Cho Hỗn Hợp X Gồm 0 01 Mol Al Và A Mol Fe

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả 0,01 mol Al và a mol fe vào dd AgNO3 cho đến khi phản ứng hoàn toàn, nhận được m(g) hóa học rắn Y và dd Z đựng 3 muối . Mang lại z phản ứng cùng với dd NaOH dư vào điều kiện không có không khí , thu được 1,97 g kết tủa T . Nung T trong không khí đến cân nặng không đổi tên thu được 1,6 g chất rắn chỉ chứa một chất duy nhất. Tính m và a


*

Câu 1 : Cho hỗn hợp X có 0,01 mol Al với a mol fe vào hỗn hợp AgNO3  đến lúc phản ứng trọn vẹn , nhận được m gam chất rắn Y cùng dung dịch Z cất 3 cation sắt kẽm kim loại . đến Z phản nghịch ứng với dd NaOH dư vào điều kiện không có không khí , chiếm được 1,97 gam kết tủa T . Nung T trong không khí đến trọng lượng không thay đổi , thu được 1,6 gam hóa học rắn chỉ cất một hóa học duy tuyệt nhất . Tính quý hiếm của m ? 

Câu 2 : hoàn thành các pt bội phản ứng dưới đây : 

1. Mg + H2SO4 loãng 

2. Zn + CuSO4 

3. FeO + H2 

4. Sắt + HNO3 loãng 

 

 


*

Câu 2:

1. (Mg+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+H_2uparrow)

2. (Zn+CuSO_4 ightarrow ZnSO_4+Cu)

3. (FeO+H_2 ightarrow Fe+H_2O)

4. (Fe+4HNO_3left(loãng ight) ightarrow Feleft(NO_3 ight)_3+NOuparrow+2H_2O)


Cho tất cả hổn hợp X tất cả 0,01 mol Al với a mol sắt vào dung dịch AgNO3 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam hóa học rắn Y và dung dịch Z chứa 3 cation kim loại. Cho Z làm phản ứng với hỗn hợp NaOH dư vào điều kiện không có không khí, chiếm được 1,97 gam kết tủa T. Nung T trong không gian đến cân nặng không đổi, chiếm được 1,6 gam chất rắn chỉ đựng một chất duy nhất. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm 0 01 mol al và a mol fe

9,72

B. 8,64

C. 6,48.

D. 3,24


Cho hỗn hợp X tất cả 0,01 mol Al cùng a mol fe vào hỗn hợp AgNO3 cho đến khi phản ứng trả toàn, chiếm được m gam hóa học rắn Y với dung dịch Z cất 3 cation kim loại. Cho Z bội phản ứng với dung dịch NaOH dư trong điều kiện không có không khí, nhận được 1,97 gam kết tủa T. Nung T trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, nhận được 1,6 gam chất rắn chỉ cất một chất duy nhất. Quý hiếm của m là

A. 9,72

B. 8,64

C. 6,48

D. 3,24


Cho hỗn hợp X gồm 0,01 mol Al và amol fe vào hỗn hợp AgNO3 đến lúc phản ứng trả toàn, thu được m gam hóa học rắn Y và dung dịch Z đựng 3 cation kim loại. Cho Z làm phản ứng với hỗn hợp NaOH dư vào điều kiện không tồn tại không khí, nhận được 1,97 gam kết tủa T. Nung T trong không khí đến cân nặng không đổi, chiếm được 1,6 gam chất rắn chỉ cất một hóa học duy nhất. Cực hiếm của m là:

A. 6,48

B. 3,24.

C.

Xem thêm: De Thi Vào Lớp 10 Môn Văn Nghệ An 2014 Tỉnh Nghệ An, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn 2014 Tỉnh Nghệ An

8,64

D. 9,72


Cho tất cả hổn hợp X tất cả 0,01 mol Al và amol sắt vào dung dịch AgNO3 cho đến khi phản ứng hoàn toàn, chiếm được m gam hóa học rắn Y cùng dung dịch Z chứa 3 cation kim loại. Cho Z phản ứng với hỗn hợp NaOH dư vào điều kiện không có không khí, chiếm được 1,97 gam kết tủa T. Nung T trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1,6 gam hóa học rắn chỉ đựng một hóa học duy nhất. Quý hiếm của m là:

A. 6,48.

B. 3,24.

C. 8,64.

D. 9,72.


Nung rét 20,88 gam láo lếu hợp bao gồm Al, Fe2O3 và CuO trong khí trơ đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hóa học rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản bội ứng là 9,6 gam, chiếm được m gam chất rắn ko tan. Giả dụ hòa tan trọn vẹn X trong dung dịch cất 1,32 mol HNO3 thu được hỗn hợp Y chỉ chứa những muối nitrat của kim loiaj cùng 0,12 mol hỗn hợp khí Z có N2O với NO. Cô cạn dung dịch Y nhận được 87,72 gam muối bột khan. Giá trị của m là:

A.10,80.

B.10,56.

C.8,64.

D.

Xem thêm: Hoa 11 Etilen Glicol Và Glixerol Tác Dụng Với Cuoh2, Cu(Oh) 2 + C 2 H 4 (Oh) 2 →

14,40.


Trộn 10,17 gam tất cả hổn hợp X có Fe(NO3)2 và Al cùng với 4,64 gam FeCO3 thu được các thành phần hỗn hợp Y. Mang lại Y vào một lượng vùa dùng dung dịch cất 0,56 mol KHSO4 được dung dịch Z đựng 83,41 gam muối bột sunfat trung hòa và m gam tất cả hổn hợp khí T trong những số ấy có 0,01 mol H2. Thêm NaOH vào dung dịch Z cho khi toàn cục muối sắt gửi hết thành hiđroxit và kết thúc khí thoát ra thì cần 0,57 mol NaOH, lọc quăng quật kết tủa nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi thu được 11,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m l

A. 3,22

B. 3,42

C. 2,7

D. 2,52


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

phản hồi (0)

Trộn 10,17 gam hỗn hợp X tất cả Fe(NO3)2 và Al cùng với 4,64 gam FeCO3 thu được tất cả hổn hợp Y. Mang lại Y vào một lượng vùa dùng dung dịch cất 0,56 mol KHSO4 được dung dịch Z đựng 83,41 gam muối sunfat trung hòa và m gam tất cả hổn hợp khí T trong các số đó có 0,01 mol H2.Thêm NaOH vào dung dịch Z cho khi tổng thể muối sắt gửi hết thành hiđroxit và ngừng khí bay ra thì nên 0,57 mol NaOH, lọc vứt kết tủa nung trong bầu không khí đến cân nặng không đổi thu được 11,5 gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là

A. 3,22

B. 3,42

C. 2,7

D. 2,52


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)

Cho 2,4g các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe với Cu tính năng với 200ml dd AgNO3 . Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được dd B cùng 7,88g hóa học rắn C . Cho B tác dụng với dd NaOH dư, thanh lọc kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không thay đổi thu được 2,8 g hóa học rắna) Tính % trọng lượng các kim loại trong các thành phần hỗn hợp Ab) Tính cm của dd AgNO3


Lớp 9 hóa học Chương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
0
2
nhờ cất hộ Hủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nangngucnoisoi.vn