ANCOL ETYLIC ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ TINH BỘT

     

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Ancol etylic được pha chế từ tinh bột bằng cách thức lên men cùng với hiệu suất tổng thể quá trình là 90%. Hấp thụ cục bộ lượng co 2 ra đời khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, nhận được 330 gam kết tủa cùng dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với trọng lượng nước vôi trong lúc đầu là 132 gam. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột

Đang xem: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột

405

B. 324

C. 486

D. 297

*

Đáp án A

*

Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương thức lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn cục lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, nhận được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết trọng lượng X giảm xuống so với khối lượng nước vôi trong thuở đầu là 132 gam. Quý giá của m là:

A. 486

B.297

C.405

D.324

Ancol etylic được pha trộn từ tinh bột bằng cách thức lên men cùng với hiệu suất toàn thể quá trình là 90%. Hấp thụ cục bộ lượng CO2 ra đời khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm xuống so với trọng lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m l


READ: Độ tung Là Gì ? đa số Yếu Tố Ảnh hưởng trọn Đến Độ chảy Của Một Chất

A. 297

B.486

C. 324

D.405

Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men cùng với hiệu suất tổng thể quá trình là 90%. Hấp thụ tổng thể lượng CO2 hiện ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong nhận được 165 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng dung dịch X giảm đi 66,0 gam so với cân nặng nước vôi trong ban đầu. Quý giá của m là

A.

Xem thêm: Khi Một Gen Đã Hiệu Bị Đột Biến Sẽ Dẫn Tới Sự Biến Đổi :

405,0

B. 202,5

C. 164,025

D. 225,0

Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng cách thức lên men với hiệu suất cục bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng C O 2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong chiếm được 165 gam kết tủa cùng dung dịch X. Biết cân nặng dung dịch X giảm xuống 66,0 gam so với trọng lượng nước vôi vào ban đầu. Cực hiếm của m là

A. 405,0

B. 202,5

C. 164,025

D. 225,0

Lên men m gam tinh bột để chế tạo ancol etylic (hiệu suất cả quá trình là 80%). Cục bộ lượng C O 2 có mặt hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp nước vôi trong dư nhận được 40,0 gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 40,50.

B. 25,92

C. 45,00.

D. 28,80.

Lên men m gam tinh bột để chế tạo ancol etylic (hiệu suất cả quá trình là 80%). Cục bộ lượng C O 2 hình thành hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư chiếm được 40,0 gam kết tủa. Quý hiếm của m là


READ: Deliquescence Of Nacl + Kno3 ↠ Kcl + Nano3, Deliquescence Of Nacl

A. 40,50.

B. 25,92.

C. 45,00.

D. 28,80.

Tiến hành lên men 70 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất cục bộ quá trình đạt 81%) rồi hấp thụ toàn bộ lượng CO2 hình thành vào nước vôi vào dư chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm m là

A. 106,7

B. 86,4

C.

Xem thêm: Một Phụ Nữ Tự Tử Chết Ở Hồ Xuân Hương, Đà Lạt Tự Tử, Những Cái Chết Bí Ẩn Bên Hồ Xuân Hương, Đà Lạt

70,0

D. 90,0

Lên men a gam glucozơ, cho tổng thể lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo ra thành 7,5 gam kết tủa. Trọng lượng dung dịch sau làm phản ứng so với dung dịch nước vôi trong thuở đầu giảm 2,55 gam. Biết công suất của quy trình lên men là 90%, quý hiếm của a là

A. 22,5000

B. 11,2500

C.10,1250

D. 9,1125

Lên men a gam glucozơ, cho tổng thể lượng C O 2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo nên thành 7,5 gam kết tủa. Trọng lượng dung dịch sau bội phản ứng so với dung dịch nước vôi trong ban sơ giảm 2,55 gam. Biết năng suất của quá trình lên men là 90%, quý hiếm của a là


Post navigation


Previous: Văn Thả Thính – tuyển chọn Tập phần lớn Câu Thả Thính cực Hay
Next: cách làm Tự Cảm Của Cuộn Dây? công thức Tính Độ từ Cảm, Điện Cảm