Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp

     

Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng cách thức lên men cùng với hiệu suất toàn cục quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong chiếm được 165 gam kết tủa cùng dung dịch X. Biết cân nặng dung dịch X sụt giảm 66,0 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là
Bạn đang xem: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp

m dd giảm=m kết tủa – mCO2 => mCO2 = m kết tủa - m dd bớt = 165 - 66 = 99 gam

=> $n_CO_2 = frac9944 = 2,25 ext mol$

Tinh bột → 2CO2

1,125 ← 2,25 mol

$m = 1,125.162.frac10090 = 202,5 ext gam$


*
*
*
*
*
*
*
*

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với năng suất 81%, hấp thụ toàn cục khí CO2sinh ra vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, nhận được kết tủa và dung dịch X. Đun nóng hỗn hợp X lại chiếm được 3,94 gam kết tủa. Quý giá của m là


Từ 180 gam gulocozơ, bằng phương thức lên men rượu, chiếm được a gam ancol etylic ( công suất 80%). Lão hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên mem giấm, thu được các thành phần hỗn hợp X. Để th-nc hỗn phù hợp X đề xuất 720ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Hiệu suất quy trình lên mem giấm là:


Ancol etylic được pha chế từ tinh bột bằng cách thức lên men với hiệu suất toàn thể quá trình là 90%. Hấp thụ toàn thể lượng CO2sinh ra lúc lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong chiếm được 165 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng dung dịch X giảm xuống 66,0 gam so với trọng lượng nước vôi trong ban đầu. Quý giá của m là
Xem thêm: Một Con Lắc Đơn Có Chiều Dài 1M, Một Con Lắc Đơn Có Chiều Dài 1 M

Từ đôi mươi kg gạo nếp đựng 81% tinh bột, lúc lên men thu được bao nhiêu lít ancol 960? Biết năng suất của quá trình lên men đạt 81% và ancol etylic có trọng lượng riêng D = 0,789 g/ml.


Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozơ trong môi trường axit, với công suất 60% nhận được dung dịchX.Trung hòa hỗn hợp X thu được dung dịch Y, mang dung dịch Y toàn bộ tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Từ m gam tinh bột pha chế ancol etylic bằng cách thức lên men với hiệu suất của cả quy trình là 85%. Lượng CO2sinh ra từ quy trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2thu được 40g kết tủa cùng dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X , để lượng kết tủa nhận được là lớn nhất thì cần tối thiểu 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cực hiếm của m là


Thực hiện nhì thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1:Cho m1gam fructozơ làm phản ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3trong NH3, đun nóng, nhận được a mol Ag.

- Thí nghiệm 2:Thủy phân m2gam saccarozơ trong dung dịch H2SO4loãng, làm cho nóng (hiệu suất bội nghịch ứng thủy phân là 75%) một thời gian thu được dung dịchX. Trung hòa dung dịchXbằng hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được dung dịchY. Cho toàn bộYtác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, đun nóng. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a mol Ag. Biểu thức tương tác giữa m1và m2 là


Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 75%, hấp thụ toàn cục khí CO2sinh ra vào dung dịch cất 0,03 mol Ba(OH)2, nhận được kết tủa và dung dịch X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH vào X, cho đến lúc kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 6 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m là
Xem thêm: Lời Bài Hát Thầy Cô Mến Yêu Mp3, Thầy Cô Mến Yêu

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quy trình là 75%. Lượng CO2sinh ra được hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X, nhận được kết tủa . Để lượng kết tủa nhận được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100ml hỗn hợp NaOH. Quý giá của m là


Một mẩu saccarozơ bao gồm lẫn một lượng nhỏ tuổi glucozơ. Đem đốt cháy trọn vẹn lượng chất rắn này rồi cho tổng thể sản phẩm cháy lội qua 300 ml hỗn hợp Ba(OH)22M, chiếm được 59,1 gam kết tủa, thường xuyên đung nóng hỗn hợp sau phản ứng lại thu thêm kết tủa. Trường hợp thủy phân trọn vẹn mẫu đồ vật trên trong môi trường axit, sau đó trung hòa dung dịch rồi cho tác dụng với lượng dư AgNO3trong hỗn hợp NH3, đun nhẹ đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Cực hiếm của m là