STAR

     
*Bạn đang xem: Star

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

1) đến (3sin^4x-cos^4x=frac12), tìm quý hiếm của B=(sin^4x+3cos^4x)

2) mang lại (4sin^4x+3cos^4x=frac74), tìm quý hiếm của C=(3sin^4x+4cos^4x)


*

*

(3sin^4x-left(1-sin^2x ight)^2=frac12Leftrightarrow3sin^4x-left(sin^4x-2sin^2x+1 ight)=frac12)

(Leftrightarrow2sin^4x+2sin^2x-frac32=0) (Rightarrowleft<eginmatrixsin^2x=frac12\sin^2x=-frac32

(Rightarrow cos^2x=1-frac12=frac12)

(Rightarrow B=left(frac12 ight)^2+3left(frac12 ight)^2=1)

(4sin^4x+3left(1-sin^2x ight)^2=frac74Leftrightarrow4sin^4x+3left(sin^4x-2sin^2x+1 ight)=frac74)

(Leftrightarrow7sin^4x-6sin^2x+frac54=0Rightarrowleft<eginmatrixsin^2x=frac12Rightarrow cos^2x=frac12\sin^2x=frac514Rightarrow cos^2x=frac914endmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixC=3left(frac12 ight)^2+4left(frac12 ight)^2=frac74\C=3left(frac514 ight)^2+4left(frac914 ight)^2=frac5728endmatrix ight.)


Đúng(0)
Những thắc mắc liên quan liêu

Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau đây khi: (3sin^4x+cos^4x=dfrac34). Tính (A=sin^4x+3cos^4x)


#Toán lớp 10
1
Nguyễn Việt Lâm thầy giáo

(3sin^4x+cos^4x=dfrac34Leftrightarrowdfracleft(sin^2x ight)^21+dfracleft(cos^2x ight)^23=dfrac14)

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz:

(dfracleft(sin^2x ight)^21+dfracleft(cos^2x ight)^23gedfracleft(sin^2x+cos^2x ight)^21+3=dfrac14)

Dấu "=" xảy khi khi còn chỉ khi: (sin^2x=dfraccos^2x3Rightarrow sin^4x=dfraccos^4x9)

Thay vào biểu thức ban đầu:

(3left(dfraccos^4x9 ight)+cos^4x=dfrac34Leftrightarrowdfrac43cos^4x=dfrac34Rightarrow cos^4x=dfrac916)

(Rightarrow A=dfraccos^4x9+3cos^4x=dfrac916.9+dfrac3.916=dfrac74)


Đúng(0)
Ngọc Hân Đỗ


Xem thêm: 1Wh Bằng Bao Nhiêu Kwh (Watt Giờ Sang Kilôwatt Giờ), 1W Bằng Bao Nhiêu Kw 1 Số Điện Bằng Bao Nhiêu W

(hàng thứ hai chỗ sau dấu >= là tại sao vậy ạ ?)


Đúng(0)

P=(sqrtsin^4x+6cos^2x+3cos^4x+sqrtcos^4x+6sin^2x+3sin^4x)

chứng minh biểu thức ko phục thuộc vào x


#Toán lớp 10
0

P=(sqrtsin^4x+6cos^2x+3cos^4x+sqrtcos^4+6sin^2x+3sin^4x)

Chứng minh các biểu thức sau ko nhờ vào vào x


#Toán lớp 10
1
Nguyễn Việt Lâm thầy giáo

(P=sqrtleft(1-cos^2x ight)^2+6cos^2x+3cos^4x+sqrtleft(1-sin^2x ight)^2+6sin^2x+3sin^4x)

(=sqrt4cos^4x+4cos^2x+1+sqrt4sin^4x+4sin^2x+1)

(=sqrtleft(2cos^2x+1 ight)^2+sqrtleft(2sin^2x+1 ight)^2)

(=2cos^2x+1+2sin^2x+1)

(=2left(sin^2x+cos^2x ight)+2=4)


Đúng(1)
Gallavich

https://hoc24.vn/cau-hoi/.3550407460796 cíu em cùng với ah :(((


Đúng(0)

tìm giá bán trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ nhất của các hàm số sau

a)(y=left(3-sinx ight)^2+1)

b)(y=sin^4x+cos^4x)

c)(y=sin^6x+cos^6x)


#Toán lớp 11
2


Xem thêm: Tôm Hùm Alaska To Nhất Thế Giới, Tôm Hùm Khổng Lồ 70 Tuổi

Lê Thị Thục nhân từ

a)(-1le sinxle1)

(Leftrightarrow1ge-sinxge-1)

(Leftrightarrow4ge3-sinxge2)(Leftrightarrow16geleft(3-sinx ight)^2ge4)(Leftrightarrow17geleft(3-sinx ight)^2+1ge5)

(Leftrightarrow17ge yge5)

(y_min=5Leftrightarrow sinx=1)(Leftrightarrow)(x=dfracpi2+k2pi)(left(kin Z ight))

(y_max=17Leftrightarrow)(sinx=-1Leftrightarrow x=-dfracpi2+k2pi)(left(kin Z ight))

b)(y=left(sin^2x+cos^2x ight)^2-2.sinx^2cos^2x)(=1-dfrac12.sin^22x)

Có(0le sin^22xle1)(Leftrightarrow0ge-dfrac12.sin^22xge-dfrac12)

(Leftrightarrow1ge1-dfrac12.sin^22xgedfrac12)(Leftrightarrow1ge ygedfrac12)

(y_min=dfrac12Leftrightarrow sin^22x=1)(Leftrightarrow)(left<eginmatrixsin2x=-1\sin2x=1endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-dfracpi4+kpi\x=dfracpi4+kpiendmatrix ight.)(left(kin Z ight))

(y_max=1Leftrightarrow sin2x=0Leftrightarrow x=dfrackpi2)(left(kin Z ight))

c)(y=left(sin^2x+cos^2x ight)^3-3sin^2x.cos^2xleft(sin^2x+cos^2x ight)=1-3sin^2x.cos^2x=1-dfrac34.sin^22x)

Có(0le sin^22xle1)(Leftrightarrow0ge-dfrac34.sin^22xge-dfrac34)

(Leftrightarrow1ge1-dfrac34.sin^22xgedfrac14)(Leftrightarrow1ge ygedfrac14)

​(y_min=dfrac14Leftrightarrow sin^22x=1)​(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-dfracpi4+kpi\x=-dfracpi4+kpiendmatrix ight.)(left(kin Z ight))​​

(y_max=1Leftrightarrow sin2x=0Leftrightarrow x=dfrackpi2)(left(kin Z ight))