Ancol Tác Dụng Với Cuo

     

Oxi hoá ancol solo chức X bằng CuO (đun nóng), hình thành một sản phẩm hữu cơ tuyệt nhất là xeton Y (có tỉ khối đối với khí hiđro bằng 29). CTCT của X là
Bạn đang xem: Ancol tác dụng với cuo

Vì oxi hoá ancol đối chọi chức X chế tạo xeton Y đề xuất X là ancol đối chọi chức bậc 2

Ta gồm sơ đồ dùng : R – CHOH – R’ + CuO $xrightarrowt^o$ R – teo – R’ + Cu + H2O

MY = R + 28 + R’ = 29. 2 = 58 => R + R’ = 30 .Chỉ bao gồm R = 15, R’ = 15 là thoả mãn

Nên xeton Y là CH3 – co – CH3 . Vậy CTCT của ancol X là CH3 – CHOH – CH3


*
*
*
*
*
*
*
*

Oxi hoá ancol đơn chức X bởi CuO (đun nóng), hình thành một sản phẩm hữu cơ tốt nhất là xeton Y (có tỉ khối đối với khí hiđro bởi 29). CTCT của X là


Cho m gam C2H5OH qua bình đựng CuO (dư, t0). Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thấy trọng lượng chất rắn trong bình giảm sút 3,2 gam. Quý hiếm của m


Dẫn m gam tương đối ancol đối kháng chức A qua ống đựng CuO (dư, t0). Bội nghịch ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm đi 0,5m gam. Ancol A có thương hiệu là


Cho m gam ancol A mạch hở, 1-1 chức bậc 1 qua bình đựng CuO (dư, t0). Phản ứng hoàn toàn, thu được láo lếu hợp gồm khí cùng hơi có tỉ khối đối với H2 bằng 19. Ancol A là:
Xem thêm: Trắc Nghiệm Atlat Địa Lý Trang 20, Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 20

Cho m gam một ancol no, đối kháng chức X qua bình CuO dư đun nóng. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn, trọng lượng chất rắn trong bình bớt 0,32 gam. Các thành phần hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối với hiđro là 15,5. Quý hiếm của m là


Cho 15 gam propan-1-ol đi qua bột CuO nung nóng, sau làm phản ứng thấy cân nặng chất rắn giảm 2,4 gam. Năng suất phản ứng là


Oxi hoá 4 gam ancol mạch hở, 1-1 chức A bằng oxi (xt, t0) thu được 5,6 gam lếu hợp có xeton, ancol dư và nước. Xác suất ancol A bị oxi hóa là:


Oxi hoá 10 gam ancol mạch hở, 1-1 chức A bằng CuO (t0) thu được 12,4 gam lếu hợp có xeton, ancol dư và nước. Phương pháp phân tử của ancol A và năng suất phản ứng tương ứng là


Cho 20,7 gam một ancol đơn chức X chức năng với CuO dư, nung lạnh thu được tất cả hổn hợp Y tất cả anđehit, nước với ancol dư. đến Y chức năng với na dư thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Biết H = 88,89%. Ancol X và cân nặng anđehit vào Y là
Xem thêm: Trình Bày Hai Hiện Tượng Thể Hiện Áp Suất Rễ Và Vai Trò Của Nó

Oxi hoá 0,1 mol ancol etylic chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp Y có axetanđehit, nước cùng ancol etylic dư. đến Na dư vào m gam hỗn hợp Y hiện ra V lít hiđro (đktc). Tuyên bố đúng là


Oxi hoá m gam etanol trong KMnO4 thu được hỗn hợp X có axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho cục bộ X công dụng với dung dịch NaHCO3 dư nhận được 0,56 lít CO2 (đktc). Khối lượng etanol đã biết thành oxi hoá tạo ra axit là