Các loại tơ tổng hợp

     

– vào tơ, rất nhiều phân tử polime có mạch ko phân nhánh xếp tuy vậy song với nhau. Polime đó buộc phải rắn, kha khá bền cùng với nhiệt, với những dung môi thông thường, mềm, dai, không độc và có tác dụng nhuộm màu.

Bạn đang xem: Các loại tơ tổng hợp


*

2. Phân loại các loại tơ

Loại tơNguồn gốcVí dụ
Tơ thiên nhiênCó sẵn vào thiên nhiên, được sử dụng trực tiếpBông (xenlulozo), len, tơ tằm
Tơ hóa họcTơ tổng hợpPolime được tổng hợp bằng phản ứng hóa họcTơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan,…
Tơ bán tổng hợp hay nhân tạoChế biến polime vạn vật thiên nhiên bằng phương pháp hóa họcTơ visco, tơ xenlulozo axetat,

3. Một số loại tơ tổng hợp với tơ tự tạo thường gặp

a) Tơ poliamit (có những nhóm amit –CO–NH–)

Tơ nilon – 6,6: được pha chế theo làm phản ứng trùng ngưng, cấu tạo thẳng (poli amit)

nH2-6-NH2 + nHOOC-4-COOH 

 + 2nH2O

Tơ Capron (nilon – 6): được điều chế theo phản bội ứng trùng dừng (H2N-5-COOH) hoặc trùng vừa lòng <(CH2)5CONH>, có cấu trúc mạch thẳng

H2N-5-COOH  (− NH-5-CO)−n + nH2O

axit ε-aminocaproic Nilon -6 (tơ capron)

  (− NH-5-CO −)n

Tơ nilon – 7 (tơ Enang): được điều chế theo bội nghịch ứng trùng dừng monome

H2N-6-COOH có cấu trúc mạch thẳng (poli amit)

H2N-6-COOH  (− NH-6-CO )−n + nH2O

axit ω-aminoenantoic  Nilon -7 (tơ Enang)

b) Tơ Lapsan ( tơ polieste)có nhiều nhóm este, điều chế theo phản ứng trùng ngưng, kết cấu mạch trực tiếp (poli este)

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + nHO-CH2-CH2-OH 

axit terephtalic   etylen glicol

(−CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)−n + 2H2O

(Poli(etylen-terephtalat)(tơ lapsan))

c) Tơ nitro (Olon): điều chế theo bội phản ứng trùng vừa lòng từ CH2=CH-CN kết cấu mạch thẳng (tơ vinylic)

d) Tơ Clorin: được pha chế theo làm phản ứng PVC + Cl2 có xuất phát là tơ tổng hợp, cấu trức mạch thẳng (poli Vinylic)

(−CH2−CHCl)−n + nCl2 

*
 (−CHCl−CHCl)−n + nHCl

d) Tơ axetat

Tơ axetat là lếu láo hợp gồm xenlulozo diaxetat (n cùng xenlulozo triaxetat (n nguồn gốc tơ buôn bán tổng vừa lòng hay còn gọi là tơ nhân tạo

e) Tơ visco

Hòa tung xenlulozo vào NaOH loãng tiếp nối thu được một hỗn hợp keo siêu nhớt đó chính là tơ visco

II. Lấy một ví dụ minh họa dạng bài bác tập về phân một số loại tơ

Câu 1: Tơ visco không thuộc loại

A. Tơ hóa học

B. Tơ tổng hợp.

C. Tơ bán tổng hợp.

D. Tơ nhân tạo.

Đáp án: B

Câu 2: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ làm phản ứng

A. Trùng thích hợp giữa axit ađipic với hexametylen điamin

B. Trùng ngưng thân axit ađipic với hexametylen điamin

C. Trùng phù hợp từ caprolactan

D. Trùng dừng từ caprolactan

Đáp án: B

Nilon-6,6 được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH  <-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO->n + 2nH2O.


Câu 3: Quá trình điều chế tơ như thế nào dưới đây là quá trình trùng hợp?

A. Tơ nitron (tơ olon) trường đoản cú acrilo nitrin.

B. Tơ capron tự axit -amino caproic.

C. Tơ nilon-6,6 trường đoản cú hexametilen diamin và axit adipic.

D. Tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtalic

Đáp án: A

Trùng hợp là thừa trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ tuổi (monome), tương đương nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất cao (polime).

Điều chế tơ nitron (tơ olon) trường đoản cú acrilonitrin là quy trình trùng hợp

Câu 4: Tơ tua axetat được phân phối từ:

A. Visco

B. Vinyl axetat

C. Axeton

D. Este của xenlulozơ cùng anhiđrit axetic

Đáp án: D

Tơ axetat được thêm vào từ xenlulozơ và anhiđrit axetic:

n + 3n(CH3CO)2O → n + 3nCH3COOH


Câu 5: Tơ enang được tổng hòa hợp từ nguyên liệu nào sau đây?

