Cho 7 65 Gam Hỗn Hợp Al Và Mg

     
*

Hòa tan trọn vẹn 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng chiếm được 8,4 lít khí SO2 (đkc). Khẳng định thành phần xác suất về cân nặng của mỗi sắt kẽm kim loại trong lếu láo hợp


*

(n_SO_2=dfrac8,422,4=0,375left(mol ight))

PTHH: (2Al+6H_2SO_4underrightarrowt^oAl_2left(SO_4 ight)_3+3SO_2+6H_2O\Mg+2H_2SO_4underrightarrowt^oMgSO_4+SO_2+2H_2O)

Đặt (n_Al=aleft(mol ight);n_Mg=bleft(mol ight))

Ta có (left{eginmatrix27a+24b=7,65\1,5a+b=0,375endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,15\b=0,15endmatrix ight.)

(\%m_Al=dfrac27.0,157,65.100\%=52,94\%\\%m_Mg=100\%-52,94\%=47,06\%)


*

Hòa tan trọn vẹn 12,9 gam tất cả hổn hợp Cu, Zn bởi dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được sản phẩm khử là 3,136 lít SO2 (đktc) với 0,64 gam lưu giữ huỳnh. Phần trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong lếu láo hợp thuở đầu là A. 45,54% Cu; 54 46% Zn. B. 49,61% Cu; 50,39% Zn. C. 50,15% Cu; 49,85% Zn. D. 51,08% Cu; 48,92% Zn.

Bạn đang xem: Cho 7 65 gam hỗn hợp al và mg


Hòa tan trọn vẹn 12,9 gam các thành phần hỗn hợp Cu, Zn bởi dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được thành phầm khử là 3,136 lít SO2 (đktc) với 0,64 gam lưu lại huỳnh. Phần trăm cân nặng mỗi kim loại trong lếu láo hợp ban sơ là

A. 45,54% Cu; 54 46% Zn.

B. 49,61% Cu; 50,39% Zn.

C. 50,15% Cu; 49,85% Zn.

D. 51,08% Cu; 48,92% Zn.


Cho 9,2 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg với Fe vào dung dịch các thành phần hỗn hợp AgNO3 với Cu(NO3)2, thu được hóa học rắn Y (gồm 3 kim loại) cùng dung dịch Z. Tổ hợp hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), nhận được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử tốt nhất của S+6, sinh sống đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, thu được 8,4 gam tất cả hổn hợp rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng của sắt trong X là A. 79,13%. B. 28,00%. C. 70,00%. D. 60,87%.

Cho 9,2 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg với Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3 cùng Cu(NO3)2, thu được hóa học rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Kết hợp hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), chiếm được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất của S+6, ngơi nghỉ đktc). Mang đến dung dịch NaOH dư vào Z, nhận được kết tủa T. Nung T trong không gian đến khối lượng không đổi, nhận được 8,4 gam các thành phần hỗn hợp rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng của sắt trong X là

A. 79,13%.

B. 28,00%.

C. 70,00%.

D. 60,87%.


Cho 9,2 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg cùng Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3 với Cu(NO3)2, thu được hóa học rắn Y (gồm 3 kim loại) với dung dịch Z. Tổng hợp hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), nhận được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử của S+6, làm việc đktc). đến dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến trọng lượng không đổi, nhận được 8,4 gam tất cả hổn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng của fe trong X là A. 60,87%. B. 79,13%. C. 70,00%. D. 28,00%.

Cho 9,2 gam hỗn hợp X có Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 với Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) cùng dung dịch Z. Kết hợp hết Y bởi dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử của S+6, nghỉ ngơi đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, nhận được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, nhận được 8,4 gam tất cả hổn hợp rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng của fe trong X là

A. 60,87%.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lý 10 Chương 4 5 Vật Lý 10 Cơ Bản Có Đáp Án

B. 79,13%.

C. 70,00%.

D. 28,00%.


Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, rét dư thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc). Thành phần xác suất về trọng lượng của oxi trong tất cả hổn hợp X và trọng lượng muối trong hỗn hợp Y thứu tự là: A. 20,97% cùng 140 gam. B. 37,50% và 140 gam. C. 20,97% và 180 gam D. 37,50% với 120 gam.

Hoà tan trọn vẹn 49,6 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, rét dư thu được hỗn hợp Y cùng 8,96 lít khí SO2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của oxi trong hỗn hợp X và cân nặng muối trong hỗn hợp Y thứu tự là:

A. 20,97% cùng 140 gam.

B. 37,50% và 140 gam.

C. 20,97% và 180 gam

D. 37,50% với 120 gam.


Cho 18 gam hỗn hợp Cu cùng Fe bội phản ứng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh thấy bay ra 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). A. Tính cân nặng mỗi kim loại trong lếu láo hợp. B. Tính yếu tắc phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong lếu hợp. C. Tính trọng lượng muối thu được sau bội nghịch ứng.


Cho 9,2 gam tất cả hổn hợp X có Mg và Fe vào dung dịch các thành phần hỗn hợp A g N O 3 và C u ( N O 3 ) 2 , thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) cùng dung dịch Z. Kết hợp hết Y bởi dung dịch H 2 S O 4 (đặc, nóng, dư), chiếm được 6,384 lit khí S O...

Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg với Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp A g N O 3 và  C u ( N O 3 ) 2 , thu được hóa học rắn Y (gồm 3 kim loại) cùng dung dịch Z. Hòa hợp hết Y bởi dung dịch H 2 S O 4  (đặc, nóng, dư), nhận được 6,384 lit khí S O 2 (sản phẩm khử độc nhất của S + 6 , sinh sống đktc). Mang lại dung dịch NaOH dư vào Z , thu được kết tủa T. Nung T trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, chiếm được 8,4 gam tất cả hổn hợp rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng của fe trong X là

A. 79,13% 

B. 28,00% 

C. 70,00% 

D. 60,87%


Xem chi tiết
Lớp 12 chất hóa học
1
0

Cho 3,68 gam tất cả hổn hợp sắt và magie phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thu được 5,376 lít khí NO2 duy nhất (đktc). Xác minh thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và tính trọng lượng axit sẽ phản ứng. 


Xem chi tiết
Lớp 12 chất hóa học
3
0
Cho 9,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg và Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3 với Cu(NO3)2, thu được hóa học rắn Y (gồm 3 kim loại) với dung dịch Z. Kết hợp hết Y bởi dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), nhận được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, nghỉ ngơi đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, nhận được 8,4 gam tất cả hổn hợp rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phẩn trăm khối lượng của sắt trong X là A. 79,13% B. 28,00% C. 70,00% D. 60,87%
Đọc tiếp

Cho 9,2 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg cùng Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được hóa học rắn Y (gồm 3 kim loại) cùng dung dịch Z. Hài hòa hết Y bởi dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), chiếm được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của S+6, sinh sống đktc). Mang lại dung dịch NaOH dư vào Z, nhận được kết tủa T. Nung T trong không gian đến cân nặng không đổi, thu được 8,4 gam các thành phần hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phẩn trăm cân nặng của fe trong X là

A. 79,13%

B. 28,00%

C.

Xem thêm: Xu Hướng Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Theo Hướng Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa

70,00%

D. 60,87%


Xem cụ thể
Lớp 12 hóa học
1
0

Hòa tung 20,65 gam hỗn hợp kim loại Al, Fe bởi dd axit H2SO4 loãng dư thu được 16,24 lít khí hidro (đktc). Xác định thành phần phần trăm trọng lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong láo lếu hợp, tính khối lượng axit đã phản ứng và trọng lượng muối sinh ra


Xem chi tiết
Lớp 12 hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)