TRẢ LỜI CÂU 3 TRANG 92

     

Vẽ biểu thiết bị thể hiện tổ chức cơ cấu lao đụng theo khoanh vùng kinh tế của Pháp, Mê-hi-co và nước ta năm 2000. Nhận xét


a) Vẽ biểu đồ:

kimsa88
cf68