CHO 4 48 LÍT KHÍ CO TỪ TỪ ĐI QUA ỐNG SỨ

     

Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí chiếm được sau bội nghịch ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Phương pháp của oxit fe và tỷ lệ thể tích của khí CO2 trong tất cả hổn hợp khí sau bội nghịch ứng là
Bạn đang xem: Cho 4 48 lít khí co từ từ đi qua ống sứ

+) Bảo toàn C: nCO thuở đầu = nCO2 + nCO dư 

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ 

+) Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ = nCO2

+) moxit = mO + mFe

+) nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3


nCO = 0,2 mol

=> hỗn hợp khí sau bội nghịch ứng bao gồm CO2 (x mol) và teo dư (y mol)

Bảo toàn C: nCO lúc đầu = nCO2 + nCO dư => x + y = 0,2 (1)

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ (2)

Từ (1) cùng (2) => x = 0,15; y = 0,05

Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ = nCO2 = 0,15 mol

moxit = mO + mFe => mFe = 8 – 0,15.16 = 5,6 gam => nFe = 0,1 mol

=> nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3

=> bí quyết của oxit fe là Fe2O3

%VCO2 = 0,15 / 0,2 . 100% = 75%


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí teo (dư) trải qua 9,1 gam lếu hợp có CuO và Al2O3nung nóng cho đến lúc phản ứng hoàn toàn, chiếm được 8,3 gam hóa học rắn. Cân nặng CuO tất cả trong hỗn hợp thuở đầu là


Dẫn rảnh rỗi V lít khí co (ở đktc) đi sang một ống sứ đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3(ở nhiệt độ cao). Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được khí X. Dẫn toàn cục khí X sinh sống trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì chế tác thành 4 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam tất cả hổn hợp A gồm CuO, Al2O3và FexOynung nóng. Sau khi phản ứng xong, nhận được 1,44 gam H2O và a gam chất rắn. Quý giá của a là


Cho khí co qua ống cất 15,2 gam hỗn hợp gồm CuO với FeO nung nóng. Sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí B và 13,6 gam chất rắn C. Cho B công dụng với dung dịch Ca(OH)2dư thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO với H2phản ứng với 1 lượng dư tất cả hổn hợp rắn bao gồm CuO cùng Fe3O4nung nóng. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn thích hợp rắn bớt 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn 58 gam hỗn hợp X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề xuất vừa đầy đủ 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp CO và H2. Trọng lượng sắt hình thành là


Hoà tan trọn vẹn 20 gam một oxit kim loại bằng hỗn hợp H2SO4loãng thu được 50 gam muối. Khử trọn vẹn lượng oxit kia thành kim loại ở ánh nắng mặt trời cao yêu cầu V lít khí co (đktc). Giá trị của V là


Chia 47,2 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3và Fe3O4thành 2 phần bởi nhau. Phần 1 khử trọn vẹn bằng co dư ở ánh nắng mặt trời cao chiếm được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 cho công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp H2SO4loãng, chiếm được m gam muối. Giá trị của m là


Khử 3,48 gam một oxit của sắt kẽm kim loại M nên dùng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn thể lượng kim loại M ra đời cho công dụng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 1,008 lít H2(đktc). Bí quyết oxit là


Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ trải qua ống sứ nung rét đựng 8 gam một oxit sắt cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản nghịch ứng tất cả tỉ khối đối với hiđro bởi 20. Bí quyết của oxit sắt và tỷ lệ thể tích của khí CO2trong các thành phần hỗn hợp khí sau bội nghịch ứng là
Xem thêm: Truyện Tranh Cô Bé Vĩ Cầm Vô Danh, Tạm Biệt, Cây Vĩ Cầm Vô Danh

Hỗn hòa hợp A tất cả CuO cùng MO theo tỷ lệ mol tương ứng là 1 : 2 (M là kim loại hóa trị không đổi). Cho một luồng H2dư trải qua 3,025 gam Anung nóng thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn B. Để hoà tan hết B yêu cầu 40 ml dung dịch HNO32,5M với thu được V lít khí NO tốt nhất (đktc). Hiệu suất những phản ứng đạt 100%. Sắt kẽm kim loại M và quý hiếm của V là


Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tính năng hết với teo dư, nấu nóng thu được 28,7 gam các thành phần hỗn hợp X. Cho X tính năng với dung dịch HCl dư nhận được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là:


Khử hoàn toàn 32,2 gam hỗn hợp bao gồm CuO, Fe2O3và ZnO bằng CO ở nhiệt độ cao nhận được 25 gam tất cả hổn hợp X tất cả 3 kim loại. Mang lại X tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HNO3thì thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của m là


Khử hoàn toàn 69,6 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4và CuOở nhiệt độ cao thành kim loại cần 24,64 lít khí co (đktc) và thu được x gam chất rắn. Cũng mang đến 69,6 gam A tác dụng với hỗn hợp HCl toàn vẹn thu được dung dịch B chứa y gam muối. Cho B tính năng với dung dịch NaOH dư thấy tạo thành z gam kết tủa. Giá trị của x, y, z theo thứ tự là


Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam chất rắn X có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Tổng hợp hết X trong hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc). Giá trị của m là


Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X tất cả CO với CO2 (có tỉ khối đối với H2 bởi 15,6) qua ống đựng hỗn hợp chất rắn gồm CuO, Fe2O3 nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y (có tỉ khối đối với H2 bởi 18). Khối lượng chất rắn còn sót lại sau bội phản ứng đã giảm sút so với ban sơ là


Cho khí CO trải qua ống sứ đựng 0,09 mol tất cả hổn hợp A có Fe2O3 cùng FeO nung rét sau một thời gian thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi thoát khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 17,73 gam kết tủa. đến B tác dụng hết với hỗn hợp HNO3 dư thu được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Cho khí teo qua hỗn hợp T bao gồm Fe cùng Fe2O3 nung nóng thu được các thành phần hỗn hợp khí B và tất cả hổn hợp chất rắn D. Mang lại B qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 6 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hòa tan các thành phần hỗn hợp D bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) cùng 24 gam muối. Tỷ lệ số mol của fe trong hỗn hợp T là


Đun 0,04 mol hỗn hợp tất cả hơi nước cùng khí CO2 qua cacbon nung đỏ, nhận được 0,07 mol các thành phần hỗn hợp Y có CO, H2 với CO2. đến Y trải qua ống đựng trăng tròn gam lếu hợp tất cả Fe2O3 với CuO (dư, nung nóng), sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng X có Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g hỗn hợp X nung nóng. Sau khi hoàn thành thí sát hoạch được 64 g hóa học rắn A cùng 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối đối với hiđro là 20,4. Quý giá của m là


Cho H2 dư qua m gam tất cả hổn hợp chất rắn X tất cả Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, bội phản ứng dứt thấy trọng lượng chất rắn bớt 0,48 gam. Ví như hòa tan trọn vẹn m gam X vào V(ml) dung dịch HNO3 0,5M toàn diện thì thu được tối đa 1,344 lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của V là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Văn Khấn Thần Tài Mỗi Ngày, Bài Cúng Ông Thần Tài Hàng Ngày

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.