A. H2N-(CH2)3-COOH

B. H2N-(CH2)4-COOH

C. H2N-(CH2)5-COOH

D. H2N-(CH2)6-COOH

Đáp án: D

Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH

Câu 6. Cho các loại polime sau: tơ nilon-6, tơ xenlulozo triaxetat, tơ nilon-6,6, tơ visco, tơ nilon-7, tơ colirin. Số polime trực thuộc poliamit là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Đáp án: C

Polime thuộc poliamit là: tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; tơ nilon-7

III. Bài bác tập áp dụng mở rộng về Polime

Bài 1: Trong mọi chất tiếp sau đây có từng nào chất có liên kết CO-NH: caprolactam, glyxylalanin, tơ nilon 7, peptit, tơ Lapsan, protein.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 2: Cho những phát biểu về hợp hóa học polime

a) cao su thiên nhiên là polime của isopren.

b) PVC, PS, cao su đặc buna N phần đông là hóa học dẻo.

c) những polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, ko tan trong những dun môi thông thường

d) Amilopectin, nhựa baketlit có cấu trúc mạch phân nhánh

e) tơ olon, tơ nilon-6 thuộc các loại tơ poliamit

f) Tơ visco, tơ axetat thuộc một số loại tơ nhân tạo

Số tuyên bố đúng là?

A. 5


B. 4.

C. 3.

D. 1

Bài 3: Cho các polime sau: tơ nilon-6, tơ clorin, tơ Lapsan, tơ nilon-7, tơ Nitron, tơ axetat. Số polime được pha chế từ phản ứng trùng vừa lòng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Tơ nilon ở trong loại:

A. Tơ nhân tạo.

B. Tơ thiên nhiên.

C. Tơ polieste.

D. Tơ poliamit.

Bài 5: Trong số những loại to lớn sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; những loại tơ thuộc các loại tơ tự tạo là:

A. Tơ tằm cùng tơ enang.

B. Tơ visco cùng tơ nilon -6,6.

C. Tơ nilon -6,6 với tơ capron.

D. Tơ visco cùng tơ axetat.

Bài 6: Polime nào sau đấy là nguyên liệu để cung ứng tơ visco?

A. Xenlulozơ

B. Caprolactam.

C. Axit terephtalic và etilenglicol.

D. Vinyl axetat

Bài 7: Tơ lapsan thuộc loại tơ:

A. Poliamit.

B. Polieste.

C. Poliete.

Xem thêm: Giáo Án Truyện Chú Đỗ Con - Giáo Án Mầm Non Truyện Chú Đỗ Con

D. Vinylic.

Bài 8: Tơ nào sau đây thuộc một số loại tơ cung cấp tổng phù hợp (tơ nhân tạo)?

A. Bông.

B. Tơ visco.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ tằm.

Bài 9: Trong số những polime: tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat, các loại tơ có bắt đầu xenlulozơ là:

A. Tơ tằm, tua bông,nilon-6,6

B. Sợi bông, len, nilon-6,6

C. Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat

D. Tua bông, tơ axetat, tơ visco

Bài 10: Polime làm sao sau đây có tên gọi “tơ nilon” hay “olon” được sử dụng dệt may áo xống ấm?

A. Poli(metylmetacrylat)

B. Poliacrilonitrin

C. Poli(vinylclorua)

D. Poli(phenol-fomanđehit)

Bài 11: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng phù hợp là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Bài 12: Nilon–6,6 là 1 trong loại

A. Tơ axetat.

B. Tơ poliamit.

C. Polieste.

D. Tơ visco.

Bài 13: Công thức cấu tạo của tơ nilon – 6,6 là:

A. < – NH – (CH2)4– NH – teo – (CH2)4 – teo – >n

B. < – NH – (CH2)6– NH – teo – (CH2)4 – co – >n

C. < – NH – (CH2)6– NH – teo – (CH2)6 – teo – >n

D. < – NH – (CH2)4– NH – teo – (CH2)6 – co – >n

Bài 14: Điều kiện để một monome gia nhập phản ứng trùng hợp là:

A. Có sự liên hợp các liên kết đôi

B. Có liên kết đôi

C. Có từ nhị nhóm chức trở lên

D. Có hai nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau

Bài 15: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là :

A. PE.

B. Amilopectin.

C. PVC.

D. Vật liệu bằng nhựa bakelit.

Bài 16: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong số phản ứng sau ?

A. Đepolime hoá.

B. Tác dụng với Cl2/ánh sáng.

C. Tính năng với NaOH (dung dịch).

D. Tác dụng với Cl2 khi xuất hiện bột sắt.

Bài 17: Một mắt xích của teflon có cấu trúc là :

A. –CH2–CH2– .

B. –CCl2–CCl2–.

C. –CF2–CF2–.

D. –CBr2–CBr2–.

Bài 18: Một polime Y có kết cấu như sau :

… –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– …

Công thức của polime Y vẫn là :

A. –CH2–CH2–CH2– .

B. –CH2–CH2–CH2–CH2– .

C. –CH2– .

Xem thêm: Vận Dụng Cặp Phạm Trù Nguyên Nhân Và Kết Quả Vào Thực Tiễn, Cặp Phạm Trù Nguyên Nhân Và Kết Quả

D. –CH2–CH2– .

1D2C3.B4D5D6A
7B8D9B10D11C12B
13C14B15D16C17C18D

Hãy chia sẻ cho mọi người nếu thấy độc đáo nhé!