Cho Hình Vuông Abcd Cạnh A

     

Cho hình vuông vắn (ABCD) cạnh (a). điện thoại tư vấn (E) là điểm đối xứng của (D) qua (C.) Tính (overrightarrow AE .overrightarrow AB .)
Bạn đang xem: Cho hình vuông abcd cạnh a

*

Ta tất cả (C) là trung điểm của (DE) phải (DE = 2a.)

Khi đó (overrightarrow AE .overrightarrow AB = left( overrightarrow AD + overrightarrow DE ight).overrightarrow AB = underbrace overrightarrow AD .overrightarrow AB _0 + overrightarrow DE .overrightarrow AB )

( = DE.AB.cos left( overrightarrow DE ,overrightarrow AB ight) = DE.AB.cos 0^0 = 2a^2.)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho (overrightarrow a ) với (overrightarrow b ) là hai vectơ cùng hướng và phần lớn khác vectơ (overrightarrow 0 ). Vào các hiệu quả sau đây, hãy chọn tác dụng đúng:


Biết (overrightarrow a ), (overrightarrow b )( e overrightarrow 0 ) với (overrightarrow a .overrightarrow b = - left| overrightarrow a ight|.left| overrightarrow b ight|). Câu nào tiếp sau đây đúng


Cho tam giác (ABC) gồm cạnh (BC = 6) và con đường cao (AHleft( H in BC ight)) sao để cho (BH = 2HC). Tính (overrightarrow AB .overrightarrow BC )


Cho tam giác (ABC) cân tại (A), (widehat A = 120^0) và (AB = a). Tính (overrightarrow BA .overrightarrow CA )
Xem thêm: Số Phức Đối Là Gì - Số Phức Đối Của Z Là Gì, Cách Biểu

Cho hình thang vuông (ABCD) bao gồm đáy to (AB = 4a), đáy bé dại (CD = 2a), đường cao (AD = 3a); (I) là trung điểm của (AD) . Câu nào dưới đây sai?


Cho hình thang vuông (ABCD) tất cả đáy bự (AB = 4a), đáy nhỏ (CD = 2a), con đường cao (AD = 3a); (I) là trung điểm của (AD) . Khi ấy (left( overrightarrow IA + overrightarrow IB ight).overrightarrow ID ) bằng:


Cho tam giác phần đa (ABC) cạnh $a$, với các đường cao (AH,BK;) vẽ(HI ot AC.) Câu nào sau đây đúng?


Cho hình vuông vắn $ABCD$, tính $ mcosleft( overrightarrow AB ,overrightarrow CA ight)$


Cho tam giác (ABC) vuông cân nặng tại (A) có (BC = asqrt 2 ). Tính (overrightarrow CA .overrightarrow CB )


Cho ba điểm (A,B,C) phân biệt. Tập hợp đầy đủ điểm (M) nhưng mà (overrightarrow CM .overrightarrow CB = overrightarrow CA .overrightarrow CB ) là:
Xem thêm: Ví Dụ Vật Chất Và Ý Thức - Ví Dụ Và Vận Dụng Thực Tiễn

Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = a, AC = 2a. Tính góc giữa hai vecto (overrightarrow CA ) và (overrightarrow DC .)


Gọi M, N thứu tự là trung điểm các cạnh CD, AB của hình bình hành ABCD. kiếm tìm mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau: