Bài 38 Trang 56 Sgk Toán 9 Tập 2

     
Giải những phương trình. Bài 38 trang 56 sgk Toán 9 tập 2 – bài bác 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai


Bạn đang xem: Bài 38 trang 56 sgk toán 9 tập 2

Bài 38.

Xem thêm: Hàng Hóa Là Gì? Hai Thuộc Tính Của Hàng Hoá Liên Hệ Hàng Hoá Sản Xuất Ở Việt Nam


Xem thêm: Cách Rang Đậu Phộng Nguyên Vỏ, 3 Cách Rang Lạc Bằng Nồi Chiên Không Dầu Đơn Giản


Giải những phương trình:

a) (left( x m - m 3 ight)^2 + m left( x m + m 4 ight)^2 = m 23 m - m 3x);

b) (x^3 + m 2x^2- m left( x m - m 3 ight)^2 = m left( x m - m 1 ight)(x^2- m 2));

c) (left( x m - m 1 ight)^3 + m 0,5x^2 = m x(x^2 + m 1,5));

d) (fracx(x – 7)3 – 1) = (fracx2) – (fracx-43);

e) (frac14x^2-9) = (1 – frac13-x);

f) (frac2xx+1) = (fracx^2-x+8(x+1)(x-4))

*

a) (left( x m - m 3 ight)^2 + m left( x m + m 4 ight)^2 = m 23 m - m 3x)

( Leftrightarrow m x^2- m 6x m + m 9 m + m x^2 + m 8x m + m 16 m = m 23 m - m 3x)

( Leftrightarrow m 2x^2 + m 5x m + m 2 m = m 0)

(Delta = 25 m – 16 = 9,x_1 = – 2,x_2 = – 1 over 2)

b) (x^3 + m 2x^2- m left( x m - m 3 ight)^2 = m left( x m - m 1 ight)(x^2- m 2))

(Leftrightarrow m x^3 + m 2x^2- m x^2 + m 6x m - m 9 m = m x^3- m x^2- m 2x m + m 2)

( m Leftrightarrow m 2x^2 + m 8x m - m 11 m = m 0)

(Delta’ = 16 + 22 = 38,x_1 = m – 4 + sqrt 38 over 2,x_2 = – 4 – sqrt 38 over 2)

c) (left( x m - m 1 ight)^3 + m 0,5x^2 = m x(x^2 + m 1,5))

( Leftrightarrow m x^3- m 3x^2 + m 3x m - m 1 m + m 0,5x^2 = m x^3 + m 1,5x)

(Leftrightarrow m 2,5x^2- m 1,5x m + m 1 m = m 0 Leftrightarrow m 5x^2- m 3x m + m 2 m = m 0);

( m Delta m = m 9 m - m 40 m = m – 31 m Quảng cáo

d) (fracx(x – 7)3– 1) = (fracx2) – (fracx-43)

( Leftrightarrow m 2xleft( x m - m 7 ight) m - m 6 m = m 3x m - m 2left( x m - m 4 ight))

(Leftrightarrow m 2x^2- m 14x m - m 6 m = m 3x m - m 2x m + m 8)

(Leftrightarrow m 2x^2- m 15x m - m 14 m = m 0;)

(Delta m = m 225 m + m 112 m = m 337)

(x_1 = 15 + sqrt 337 over 4,x_2 = m 15 – sqrt 337 over 4)

e) (frac14x^2-9) = 1 – (frac13-x). Điều kiện: (x m e m pm 3)

Phương trình được viết lại: (frac14x^2-9) = (1 + frac1x- 3)

( Leftrightarrow m 14 m = m x^2- m 9 m + m x m + m 3 )

(Leftrightarrow m x^2 + m x m - m 20 m = m 0),

( m Delta m = m 1 m + m 4 m . m 20 m = m 81)

Nên (x_1 = – 1 – 9 over 2 = – 5;x_2 = – 1 + 9 over 2 = 4) (thỏa mãn)

Vậy phương trình gồm hai nghiệm (x_1 = m – 5, m x_2 = m 4).

f) (frac2xx+1) = (fracx^2-x+8(x+1)(x-4)). Điều kiện: (x ≠ -1, x ≠ 4)

Phương trình tương đương với:

(2xleft( x m - m 4 ight) m = m x^2- m x m + m 8)

( Leftrightarrow m 2x^2- m 8x m - m x^2 + m x m - m 8 m = m 0)

(Leftrightarrow m x^2- m 7x m - m 8 m = m 0)

Có (a – b + c = 1 – (-7) – 8 = 0) phải (x_1 = – 1,x_2 = 8)

Vì (x_1 = – 1)không vừa lòng điều kiện của ẩn nên: phương trình bao gồm một nghiệm là (x = 8).