Cho chất hữu cơ x có ctpt c2h8o3n2

     

CH3CH2NH3NO3 + NaOH → CH3CH2NH2 + NaNO3 + H2O

(X) (Y)

VậyMY = 45 g/mol

Đáp án đề nghị chọn là: C
Bạn đang xem: Cho chất hữu cơ x có ctpt c2h8o3n2

Hai hợp hóa học hữu cơ X và Y gồm cùng bí quyết phân tử là C3H7O2N, các là hóa học rắn ở đk thường. Hóa học X phản bội ứng với hỗn hợp NaOH giải tỏa khí, hóa học Y gia nhập phản ứng trùng ngưng. Những chất X, Y theo lần lượt là


Ứng với bí quyết phân tử C2H7O2Ncó từng nào chất vừa phản nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?


Đốt cháy hoàn toàn một hóa học hữu cơ X vào O2 thu được 1,344 lít CO2, 0,168 lít N2(đktc) với 1,485 gam H2O. Khi cho X công dụng với NaOH chiếm được một thành phầm là CH3COONa. Công thức cấu trúc thu gọn của X là


Hợp hóa học hữu cơ A mạch thẳng, CTPT là C3H10O2N2. A tác dụng với kiềm chế tạo ra khí mùi hương khai nhẹ hơn không khí. A tác dụng với axit tạo nên muối amin bậc I. Công thức kết cấu của A là


Cho 0,1 mol hóa học X có công thức là C2H12O4N2Stác dụng với dung dịch chứa0,35 mol NaOH làm cho nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ độ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Hỗn hợp X tất cả chất Y (C2H10O3N2) và chất Z (C3H9O2N). Cho 15,55g X làm phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch M với 5,6 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp T có 3 khí những làm xanh giấy quỳ tím tẩm ướt. Cô cạn hỗn hợp M chiếm được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là


Hợp chất A là 1 trong những muối tất cả công thức phân tử C2H8N2O3. A tính năng được cùng với KOH tạo thành một amin và các chất vô cơ. Số công thức kết cấu có thể có của A là
Xem thêm: Cách Kho Cá Kèo Kho Tiêu Đậm Đà, Ngửi Mùi Từ Xa Đã Nuốt Nước Miếng

Hai hóa học hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau và tất cả công thức phân tử là C3H7O2N. X công dụng với NaOH thu được muối X1 tất cả công thức phân tử là C2H4O2NNa; Y chức năng với NaOH thu được muối hạt Y1 gồm công thức phân tử là C3H3O2Na. Tìm kiếm công thức cấu tạo của X, Y?


Trong số các chất đã có học, số hóa học hữu cơ bao gồm cùng phương pháp phân tử C3H7O2Nvừa bao gồm khả năng chức năng với dung dịch NaOH, vừa có khả năng công dụng với dung dịch HCl là


Hai hóa học hữu cơ A, B gồm công thức CH5NO2 và C2H7NO2. Hỗn hợp X bao gồm A với B cho tính năng với NaOH dư tạo thành 2,72 gam một muối nhất và bay ra một tất cả hổn hợp khí bao gồm M¯= 27,5. Tất cả hổn hợp X tất cả khối lượng


Chất cơ học X là một trong muối axit bao gồm CTPT là C4H11O3Ncó thể phản ứng đối với tất cả dung dịch axit với dung dịch kiềm. Khi mang lại X tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, cô cạn thì phần rắn chiếm được chỉ toàn hóa học vô cơ. Số CTCT cân xứng là:


Đun hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) với dung dịch NaOH, thu được C2H4O2NNavà hóa học hữu cơ Y. đến hơi Y qua CuO/to, thu được hóa học hữu cơ Z có khả năng cho phản bội ứng tráng gương. Công thức kết cấu của X là


Hợp chất X gồm công thức C2H7NO2 có phản ứng tráng gương, lúc phản ứng với hỗn hợp NaOH loãng tạo thành dung dịch Y cùng khí Z, khi mang lại Z công dụng với hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaNO2và HCl tạo ra khí p Cho 11,55 gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được số gam hóa học rắn khan là:


Chất X bao gồm công thức phân tử C4H9O2Nvà là este của amino axit. Số công thức cấu tạo có thể bao gồm của X là
Xem thêm: Trai Cung Khôn Lấy Vợ Cung Cấn Hay Cung Gì Tốt? Chồng Cung Khôn Lấy Vợ Cung Cấn Có Tốt Không

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam