Cho 1 35G Hỗn Hợp Cu Mg Al

     

Câu 251603: Cho 1,35g các thành phần hỗn hợp Cu, Mg, Al chức năng với HNO3 dư , chiếm được 1,12 lit (dktc) tất cả hổn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối so với H2 bằng trăng tròn (không có sản phẩm khử như thế nào khác). Khối lượng muối nitrat tạo thành thành là :

A.

Bạn đang xem: Cho 1 35g hỗn hợp cu mg al

66,75

B.

Xem thêm: Thêm Từ Từ Từng Giọt Của 100Ml Dung Dịch Chứa Na2Co3

33,35

C.

Xem thêm: Hay So Sánh Nông Nô Và Nô Lệ ? Hay So Sánh Thân Phận Nông Nô Và Nô Lệ

6,775

D. 3,335


Giải đưa ra tiết:

 

Lời giải :

nkhí = 0,05 mol ; Mkhí = 40

=> nNO = 0,01875 ; nNO2 = 0,03125 mol

Bảo toàn e :

nNO3 muối = ne KL = 3nNO + nNO2 = 0,0875 mol

=> mmuối = mKL + mNO3 muối = 6,775g

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát