As soon as he waved his hand, she turned away

     

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions


Câu 1: As soon as he waved his hand, she turned away.

Bạn đang xem: As soon as he waved his hand, she turned away

A. He saw her turn away & he waved his hand.

B. No sooner had he waved his hand than she turned away.

C. She turned away because he waved his hand too early.

D. Although she turned away, he waved his hand.


Giải đưa ra tiết:

B

Tạm dịch: ngay khi anh vẫy tay, cô cù đi.

A. Anh bắt gặp cô tảo đi cùng anh vẫy tay.

B. Sau khoản thời gian anh vẫy tay xong, cô tảo đi.

C. Cô xoay đi vì anh vẫy tay quá sớm.

D. Tuy nhiên cô quay đi, anh vẫn vẫy tay.

=> câu trả lời B


Câu 2: I had two job offers upon graduation, neither of which was appropriate for my qualifications.

A. Though I wasn"t qualified enough, two jobs were offered lớn me upon graduation.

B. The two jobs offered to lớn me after my graduation didn’t suit my qualifications.

C. I was offered two jobs soon after my graduation, both of which were suitable for my qualifications.

D.

Xem thêm: So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Chất Nào Có Nhiệt Độ Sôi Cao Nhất ?

Both of the job offers I had prior to my graduation were appropriate for my qualifications.


Giải bỏ ra tiết:

B

Tạm dịch: Tôi đã tất cả hai đề nghị công việc sau khi xuất sắc nghiệp, cả hai hầu như không cân xứng với trình độ của tôi.

A. Mặc dù tôi không được trình độ, tôi đã nhận được hai bài toán sau khi tốt nghiệp.

B. Hai quá trình được ý kiến đề xuất cho tôi sau khi giỏi nghiệp không cân xứng với chuyên môn của tôi.

C. Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ được ý kiến đề nghị hai công việc, cả nhì đều cân xứng với trình độ của tôi.

D. Cả hai công việc tôi đang được đề nghị trước khi xuất sắc nghiệp thích phù hợp với trình độ của tôi.

=> đáp án B


Câu 3: It’s difficult for me to understand what he implies.

A. What he implies is not very difficult lớn understand.

B. Understanding what he implies is found difficult.

C. I find it difficult to understand what he really means.

D. khổng lồ understand what he really means is difficult lớn find.


Giải đưa ra tiết:

C

Tạm dịch: Thật cạnh tranh cho tôi nhằm hiểu đông đảo gì anh ta ngụ ý.

A. Gần như gì anh ta ngụ ý không thực sự khó hiểu.

B. Hiểu được ý nghĩa mà anh ta ý niệm rất khó.

C. Tôi cảm xúc khó nhằm hiểu anh ta thực sự tất cả ý gì.

Xem thêm: Xem Phim 7 Viên Ngọc Rồng Kai (Phần 2) Xem Phim, Bảy Viên Ngọc Rồng Kai (Phần 2)

D. Để gọi anh ta thực sự gồm ý gì là rất khó để tìm.

=> lời giải C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát