 3,808 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z (trong đó bao gồm 0,02 mol khí H2). Tỉ khối của Z đối với O2 là 19/17. Thêm hỗn hợp NaOH 1M vào Y đến khi thu được kết tủa lớn số 1 là 31,72 gam thì vừa không còn 865 ml. Phương diện khác, cho Y tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp BaCl2 được dung dịch T. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào T nhận được tổng 256,04 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của Mg vào X là


Hòa tan không còn 7,44 gam lếu hợp có Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch đựng 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 22,47 gam muối với 0,448 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí bao gồm NO, N2 bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào hỗn hợp X nhận được kết tủa Y, lấy Y nung trong bầu không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 9,6 gam chất rắn. Khía cạnh khác, nếu mang đến dung dịch X chức năng với hỗn hợp AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Biết chất tan vào X chỉ cất hỗn hợp những muối. Cực hiếm của m là


Cho hỗn hợp A bao gồm Fe với Fe2O3 tính năng với dung dịch X bao gồm H2SO4 với NaNO3, sau phản ứng chiếm được 0,896 lít khí NO (đktc) với dung dịch Y chỉ chứa các muối. Cho dung dịch Y tính năng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 69,13 gam kết tủa. đến dung dịch Y chức năng với dung dịch HCl dư nhận được 0,224 lít khí NO và dung dịch Z. Biết dung dịch Z không có khả năng phản ứng với dung dịch X, NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Phần trăm trọng lượng của fe trong láo lếu hợp thuở đầu gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


Hòa tan hết 16,58 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al, Mg, Fe, FeCO3 trong dung dịch chứa 1,16 mol NaHSO4 và 0,24 mol HNO3, thu được hỗn hợp Z (chỉ chứa muối trung hòa) với 6,89 gam các thành phần hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2, NO, H2 (trong Y có 0,035 mol H2 với tỉ lệ mol NO : N2 = 2 : 1). Dung dịch Z phản ứng tối đa cùng với 1,46 mol NaOH, lọc đem kết tủa đem nung trong bầu không khí tới khối lượng không thay đổi thu được 8,8 gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe đối kháng chất trong X là:


Cho 3,5a gam các thành phần hỗn hợp X tất cả C cùng S tác dụng với lượng dư hỗn hợp HNO3 đặc, nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y gồm NO2 với CO2 hoàn toàn có thể tích 3,584 lít (đktc). Dẫn cục bộ Y qua bình đựng dung dịch nước vôi vào dư thu được 12,5a gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của a là:


Hòa tan hết 2,72 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS2, FeS, Fe, CuS cùng Cu vào 500 ml dung dịch HNO3 1M, sau khi xong các phản bội ứng thu được hỗn hợp Y với 0,07 mol một hóa học khí. đến Y chức năng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Khía cạnh khác, dung dịch Y rất có thể hòa tan buổi tối đa m gam Cu. Biết trong các quy trình trên, thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5 là NO. Quý giá của m là


Hòa tan không còn 11,02 gam các thành phần hỗn hợp X có FeCO3, Fe(NO3)2 và Al vào hỗn hợp Y chứa KNO3 và 0,4 mol HCl, thu được hỗn hợp Z với 2,688 lít (đktc) khí T tất cả CO2, H2 với NO (có tỷ lệ mol khớp ứng là 5 : 2 : 5). Hỗn hợp Z làm phản ứng được buổi tối đa với 0,45 mol NaOH. Nếu mang lại Z chức năng với hỗn hợp AgNO3 dư thì nhận được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng trên. Cho các kết luận liên quan liêu đến vấn đề gồm:

(a) khi Z chức năng với dung dịch KOH thì tất cả khí thoát ra.

(b) Số mol khí H2 trong T là 0,04 mol.

(c) trọng lượng Al trong X là 1,62 gam.

Xem thêm: Bài Thơ: Dã Tràng Xe Cát Biển Đông, Bài Ca Dao: Dã Tràng Xe Cát Biển Đông

(d) Thành phần xác suất về khối lượng của AgCl vào m gam kết tủa là 92,75%. 

Số kết luận đúng


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.